Maaseutututkimus https://journal.fi/maaseutututkimus <p>Lehti maaseudun tutkijoille ja tutkimustiedon käyttäjille.</p> Maaseudun uusi aika ry fi-FI Maaseutututkimus 2670-2347 Maaseudut yhteiskuntien kestävyysmuutoksissa https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/94220 Torsti Hyyryläinen Copyright (c) 2020 Maaseutututkimus 2020-05-15 2020-05-15 28 1 3–6 3–6 Koettu arjen hyvinvointi ja sen murtumat maaseudun naisten kertomuksissa https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/94368 <p>Hyvinvointia mitataan monin tavoin. Sitä voidaan tarkastella ulkoapäin asetetuin kriteerein tai yksilöiden omien kokemusten pohjalta. Tämä artikkeli edustaa jälkimmäistä tutkimusotetta. Artikkelissa tarkastellaan maaseudulla asuvien naisten kokemuksia arjen hyvinvointia tukevista ja sitä murentavista tekijöistä. Aineistona käytetään maaseudun arkea käsitteleviä kirjoituskilpailutekstejä, joita analysoidaan aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimus osoittaa, että hyvinvoinnin kokonaisvaltaisempi ymmärtäminen edellyttää sekä kokemuksellisen hyvinvointitiedon että ihmisten erilaisiin elinympäristöihin kytkeytyvien hyvinvointikysymysten aktiivisempaa huomioon ottamista.</p> Mari Kattilakoski Maarit Sireni Copyright (c) 2020 Maaseutututkimus 2020-05-15 2020-05-15 28 1 7–28 7–28 Metsätalouden ja porotalouden keskinäiset vaikutukset ja suhteen muutokset Pohjois-Suomessa https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/94484 <p>Artikkelissa tarkastellaan metsätalouden ja porotalouden keskinäisiä vaikutuksia sekä näiden elinkeinojen välisten suhteiden muutoksia erityisesti ekologisten vaikutusten näkökulmasta. Metsätalouden ja porotalouden päällekkäinen maankäyttö on aiheuttanut kiistoja elinkeinojen välille Pohjois-Suomessa jo yli sadan vuoden ajan. Monet voimaperäiset metsätalouden toimenpiteet, kuten avohakkuut ja auraus, ovat vaikuttaneet haitallisesti porotalouteen 1950-luvulta lähtien. Metsätaloustoimet ovat vähentäneet, pirstaloineet ja heikentäneet porolaitumia, erityisesti luppoisia vanhoja metsiä, haitanneet poroja ja vaikeuttaneet poronhoitotöitä. Toisaalta porotalous on paikoin myös koettu metsätaloutta heikentäväksi toiminnaksi, mutta sen vaikutukset metsätalouteen ovat olleet enimmäkseen marginaalisia. Poro- ja metsätalouden harjoittajille osoitetun kyselytutkimuksen mukaan elinkeinojen väliset suhteet ovat parantuneet viime vuosikymmenten aikana Metsähallituksen ja paliskuntien välille kehitetyn neuvottelumenettelyn ansiosta. Elinkeinon harjoittajien mukaan myös yksityis- ja yhteismetsätalouden ja porotalouden välille tulisi kehittää vastaava, mutta vapaaehtoinen neuvottelumenettely. Lisäksi metsätaloudessa tulisi hyödyntää nykyistä enemmän porotalouden vaatimuksiin mukautettuja toimenpiteitä, jotka tähtäävät metsien eri-ikäisrakenteeseen, vanhojen metsien säästämiseen, hakkuutähteiden korjuuseen poroille tärkeiltä, jäkäläisimmiltä laitumilta, mahdollisimman kevyeen maanpinnan käsittelyyn ja luontaiseen uudistamiseen.</p> Minna Turunen Sirpa Rasmus Juha Järvenpää Sonja Kivinen Copyright (c) 2020 Maaseutututkimus 2020-05-15 2020-05-15 28 1 29–67 29–67 Oppimiseen ei ole oikotietä https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/94485 Timo Suutari Marja Enbuska Copyright (c) 2020 Maaseutututkimus 2020-05-15 2020-05-15 28 1 68–84 68–84 Etätyö tulee taas! https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/94488 Sami Tantarimäki Copyright (c) 2020 Maaseutututkimus 2020-05-15 2020-05-15 28 1 85–102 85–102 Kohti kestävää monipaikkaista yhteiskuntaa https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/94489 Olli Lehtonen Hilkka Vihinen Copyright (c) 2020 Maaseutututkimus 2020-05-15 2020-05-15 28 1 103–111 103–111 Turpeen tuotannosta vapautuvat suopohjat voisivat tukea maaseudun bioenergiantuotantoa https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/94490 Kari Laasasenaho Copyright (c) 2020 Maaseutututkimus 2020-05-15 2020-05-15 28 1 112–121 112–121 ”Terve ja etukäteen moi” https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/94491 Aapo Jumppanen Timo Suutari Copyright (c) 2020 Maaseutututkimus 2020-05-15 2020-05-15 28 1 122–127 122–127 Hiljaisuudesta https://journal.fi/maaseutututkimus/article/view/95413 Katri Lassila Copyright (c) 2020 Maaseutututkimus 2020-06-02 2020-06-02 28 1 128 134