https://journal.fi/matkailututkimus/issue/feed Matkailututkimus 2022-09-08T00:00:00+03:00 Juho Pesonen juho.pesonen@uef.fi Open Journal Systems <p>Matkailututkimus on monitieteinen matkailua, virkistystä ja vapaaaikaa käsittelevä tiedelehti. Lehdessä julkaistaan suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä vertaisarvioituja artikkeleita ja katsausartikkeleita (ns. kaksoissokkoarviointi) ja puheenvuoroja (avoin vertaisarviointi) sekä vertaisarvioimattomia kirjoituksia näkökulmia- ja lektiot-osastoilla.</p> https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/121382 The New Normal: Tourism Research Directions in Finland and Beyond 2022-08-25T17:22:02+03:00 Olga Hannonen olga.hannonen@uef.fi Juho Pesonen juho.pesonen@uef.fi 2022-09-08T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Olga Hannonen, Juho Pesonen https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/114834 Circular Economy in tourism: Overview of recent developments in research 2022-03-21T10:57:05+02:00 Sanna-Mari Renfors sanna-mari.renfors@samk.fi <p>The article provides a review of the recent developments and trends in the research on Circular Economy (CE) in tourism and identifies possible research gaps. CE is becoming one of the hot topics in tourism research due to its increased importance in policymaking, especially in Europe. However, the review shows that research on CE in tourism is in its early stages. The studies have mainly focused on CE in tourism at the micro level from environmental and business management perspectives especially in hotels and restaurants. In addition, emerging research themes include circular consumption behaviour, CE and smart tourism, cooperation and networking with the local supply chain as well as circular tourism destination development. Thus, tourism scholars are encouraged to shift their perspective more from micro to macro level to get a holistic picture of CE in tourism. The article outlines some ideas for a research agenda on CE in tourism.</p> 2022-09-08T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Sanna-Mari Renfors https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/111980 Pekka Kauppila – Matkailun aluekehitysvaikutusten asiantuntija 2021-11-01T19:36:50+02:00 Jari Järviluoma jari.jarviluoma@kamk.fi Jarkko Saarinen jarkko.saarinen@oulu.fi 2022-09-08T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Jari Järviluoma, Jarkko Saarinen https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/112020 Matkailun affektiivisuus 2010-luvun suomalaisessa populaarimusiikissa 2022-03-23T14:13:29+02:00 Susanna Laamanen susanna.laamanen@gmail.com Juhana Venäläinen juhana.venalainen@uef.fi <p>Artikkelissa analysoidaan matkailun affektiivisuuden kuvauksia 2010-luvun ja 2020-luvun alun suomenkielisessä populaarimusiikissa. Tarkastelu kohdistuu lauluihin, jotka kertovat ulkomaille suuntautuvasta vapaa-ajan matkailusta niin toteutuneiden kuin toteutumattomienkin matkojen myötä. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä suomalaisessa populaarimusiikissa esitetyistä matkailutarinoista, niiden muutoksesta ja yhteydestä nykyhetkeen. Lauluilla on mahdollisuus tuoda esiin matkailuun liittyviä tunteita, kokemuksia ja trendejä, sanallistaa matkailun maailmaa yhteisesti jaettavaksi. Tutkimusaineisto koostuu 84:stä hakusanapohjaisesti kerätystä kappaleesta, jotka edustavat niin tunnettujen kuin indie-artistien tuotantoa. Sisällönanalyysi kohdistui ensisijaisesti laulujen lyriikoihin, mutta tarkastelussa huomioitiin myös kappaleiden sävellys, sovitus ja genre tarinoiden rakentajina. Matkailun affektiivisuutta jäsennettiin neljän analyysissa tunnistetun tunnesävyn, pakenemisen, rajattomuuden, muistelun ja jäämisen avulla. Analyysissä kappaleet kiinnitettiin yhteen leimallisimpaan tunnesävyyn, mutta laulujen tarinoissa eri tunnesävyt voivat myös liukua päällekkäin ja sulautua yhteen. Määrällisesti eniten lauluissa matkailu kiinnittyi pakenemiseen, joka näyttäytyi karnevalismina, levon tarpeena sekä eskapismina arjesta ja kotimaan ilmastosta. Nomadisuuteen ja kosmopoliittisuuteen kiinnittyvä rajattomuus rakensi lauluissa uudenlaista matkailukuvastoa rajattoman ja pröystäilevän matkailun muodossa. Muistelun tunnesävy näyttäytyi kappaleissa erityisesti menneeseen parisuhteeseen ja yhteiseen matkakokemukseen liittyvänä omaelämäkerrallisuutena. Jäämisen tunnesävy esitettiin lauluissa niin köyhyyteen, ilmastonmuutokseen, kotiseuturakkauteen kuin matkailun keskiluokkaisuuden kritiikkiin liittyvien tarinoiden avulla. 2010-luvun suomalaisen populaarimusiikin matkailukappaleet ovat monilta osin jatkumoa edellisten vuosikymmenten laulujen matkakuvastolle, mutta mukana on myös uusia matkailun kasvuun ja arkipäiväistymiseen liittyviä esityksiä sekä matkailun kestävyyden sosiaalista ja ekologista kritiikkiä. </p> 2022-09-08T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Susanna Laamanen, Juhana Venäläinen https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/113507 Matkailun korkeakoulutuksen henkeä etsimässä 2022-03-16T22:46:07+02:00 Mia Tillonen mia.tillonen@gmail.com Johan Edelheim johan.edelheim@imc.hokudai.ac.jp <p>Suomessa matkailun korkeakoulutasoista opetusta järjestetään viidessätoista oppilaitoksessa. Yhteensä 35 alemman ja ylemmän tason tutkintoa on tarjolla ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Monet koulutusohjelmat muistuttavat toisiaan, mutta osalla niistä on näkyvissä selkeämmin oma profiili, henki ja arvomaailma, jonka pohjalta opiskelijoita opetetaan. Artikkelissa tutkimme näitä koulutusohjelmia käyttäen Jafarin (1990) koroketeoriaa ja sen viimeaikaisia kehityssuuntia. Laadullisen tutkimuksemme tavoite on valaista, mille arvopohjalle matkailun korkeakoulukoulutus Suomessa rakentuu ja millaisen hengen tämä luo matkailun tuleviin ammattilaisiin. Tuloksissa esitämme kuvan nykytilanteesta, joka kapitalistisen realismin muovaamana keskittyy liiketaloudelliseen kasvumentaliteettiin, eettisyyden ja henkisyyden kustannuksella. Artikkelimme johtopäätöksissä avaamme keskustelun Suomen matkailun korkeakoulutuksen tulevaisuudesta, ja esitämme niin matkailun kouluttajille kuin tutkijoille kysymyksiä siitä, miten matkailun koulutuksen toivotaan kehittyvän.</p> 2022-09-08T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Mia Tillonen, Johan Edelheim https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/112744 Foreign Readers and the Imperishable Troll 2021-12-10T17:33:50+02:00 Evgenia Amey evgenia.amey@gmail.com <p>The following piece is based on the lectio praecursoria presented at the defense of the doctoral dissertation ‘Ideal Absence and Situated Readers: Experiencing Space Through Connection to Tove Jansson and her Works’ which was publicly discussed on November 3, 2021, at the University of Jyväskylä. The full version of the dissertation can be found at: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8861-6</p> 2022-09-08T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Evgenia Amey https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/120913 Service provider’s perspective on luxury tourism experiences in Finland – unconventional luxury tourism experience products 2022-08-15T09:21:56+03:00 Riina Iloranta riina.iloranta@haaga-helia.fi <p>The following piece is based on the lectio praecursoria presented at the defense of the doctoral dissertation “The Challenge of Luxury Experience – Service Provider’s Perspective” which was publicly defended on December 3, 2021, at Joensuu, University of Eastern Finland. The full version of the dissertation can be found at https://erepo.uef.fi/handle/123456789/26447</p> 2022-09-08T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Riina Iloranta https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/120966 Exploring the Characteristics of Destination Image in the New Era of Information Technology: The Case of Online Travel Reviews 2022-08-17T12:08:05+03:00 Xinxin Guo guoxinxin@gdou.edu.cn <p>The follwing piece is based on the Lectio praecursoria presented at the defense of the doctoral dissertation ‘The Nature of Destination Image Concept in Online Travel Reviews’, which was publicly discussed on March 4, 2022, at the University of Eastern Finland. The full version of the dissertation can be found at: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-4483-2</p> 2022-09-08T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Xinxin Guo https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/120440 Sosiaalisen lomatoiminnan hyvinvointi- ja osallisuusvaikutukset: tutkimus Suomen kontekstissa 2022-06-29T13:04:52+03:00 Elli Vento elli.vento@uef.fi 2022-09-08T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Elli Vento