[1]
Salmela, T., Nevala, H., Nousiainen, M. ja Rantala, O. 2021. Proximity tourism: A thematic literature review. Matkailututkimus. 17, 1 (kesä 2021), 46–63. DOI:https://doi.org/10.33351/mt.107997.