[1]
H. Kuutti, ”Elina Sana (toim.): Tieto- opista mediapeliin”, m&v, vsk. 18, nro 3, syys 1995.