Matkailututkimus https://journal.fi/matkailututkimus <p>Matkailututkimus on monitieteinen matkailua, virkistystä ja vapaaaikaa käsittelevä tiedelehti. Lehdessä julkaistaan suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä vertaisarvioituja artikkeleita ja katsausartikkeleita (ns. kaksoissokkoarviointi) ja puheenvuoroja (avoin vertaisarviointi) sekä vertaisarvioimattomia kirjoituksia näkökulmia- ja lektiot-osastoilla.</p> fi-FI juho.pesonen@uef.fi (Juho Pesonen) johanna.heinonen@uef.fi (Johanna Heinonen) la, 16 syys 2023 16:29:03 +0300 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Cross-national analysis of wellness tourism concepts, tourists’ motivations and service preferences https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/131043 <p>The following text is based on the lectio praecursoria presented at the defence of the doctoral dissertation “The market perspectives of wellness tourism: A multiple case study” which was publicly defended on June 7, 2023, at Joensuu, University of Eastern Finland. The full version of the dissertation can be found at https://erepo.uef.fi/handle/123456789/29639.</p> Daumantas Bockus Copyright (c) 2023 Daumantas Bockus https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/131043 la, 16 syys 2023 00:00:00 +0300 Tekoäly tutkimuksen työkaluna https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/135929 <p>In this editorial we describe the advantages of AI use in research, such as help with quick processing of big research data, managing and analysing data, develop modelling methods and future scenarios. AI can support researchers’ work in many ways, but it should be used with caution. One of the most critical aspects in using AI is the importance of interpretation of the results that it offers. There are still questions about personal data and security risks in using AI. Perspectives on the use of AI in research vary significantly. While Italy has banned the use of ChatGPT, the University of Calgary offers courses on the use of ChatGPT in academic publishing and grant writing. AI is here to stay, so we have to learn our ways to understand and use it appropriately.</p> Juho Pesonen, Olga Hannonen Copyright (c) 2023 Juho Pesonen, Olga Hannonen https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/135929 la, 16 syys 2023 00:00:00 +0300 Toimintatutkimuksella ilmiölähtöisyyttä ja sidosryhmäymmärrystä lainoppiin – havaintoja lainopin ja matkailututkimuksen välisestä vuoropuhelusta https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/124695 <p>Alustavälitteinen palveluiden tuottamisen yleistyminen ja toimijakentän monipuolistuminen edellyttävät tietoa siitä, miten jakamistalouspohjaisen matkailun vastuullisuutta voidaan ohjata ja säännellä. Ilmiöön kiinnittyvän vastuullisuuden ymmärtäminen kuitenkin edellyttää, että ilmiön rakenteita tarkastellaan laajemmissa kokonaisuuksissa, eri käsitejärjestelmien ja tieteenalojen vuorovaikutuksessa. Kirjoituksemme keskittyy oikeustieteiden alle lukeutuvan lainopin ja matkailututkimuksen vuoropuhelun tarkasteluun ja pohdimme kuinka toimintatutkimusmenetelmä voi toimia poikkitieteellisen tutkimuksen mahdollistajana. Reflektoimme Vastuullisuus ja arvonluonti jakamistaloudessa (Jaava) -hankkeessa toteutettua tutkimusprosessia ja pohdimme, miten toimintatutkimus rikastutti aineistoa, tuotti näkökulmia poikkitieteellisille havainnoille ja mahdollisti ilmiöymmärryksen lisäämisen.</p> <p>Havaintojemme mukaan tieteenaloja yhdistävä toimintatutkimus näyttäytyy väylänä välittää lainopillisia havaintoja matkailututkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä ja tuottaa poikkitieteellistä ymmärrystä toimija- ja sidosryhmätutkimukseen. Lainopillinen tieto normi- ja tulkintaympäristöstä tekee näkyväksi yhteyksiä, joiden ansiosta matkailun vastuullisuustutkimus ikään kuin saavuttaa uusia toimijoita, oikeusjärjestyksestä ponnistavissa yhteyksissä, tutkimussuuntausten ja tieteenalojen katvealueita ylittäen. Lainopille toimintatutkimus tuottaa tietoa sidosryhmälähtöisesti oikeuden normatiivisesta vaikutuskentästä, oikeussäännösten tulkinta-asetelman vaikutuskontekstista ja sen subjekteista. Toimintatutkimus voi edistää oikeustilan epäselvyyksien tarkempaa erittelyä eli auttaa vastaamaan kysymykseen, mistä oikeustilan koetussa epäselvyydessä on oikeastaan kysymys. Tuotettu kontekstiymmärrys tarjoaa mahdollisuuksia myös lain- ja oikeusanalogiaan perustuvalle argumentaatiolle. Tieteenalojen välisen vuorovaikutuksen rinnalla tutkimus tuotti tietoa ja konkreettisia toimintaohjeita matkailualan vastuullisuustyöhön.</p> Jenna Päläs, Maria Hakkarainen Copyright (c) 2023 Jenna Päläs, Maria Hakkarainen https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/124695 la, 16 syys 2023 00:00:00 +0300 Innolla kohti tulevaa: Matkailun tulevaisuustietoisuus mediatekstien diskursseissa https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/130440 <p style="font-weight: 400;">Tutkin matkailun tulevaisuustietoisuutta diskurssianalyysin menetelmin ja media-aineistoa hyödyntäen. Media ohjaa ja muovaa yleisiä mielipiteitä sekä matkailun yhteiskunnallista asemaa nyt ja tulevaisuudessa. Tutkimukseni teoreettinen viitekehys on tulevaisuustietoisuuden viiden ulottuvuuden malli, jonka ulottuvuudet ovat aikakäsitys, toimijuus, avoimuus vaihtoehdoille, systeemisyys sekä vastuullisuus (Ahvenharju, Minkkinen &amp; Lalot, 2018). Aineistostani rakentuivat matkailun valoisan tulevaisuuden, muuttuneen matkailun sekä epävakaan matkailun diskurssit, joissa tulevaisuustietoisuuden viisi ulottuvuutta kietoutuvat yhteen. Tutkimukseni osoittaa, että matkailun tulevaisuuksien moninaisuus ja arvaamattomuus tunnistetaan mahdollisuuksineen ja haasteineen, ja motivaatio vaikuttaa tulevaisuuteen omilla toimilla merkityksellistyy diskursseissa.</p> Eveliina Harju Copyright (c) 2023 Eveliina Harju https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/130440 la, 16 syys 2023 00:00:00 +0300 Mytologiasta vetovoimaa? – Kalevalan kiinnostavuus itäaasialaisten kohderyhmien näkökulmasta https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/122979 <p>Myths and legends are representative of the unique cultural aspects of ethnic communities and, thus,<br />fruitful resources of meaningful stories that can attract tourists and simultaneously convey meaning to their experiences. This study aims to increase understanding of the attractiveness of mythology-based tourism products among East Asian target markets. The aim is to examine how interested Chinese, Japanese and Koreans are in products that are based on stories and themes of Finnish mythology, as represented in the Finnish national epic Kalevala. Thematic interviews were conducted among Chinese, Japanese and Koreans living in Finland. In the interviews two stories from Kalevala (the stories of Aino and Sampo) were utilized along with three themes strongly linked to Kalevala: nature, sauna and bear. The findings indicate that Kalevala and Finnish mythology are not familiar enough in the Asian target markets to be a significant pull factor itself for the tourists. However, the interest in the stories and mythical content shows that they can be used as elements that add value to tourism products. The findings also show differences in what the Chinese, Japanese and Koreans value and pay attention to. The findings provide customer insight for tourism product development in the target markets. Attention should be paid to how the stories and mythical themes are integrated into tourism products. Highlighting the linkages of Kalevala to the cultures of the target markets could also make it more appealing and easier to understand.</p> Tuuli Pulkkinen, Mia Vepsäläinen, Henna Konu, Katja Pasanen, Raija Komppula Copyright (c) 2023 Tuuli Pulkkinen, Mia Vepsäläinen, Henna Konu, Katja Pasanen, Raija Komppula https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/122979 la, 16 syys 2023 00:00:00 +0300 Matkailuyrityksen vakuuttava vastuullisuusviestintä https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/125275 <p><span class="ui-provider ec bhl bhk bhm bhn bho bhp bhq bhr bhs bht bhu bhv bhw bhx bhy bhz bia bib bic bid bie bif big bih bii bij bik bil bim bin bio bip biq bir" dir="ltr">Kiinnostus vastuullisia matkailupalveluita kohtaan on kasvanut viime vuosina, mutta tietoa vastuullisista palveluista ei ole tarpeeksi saatavilla tai yrittäjät eivät osaa viestiä niistä siten, että viestit vetoaisivat tavalliseen kuluttajaan. Aiemmissa matkailualan tutkimuksissa ei ole selvitetty retoriikan merkitystä osana vastuullisuusviestintää. Lisäksi matkailuyrityksen viestinnän vastuullisuussisällöistä puuttuu tietoa holistisesta näkökulmasta. Tämä tutkimus tarkastelee, mitkä Aristoteleen Retoriikan eli vakuuttavan viestinnän keinot (ethos, pathos, logos) yhdistettynä eri vastuullisuusviestinnän vastuullisuussisältöihin vetoavat suomalaisiin kuluttajiin maaseutumatkailuyrityksen vastuullisuusviestinnässä. Tutkimuksen aineisto kerättiin hyödyntäen kaupallista kuluttajapaneelia ja tutkimukseen osallistui kaikkiaan 515 henkilöä. Tutkimuksen tulosten mukaan suomalaisiin kuluttajiin vetoaa matkailuyrityksen vastuullisuusviestinnässä erityisesti yrityksen uskottavuuteen vetoaminen sekä useiden vakuuttavan viestinnän keinojen samanaikainen käyttö. Kuluttajiin eniten vetoavina sisältöinä tutkimuksessa nousi esiin helposti lähestyttävät ja kuluttajille tutut ekologiseen, taloudelliseen ja kulttuuriseen vastuullisuuteen liittyvät sisällöt. Tämä tutkimus tuottaa uutta tietoa matkailualan vastuullisuusviestinnän keskusteluun yhdistämällä vastuullisuussisällöt erilaisiin vakuuttavan viestinnän keinoihin sekä hyödyntämällä aiemmin lähinnä viestintätieteiden kontekstissa käytettyä Aristoteleen Retoriikkaa teoreettisena viitekehyksenä matkailumarkkinoinnin tutkimuksessa. Tutkimus auttaa myös matkailualan yrityksiä kehittämään omaa vastuullisuusviestintäänsä.</span></p> Katja Pasanen, Henna Konu, Jonna Koponen Copyright (c) 2023 Katja Pasanen, Henna Konu, Jonna Koponen https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/125275 la, 16 syys 2023 00:00:00 +0300