[1]
t s, ”English abstracts Media & viestintä 3/2023”, m&v, vsk. 46, nro 3, syys 2023.