[1]
H. Hellman, ”Julkinen palvelu: lyhyt johdanto”, m&v, vsk. 42, nro 3, loka 2019.