Salmela, Tarja, Henna Nevala, Minna Nousiainen, ja Outi Rantala. 2021. ”Proximity Tourism: A Thematic Literature Review”. Matkailututkimus 17 (1):46-63. https://doi.org/10.33351/mt.107997.