[1]
I. K. Halonen, ”Naiset, julkisuus ja journalismi”, m&v, vsk. 9, nro 3, syys 1986.