Salmela, T., Nevala, H., Nousiainen, M. ja Rantala, O. (2021) ”Proximity tourism: A thematic literature review”, Matkailututkimus, 17(1), ss. 46–63. doi: 10.33351/mt.107997.