https://journal.fi/mediaviestinta/issue/feed Media & viestintä 2019-06-16T12:33:11+03:00 Auli Harju toimitussihteeri@mediaviestinta.fi Open Journal Systems <p>Media &amp; viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media &amp; viestintä on koko mediakenttää tutkiva tieteellinen aikakauskirja.</p> https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/80178 Tutkimuksen kuplat 2019-04-02T15:31:06+03:00 Jenni Mäenpää jenni.k.maenpaa@tuni.fi 2019-04-02T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/80179 Naisvihan tunneyhteisö - Anonyymisti esitettyä verkkovihaa Ylilaudan ihmissuhdekeskusteluissa 2019-06-16T12:33:11+03:00 Eliisa Vainikka eliisa.vainikka@tuni.fi <p>Artikkelissa analysoidaan diskurssianalyysin keinoin anonyyminä käytyjä verkkokeskusteluja suomalaisen Ylilauta-keskustelufoorumin Ihmissuhteet-keskustelualueelta. Miesten ja poikien ihmissuhdekeskustelujen alueelle on tullut viime vuosina vaikutteita radikaalin miesliikkeen, niin sanotun manosfäärin, mielipidevaikuttajien blogeista, jotka pyrkivät muun muassa rakentamaan miesten emotionaalista yhteisöä naisvihan ympärille. Tässä artikkelissa analysoidut keskustelut pyrkivät typistämään sukupuolten väliset suhteet yksinkertaisiksi biologisperustaisiksi totuuksiksi ja stereotyypeiksi ja edustavat siinä mielessä populistista retoriikkaa. Artikkelissa osoitetaan vihamielisten diskurssien ylirajainen kierto sekä tulkitaan naisvihaan yllyttävät yhteisöt intiimin elämän radikalisoitumiseksi, jossa yksilöt pyrkivät levittämään omaksumaansa sanomaa edelleen muille. Keskusteluissa esiintyy myös vastapuhetta, jossa yritetään haastaa naisvihalle perustuvia käsityksiä ja naisvihamielisiä asenteita. Useimmiten keskusteluista tulee kiisteleviä.</p> 2019-04-02T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/80181 Journalistinen uutissatiiri hybridinä genrenä - Noin viikon uutisten ja Uutisraportin tekijöiden itseymmärrys ja käsitteellinen rajatyö 2019-06-16T12:33:05+03:00 Joonas Koivukoski joonas.koivukoski@helsinki.fi <p>Tarkastelen tässä artikkelissa journalistisen uutissatiirin työkäytäntöjä ja merkityksiä genren ja rajatyön käsitteiden kautta. Aineistona on kahdeksan teemahaastattelua, joita erittelen laadullisen sisällönanalyysin avulla. Analysoin erityisesti ohjelmien pääosiota ja tekijöiden käsitteellisiä erotteluja suhteessa aiempaan satiiriin ja perinteiseen uutisjournalismiin. Väitän, että ohjelmien pääosio on journalistisen uutissatiirigenren varsinainen innovaatio, jossa yhdistyvät sekä toimittajien että stand up -koomikoiden ammattitaidot. Osiossa faktuaalinen taustoittaminen ja temaattinen kehystäminen sekoittuvat ajankohtaisten asioiden karnevalisointiin ja ironisointiin. Tekijät erottavat tämän vuoksi ohjelmansa aiemmasta pinnallisesta ajankohtaissatiirista ja neutraalimmasta uutisjournalismista. Tutkimuksen valossa näyttää siltä, että ammatillinen eetos siirtyy toimittajien mukana viihteen tekemiseen. Näin myös viihde muuttuu journalistisemmaksi, eikä vain toisinpäin kuten on usein pessimistisesti esitetty. Uusi hybridi uutissatiiri haastaa perinteistä vastakkainasettelua kovien ja viihteellisten journalististen genrejen välillä.</p> 2019-04-02T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/80182 Julkaisupaine ja julkaisukulttuurin muutos: Media- ja viestintätieteiden julkaisukanavat ja kansainvälistyminen 2011 - 2017 2019-06-16T12:33:00+03:00 Heikki Hellman heikki.hellman@tuni.fi Merja Hyödynmaa merja.hyodynmaa@tuni.fi Eija Poteri eija.poteri@tuni.fi <p>Artikkeli osoittaa media- ja viestintätieteiden julkaisukulttuurin muuttuneen kuluneella vuosikymmenellä. Muutos ilmenee julkaisemisen lisääntyneenä kanavoitumisena kansainvälisiin, aiempaa laadukkaampiin Julkaisufoorumin tasoluokittelemiin tieteellisiin aikakauslehtiin. Englannin kielen valta-aseman vahvistumisen ohella osoitetaan myös yhteisjulkaisemisen lisääntyneen. Uusi julkaisukulttuuri ei kuitenkaan ole syrjäyttänyt kotimaisia julkaisufoorumeita eikä ei-tieteellistä julkaisutoimintaa, joka on lisääntynyt tarkastelujaksolla. Teoreettisesti artikkeli nojaa eri tieteenalojen julkaisukulttuurien välisiä eroja kartoittaneeseen tutkimukseen sekä niin sanottuun julkaisupainehypoteesiin ja siitä käytyyn keskusteluun tieteentutkimuksen ja bibliometriikan piirissä. Artikkelin toiminnallisen kontekstin puolestaan tarjoavat yliopistojen suoriteperusteinen rahoitusmalli ja julkaisemisen kasvanut merkitys rahoituksen suuruutta määräävänä tekijänä. Empiirisenä aineistona käytetään opetus- ja kulttuuriministeriön Virta-tietokantaa, johon on koottu yliopistojen ja korkeakoulujen julkaisutiedot vuodesta 2011 alkaen. Toissijaisena aineistona käytetään Web of Science- ja Vipunen-tietokantoja.</p> 2019-04-02T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/80184 "Pysty vaa kännykäst suoraa" - Yläluokkalaisten novellilukeminen pikaviestipalvelussa 2019-04-02T15:55:10+03:00 Satu Grünthal toimitussihteeri@mediaviestinta.fi Sara Sintonen toimitussihteeri@mediaviestinta.fi <p>Tässä analyysiartikkelissa tavoitteenamme on tuoda esiin nuorten omia käsityksiä ja kokemuksia lukemisesta älylaitteella. Suunnittelimme ja toteutimme tutkimuksen, jossa lukeminen sovitettiin nuorille ominaisiin medioihin ja tekstityyppeihin: joukko nuoria yläkouluikäisiä, yhteensä 27 nuorta,&nbsp;luki tutkimusta varten kirjoitetun novellin osissa parin viikon aikana sosiaalisen median pikaviestipalvelun (WhatsApp) kautta. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että sosiaalinen media ja jatkuva puhelimen selailu vähentävät pitkien tekstien, erityisesti kaunokirjallisuuden, lukemista sekä heikentävät nuorten keskittymiskykyä. On kuitenkin syytä selvittää, voisiko nuorten positiivisen suhteen puhelimiinsa sekä sitoutumisen niiden käyttöön kääntää jollakin tapaa lukemisen hyödyksi. Pilottikokeilumme keskeinen kysymys onkin, voisiko älypuhelin motivoida nuoria – ja aivan erityisesti vähän lukevia nuoria – kaunokirjallisuuden pariin. Kokeilu antaa kiinnostavalla tavalla viitteitä siitä, että älylaitteiden avulla lukeminen voi toimia nuorille yhtenä porttina myös pitempien tekstien lukemiseen ja pysyvän lukuharrastuksen virittämiseen, sillä erityisesti vähän lukevien nuorten lukutottumuksissa painottuvat helppous ja saavutettavuus.</p> 2019-04-02T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/80186 Kestävän kehityksen kieli: Haastattelu Daniel Perrinin kanssa 2019-04-02T16:01:49+03:00 Lauri Haapanen lauri.m.haapanen@jyu.fi 2019-04-02T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/80188 Näkymättömyyden ja visuaalisuuden politiikasta 2019-04-02T16:08:10+03:00 Niina Uusitalo niina.uusitalo@tuni.fi 2019-04-02T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/80190 Verkkovihan äärellä 2019-04-02T16:10:39+03:00 Janne Matikainen janne.matikainen@helsinki.fi 2019-04-02T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/80191 Populaarikulttuuri legitimoituu, korkeakulttuuri popularisoituu 2019-04-02T16:12:41+03:00 Heikki Hellman heikki.hellman@tuni.fi 2019-04-02T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/80192 Kirjoittajat Media & viestintä 1/2019 2019-04-02T16:14:59+03:00 Auli Harju toimitussihteeri@mediaviestinta.fi 2019-04-02T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/80193 English abstracts Media & viestintä 1/2019 2019-04-02T16:16:18+03:00 Auli Harju toimitussihteeri@mediaviestinta.fi 2019-04-02T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement##