[1]
M. Media & viestintä, ”English summaries”, m&v, vsk. 33, nro 3, syys 2010.