[1]
E. Karvonen, ”Tutkimuksen vapaus uhattuna”, m&v, vsk. 43, nro 4, joulu 2020.