[1]
I. Ruoho, ”Suhdanteiden mahti”, m&v, vsk. 36, nro 3-4, joulu 2013.