https://journal.fi/maaseutututkimus/issue/feed Maaseutututkimus 2020-06-15T14:43:50+03:00 Torsti Hyyryläinen pt@maaseutututkimus.fi Open Journal Systems <p>Lehti maaseudun tutkijoille ja tutkimustiedon käyttäjille.</p> https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/94220 Maaseudut yhteiskuntien kestävyysmuutoksissa 2020-06-15T14:43:44+03:00 Torsti Hyyryläinen torsti.hyyrylainen@helsinki.fi 2020-05-15T15:32:48+03:00 Copyright (c) 2020 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/94368 Koettu arjen hyvinvointi ja sen murtumat maaseudun naisten kertomuksissa 2020-06-15T14:43:44+03:00 Mari Kattilakoski mari.kattilakoski@uef.fi Maarit Sireni maarit.sireni@uef.fi <p>Hyvinvointia mitataan monin tavoin. Sitä voidaan tarkastella ulkoapäin asetetuin kriteerein tai yksilöiden omien kokemusten pohjalta. Tämä artikkeli edustaa jälkimmäistä tutkimusotetta. Artikkelissa tarkastellaan maaseudulla asuvien naisten kokemuksia arjen hyvinvointia tukevista ja sitä murentavista tekijöistä. Aineistona käytetään maaseudun arkea käsitteleviä kirjoituskilpailutekstejä, joita analysoidaan aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimus osoittaa, että hyvinvoinnin kokonaisvaltaisempi ymmärtäminen edellyttää sekä kokemuksellisen hyvinvointitiedon että ihmisten erilaisiin elinympäristöihin kytkeytyvien hyvinvointikysymysten aktiivisempaa huomioon ottamista.</p> 2020-05-15T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/94484 Metsätalouden ja porotalouden keskinäiset vaikutukset ja suhteen muutokset Pohjois-Suomessa 2020-06-15T14:43:45+03:00 Minna Turunen minna.turunen@ulapland.fi Sirpa Rasmus sirpa.rasmus@ulapland.fi Juha Järvenpää juha.jarvenpaa@metsakeskus.fi Sonja Kivinen sonja.kivinen@uef.fi <p>Artikkelissa tarkastellaan metsätalouden ja porotalouden keskinäisiä vaikutuksia sekä näiden elinkeinojen välisten suhteiden muutoksia erityisesti ekologisten vaikutusten näkökulmasta. Metsätalouden ja porotalouden päällekkäinen maankäyttö on aiheuttanut kiistoja elinkeinojen välille Pohjois-Suomessa jo yli sadan vuoden ajan. Monet voimaperäiset metsätalouden toimenpiteet, kuten avohakkuut ja auraus, ovat vaikuttaneet haitallisesti porotalouteen 1950-luvulta lähtien. Metsätaloustoimet ovat vähentäneet, pirstaloineet ja heikentäneet porolaitumia, erityisesti luppoisia vanhoja metsiä, haitanneet poroja ja vaikeuttaneet poronhoitotöitä. Toisaalta porotalous on paikoin myös koettu metsätaloutta heikentäväksi toiminnaksi, mutta sen vaikutukset metsätalouteen ovat olleet enimmäkseen marginaalisia. Poro- ja metsätalouden harjoittajille osoitetun kyselytutkimuksen mukaan elinkeinojen väliset suhteet ovat parantuneet viime vuosikymmenten aikana Metsähallituksen ja paliskuntien välille kehitetyn neuvottelumenettelyn ansiosta. Elinkeinon harjoittajien mukaan myös yksityis- ja yhteismetsätalouden ja porotalouden välille tulisi kehittää vastaava, mutta vapaaehtoinen neuvottelumenettely. Lisäksi metsätaloudessa tulisi hyödyntää nykyistä enemmän porotalouden vaatimuksiin mukautettuja toimenpiteitä, jotka tähtäävät metsien eri-ikäisrakenteeseen, vanhojen metsien säästämiseen, hakkuutähteiden korjuuseen poroille tärkeiltä, jäkäläisimmiltä laitumilta, mahdollisimman kevyeen maanpinnan käsittelyyn ja luontaiseen uudistamiseen.</p> 2020-05-15T15:30:12+03:00 Copyright (c) 2020 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/94485 Oppimiseen ei ole oikotietä 2020-06-15T14:43:47+03:00 Timo Suutari timo.m.suutari@helsinki.fi Marja Enbuska marja.enbuska@helsinki.fi 2020-05-15T15:29:42+03:00 Copyright (c) 2020 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/94488 Etätyö tulee taas! 2020-06-15T14:43:48+03:00 Sami Tantarimäki samtanta@utu.fi 2020-05-15T15:28:41+03:00 Copyright (c) 2020 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/94489 Kohti kestävää monipaikkaista yhteiskuntaa 2020-06-15T14:43:48+03:00 Olli Lehtonen olli.lehtonen@luke.fi Hilkka Vihinen hilkka.vihinen@luke.fi 2020-05-15T15:27:34+03:00 Copyright (c) 2020 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/94490 Turpeen tuotannosta vapautuvat suopohjat voisivat tukea maaseudun bioenergiantuotantoa 2020-06-15T14:43:49+03:00 Kari Laasasenaho kari.laasasenaho@seamk.fi 2020-05-15T15:26:25+03:00 Copyright (c) 2020 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/94491 ”Terve ja etukäteen moi” 2020-06-15T14:43:49+03:00 Aapo Jumppanen aapo.jumppanen@helsinki.fi Timo Suutari timo.m.suutari@helsinki.fi 2020-05-15T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/95413 Hiljaisuudesta 2020-06-15T14:43:50+03:00 Katri Lassila katri.lassila@aalto.fi 2020-06-02T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 Maaseutututkimus