[1]
U. Kivikuru, ”Naisen oma huone”, m&v, vsk. 36, nro 3-4, joulu 2013.