Matkailututkimus https://journal.fi/matkailututkimus <p>Matkailututkimus on monitieteinen matkailua, virkistystä ja vapaaaikaa käsittelevä tiedelehti. Lehdessä julkaistaan suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä vertaisarvioituja artikkeleita ja katsausartikkeleita (ns. kaksoissokkoarviointi) ja puheenvuoroja (avoin vertaisarviointi) sekä vertaisarvioimattomia kirjoituksia näkökulmia- ja lektiot-osastoilla.</p> Suomen matkailututkimuksen seura ry fi-FI Matkailututkimus 2490-2039 Kulttuuriperintöyrittäjyys maaseudun voimavarana https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/107796 <p>Artikkelin aiheena on kulttuuriperintöyrittäjyys maaseutumatkailun kehittämisessä ja kulttuuriperintöprosesseissa. Olen kiinnostunut siitä, mikä saa yrittäjän lähtemään kulttuuriperintöyrittäjäksi, millaisia ominaispiirteitä maaseudun kulttuuriperintöyrittäjyyteen liittyy sekä millaista kulttuuriperintöä yrittäjät hyödyntävät ja millä tavoin. Lisäksi tarkastelen maaseudulla toimivien yrittäjien roolia kulttuuriperinnön välittäjinä ja ylläpitäjinä. Tutkin kulttuuriperintöyrittäjyyttä käyttämällä esimerkkinä pääasiassa matkailualalla toimivia pienyrittäjiä Merikarvialla. Tutkimusaineisto koostuu yrittäjien teemahaastatteluista ja osallistuvasta havainnoinnista, jotka toteutin vuonna 2020. Aineistoa olen analysoinut laadullisen tutkimuksen menetelmin. Tutkimukseni mukaan kulttuuriperintöyrittäjäksi ryhdytään monista eri syistä ja yrittäjien taustat ovat hyvin erilaisia. Kulttuuriset arvot ja kestävä kehitys ovat kuitenkin taloudellisten arvojen rinnalla kaikille yrittäjille tärkeitä toimintaa ohjaavia kriteereitä. Maaseudulla toimivat kulttuuriperintöyrittäjät hyödyntävät liiketoiminnassaan sekä paikallista kulttuuriperintöä että luontoa. Heillä on muiden paikallisten toimijoiden ohella tärkeä rooli paikallisidentiteetin, paikan imagon ja maaseutumatkailun kehittämisessä. Lisäksi kulttuuriperintöä jalostavat yrittäjät toimivat muiden kulttuuriperintötoimijoiden rinnalla kulttuuriperinnön välittäjinä ja ylläpitäjinä. Jalostamalla perintöä eläväksi ja tuottamalla elämyksiä yrittäjät ylläpitävät ihmisten kiinnostusta kulttuuriperintöön ja luontoon.</p> Maarit Grahn Copyright (c) 2021 Maarit Grahn https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-24 2021-06-24 17 1 7 25 10.33351/mt.107796 Lecturers’ perceptions of the Internationalization of the Curriculum in Finnish higher tourism education https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/99234 <p><strong>Opetussuunnitelman kansainvälistäminen opettajan näkökulmasta matkailun korkeakoulutuksessa Suomessa</strong></p> <p>Opetussuunnitelman kansainvälistämisen merkitys matkailun korkeakoulutuksessa on kasvanut viime vuosina. Matkailututkimuksessa ei kuitenkaan ole hyödynnetty tämän tutkimusalueen keskeisiä käsitteitä ja teoreettisia viitekehyksiä (mm. Leask, 2001; 2009; 2011; 2013a; 2013b; 2015; Leask &amp; Bridge, 2013). Tämä laadullinen tutkimus laajentaa nykyistä ymmärrystä aiheesta tarkastelemalla, miten opettajat käsittävät opetussuunnitelman kansainvälistämisen käytännössä matkailun korkeakoulutuksessa Suomessa. Tulokset osoittavat, että opetussuunnitelman kansainvälistäminen Suomessa matkailun korkeakoulutuksessa on vielä pirstaloitunutta ja siitä puuttuu suunnitelmallisuus. Tämän vuoksi organisaatio- ja koulutusohjelmatasolla tulisi luoda yhteinen näkemys aiheesta. Artikkeli sisältää ehdotuksia koulutuspäälliköille ja opettajille nykyisen opetussuunnitelman kansainvälistämisen tason arvioimiseksi.</p> Sanna-Mari Renfors Copyright (c) 2021 Sanna-Mari Renfors https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-24 2021-06-24 17 1 26 45 10.33351/mt.99234 Lehtemme rooli kotimaisen matkailututkimuksen kentällä https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/109736 Outi Rantala Copyright (c) 2021 Outi Rantala https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-24 2021-06-24 17 1 4 6 10.33351/mt.109736 The conflict of sacred and contaminant: The impurifying effects of tourism in Sámi sacred sites https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/109699 Eleonora Alariesto Copyright (c) 2021 Eleonora Alariesto https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-24 2021-06-24 17 1 64 70 10.33351/mt.109699 Matkailuliiketoiminnan perusteos https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/102976 Päivi Hanni-Vaara Petra Paloniemi Copyright (c) 2021 Päivi Hanni-Vaara, Petra Paloniemi https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-24 2021-06-24 17 1 71 76 10.33351/mt.102976 Narratiivinen matka Eurooppaan – suomalaisten kokemuksia matkailusta 1800-luvulla https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/108077 Minna Sipponen Copyright (c) 2021 Matkailututkimus https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-24 2021-06-24 17 1 77 80 10.33351/mt.108077 "Turismi ei ole milloinkaan viatonta" https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/109209 Pasi Satokangas Copyright (c) 2021 Pasi Satokangas https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-24 2021-06-24 17 1 81 84 10.33351/mt.109209 Proximity tourism: A thematic literature review https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/107997 <p>This literature review aims to build an understanding of the scope and amount of research published on the topic of proximity tourism within the tourism and hospitality literature. In addition to referring to a particular form of tourism that emphasises local destinations, short distances and lower-carbon modes of transportation, proximity tourism builds upon an idea of seeing our proximate, everyday surroundings anew. Despite the currency and relevance of the topic of proximity, the existing literature in tourism and leisure studies on proximity tourism is relevantly scarce. In addition, there is variance in the usage of concepts referring to proximity tourism. With these notions forming the motivation for our study, we conducted a systematic, thematic literature review of international research publications concerning the topic at hand. We identified a considerable potential in this emerging strand of research of proximity tourism to renegotiate tourism, its concepts and future(s). By re-examining the dichotomy between tourist and local; challenging the definition of tourism on the basis of distance as ‘nearness’ and ‘farness’ and; envisioning brave new tourism futures, the reviewed research literature of proximity tourism disrupts the very basic concepts of tourism. The existing literature of proximity (in) tourism is thus able to create space for new conceptualisations within tourism studies that make way for the plurality of tourism futures.</p> Tarja Salmela Henna Nevala Minna Nousiainen Outi Rantala Copyright (c) 2021 Tarja Salmela, Henna Nevala, Minna Nousiainen, Outi Rantala https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-06-24 2021-06-24 17 1 46 63 10.33351/mt.107997