https://journal.fi/mediaviestinta/issue/feed Media & viestintä 2019-07-13T18:59:36+03:00 Auli Harju toimitussihteeri@mediaviestinta.fi Open Journal Systems <p>Media &amp; viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media &amp; viestintä on koko mediakenttää tutkiva tieteellinen aikakauslehti.</p> https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/83373 Miksi mediatutkimus ei kiinnosta mediaa? 2019-06-27T19:35:02+03:00 Laura Ahva laura.ahva@tuni.fi 2019-06-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/83372 Lyhyt matka epäisänmaallisuuteen: Valtion ja median suhteet HS:n tietovuotoa koskevassa keskustelussa 2019-07-13T18:59:36+03:00 Matti Kortesoja matti.kortesoja@tuni.fi Risto Kunelius risto.kunelius@tuni.fi Heikki Heikkilä heikki.heikkila@tuni.fi <p>Joulun alla 2017 Helsingin Sanomat (HS) julkaisi vuodettuihin salaisiin asiakirjoihin pohjautuneen jutun Puolustusvoimien Viestikoekeskuksen harjoittamasta tiedustelusta. Laura Halmisen ja Tuomo Pietiläisen kirjoittama juttu nostatti kiihkeän keskustelun julkisuudessa. Se keräsi satoja kommentteja Helsingin Sanomien verkkolehdessä ja oli muutaman päivän ajan Suomen keskustelluin aihe Twitterissä. Tässä artikkelissa analysoidaan uutiskommenteista ja sosiaalisesta mediasta kerättyä aineistoa. Sisällön erittelystä käy ilmi, että HS sai verkossa enimmäkseen kylmää kyytiä. Enemmistö kommentoijista kritisoi lehteä jutun julkaisemisesta. Jyrkimpien kannanottojen mukaan toimittajat vaaransivat kansallisen turvallisuuden ja syyllistyivät maanpetokseen. Huomattavan harva kantaa ottaneista asettui julkisesti puolustamaan tietojen julkaisemista. Artikkelia varten tehdyssä diskurssianalyysissä kannanottojen erot palautuvat yhtäältä yhteiskunnallisiin puhuja-asemiin politiikan verkostoissa sekä toisaalta erilaisiin käsityksiin turvallisuuden ja yksilönvapauksien asemasta demokratiassa. Tietovuotoa koskevan keskustelun analyysi antaa vihjeitä siitä, miten valtion ja median suhteet rakentuvat hybridin mediajärjestelmän oloissa.</p> 2019-06-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/83374 Anonyymien keskustelupalstojen julkisuus: Marginaaliin jääneiden vertaistukea ja yhteiskuntakritiikkiä 2019-07-13T18:59:05+03:00 Eliisa Vainikka eliisa.vainikka@tuni.fi Auli Harju auli.harju@tuni.fi <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; line-height: 150%;">Artikkelissa tarkastellaan anonyymien verkkokeskustelujen luonnetta julkisuuteen liittyvien teoreettisten näkökulmien kautta. Pohdinnan tukena käytetään empiiristä aineistoa kahdelta verkkokeskustelufoorumilta: Suomi24-keskustelufoorumin käyttäjille tehtyä kyselyä ja Ylilauta-kuvalaudan keskusteluja. Tarkastelluille foorumeille yhteistä on varsin suuri anonyymi käyttäjäkunta sekä suhteellisen vapaa, jopa tylykin keskustelukulttuuri. Molemmilta foorumeilta on löydettävissä yhteiskunnallisesta keskustelusta marginalisoitunutta käyttäjäjoukkoa. Artikkelissa pyritään sekä empiirisesti että teoreettisesti tuomaan esiin näiden keskustelufoorumien tarjoamaa vertaistukea ja yhteiskuntakritiikkiä. Vertaisuudelle pohjaavan keskustelun, vertaistuen eri ulottuvuuksien ja keskusteluissa koetun samanmielisyyden kautta foorumeilla avautuu mahdollisuus yhteiskunnallisesti merkittävien asioiden puimiseen myös niille, jotka eivät valtajulkisuudessa tunne saavansa ääntään kuuluviin. Toisaalta samanmielisten yhteisön löytäminen voi myös rakentaa epäluuloa, polarisoitumista ja yhteiskunnallista vastakkainasettelua. Tätä yhteiskunnallisiin ilmiöihin kytkeytyvää yksityisten asioiden julkista, mutta anonyyminä tapahtuvaa käsittelyä tarkastelemme intiimin kansalaisuuden ja vastajulkisuuden käsitteiden avulla. Intiimi kansalaisuus ja vastajulkisuus tulevat aineistossamme näkyviksi tunnetoiston, vertaisuuden ilmausten ja vastapuheen kautta.</p> 2019-06-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/83375 Digitaalisen valokuvan merkitys visuaalisena keskusteluna ja yhteisöllisyyden rakentajana pirkanmaalaisen päiväkodin WhatsApp-ryhmässä 2019-07-13T18:58:35+03:00 Altti Näsi altti.nasi@gmail.com <p>Tutkimus pyrkii lisäämään ymmärrystä modernin viestintäteknologian avulla välitettyjen valokuvien merkityksistä yhteisöjen sisäisessä viestinnässä. Tapaustutkimuksen kohteena on pirkanmaalaisen päiväkodin perustama WhatsApp-ryhmä ja siellä jaetut valokuvat, joita analysoidaan visuaalisena keskusteluna ja joiden merkitystä tarkastellaan yhteisöllisyyden kokemisen näkökulmasta. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostavat Mikko Villin tutkimus (2010) valokuvajakamisen aikaansaamasta <em>etäläsnäolon</em> tunteesta sekä Asko Lehmuskallion (2012) pohdinta filmiajan ja digitaalisen ajan amatöörivalokuvan käytön eroista. Edellä mainittuun valokuvatutkimukseen yhdistetään lisäksi Seymor Sarasonin (1974) kehittämiä ajatuksia yhteisöstä ja yhteisöllisyyden tunteen rakentumisesta.</p> <p>Empiirinen aineisto koostuu lasten huoltajien puolistrukturoiduista teemahaastatteluista, joita tyypiteltiin sisällönanalyysillä. Tutkimuksen tulokset vahvistavat digiajan perhevalokuvauksen tutkimuksista saatuja tuloksia siltä osin, että kuvat herättävät voimakkaita tunteita ja aikaansaavat vastaanottajissa läsnäolonkokemuksen. Päiväkodin henkilöstö valikoi jaettavaksi päiväkodin tapahtumia myönteisessä valossa esittäviä kuvia (vrt. Lehmuskallio 2012), jolloin kuvat lisäsivät vanhempien kokemaa turvallisuudentunnetta sekä paransivat ryhmän jäsenten keskinäistä tunnistamista. Koska päiväkoti on lähiyhteisö ja perhettä julkisempi ryhmä, huoltajat eivät halunneet itse aktiivisesti osallistua vapaa-ajalla otettujen valokuvien jakamiseen. Päiväkodin WhatsApp-ryhmä toimikin perinteisen yksisuuntaisen tiedotuskanavan tavoin. Huoltajien valokuville antama merkitys vaihteli sen mukaan, millaisia odotuksia heillä oli valokuvia kohtaan ja miten hyvin nämä odotukset täyttyivät tai olivat täyttymättä.</p> 2019-06-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/83376 Elokuva esteettisenä joukkoviestintänä 2019-07-13T18:58:03+03:00 Tarmo Malmberg tarmo.malmberg@tuni.fi 2019-06-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/83377 Populismista, eli meistä ja muista 2019-06-27T19:52:12+03:00 Tuukka Ylä-Anttila tuukka.yla-anttila@tuni.fi 2019-06-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/83378 Kokonaiskuva mielipidevaikuttamisen kehityksestä 2019-06-27T19:54:02+03:00 Markus Mykkänen markus.mykkanen@jyu.fi 2019-06-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/83379 Kriisitutkimus sopeutuu viestinnän digitaaliseen vallankumoukseen 2019-06-27T19:55:49+03:00 Maarit Pedak maarit.pedak@helsinki.fi 2019-06-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/83380 Näkymättömien aaltojen varassa, vaan ei niiden vietävänä 2019-06-27T19:57:04+03:00 Marko Ala-Fossi marko.ala-fossi@tuni.fi 2019-06-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/83381 Kirjoittajat Media & viestintä 2/2019 2019-06-27T20:02:45+03:00 Auli Harju auli.harju@tuni.fi 2019-06-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/83382 English abstracts Media & viestintä 2/2019 2019-06-27T20:01:23+03:00 Auli Harju auli.harju@tuni.fi 2019-06-27T00:00:00+03:00 Copyright (c)