https://journal.fi/mediaviestinta/issue/feed Media & viestintä 2019-10-08T09:46:34+03:00 Auli Harju toimitussihteeri@mediaviestinta.fi Open Journal Systems <p>Media &amp; viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media &amp; viestintä on koko mediakenttää tutkiva tieteellinen aikakauslehti.</p> https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/85778 Konenäkeminen haastaa yhteiskuntatieteilijän 2019-10-07T14:11:59+03:00 Jenni Mäenpää jenni.k.maenpaa@tuni.fi 2019-10-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/85779 "Minusta tuntuu, ettei suomalaisille naisille sovi iskulauseiden sorvaaminen": Toimittajien tasa-arvokeskustelu 1980- ja 1990-luvulla 2019-10-08T09:46:34+03:00 Heidi Kurvinen heidi.kurvinen@utu.fi <p>Toimittajan ammatti on ollut Suomessa naisvaltainen ala 1990-luvun puolivälistä, mutta ammatin miesvaltainen perinne näkyy edelleen työskentelykulttuurissa. Vaikka toimittajat ovat keskustelleet tasa-arvosta yhä enemmän 1980-luvulta lähtien, sukupuolten epätasa-arvoista kohtelua esiintyy sekä ammatin sisällä että journalistisissa teksteissä. Artikkelissani väitän tämän johtuvan suomalaisen toimittajakunnan maltillisesta suhtautumisesta tasa-arvokysymysten ajamiseen. Lisäksi esitän, että aktiivisempi tasa-arvokeskustelu olisi edellyttänyt toimittajanaisilta kykyä tunnistaa epätasa-arvoisen kohtelun sekä sukupuolia eri tavoin esittävien journalismin sisältöjen heissä aiheuttamaa mielipahaa. Testaan väitettäni analysoimalla vuosina 2014–2016 keräämiäni toimittajanaisten haastatteluja sekä Sanomalehtimies/Journalisti- ja Tiedotustutkimus-lehden ja SAL vuosikirjan artikkeleita.</p> 2019-10-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/85780 Kuvajournalismi ja eettisen kuluttamisen haaste 2019-10-08T09:46:08+03:00 Jenni Niemelä-Nyrhinen jenni.niemela-nyrhinen@tuni.fi Janne Seppänen janne.seppanen@tuni.fi <p>Artikkelissa tarkastelemme Aamulehdessä julkaistuja eettistä kuluttamista representoivia kuvajournalistisia valokuvia. Keskeinen kysymyksemme on: Millaista eettisen kuluttamisen todellisuutta kuvajournalistiset valokuvat rakentavat? Pohdimme myös, millainen kuvajournalismi voisi edesauttaa ihmisten sitoutumista ympäristön kannalta kestävään arkeen. Tutkimuksessa hyödynnämme muun muassa aiempaa kuluttajakäyttäytymisen tutkimusta, jonka pohjalta rakennamme moniulotteisen kuvan eettisestä kuluttamisesta. Analysoimme aineistoa määrälliseen sisällönanalyysiin nojautuvan kehysanalyysin keinoin. Eettinen kuluttaminen on Aamulehdessä kehystetty kapeaksi ilmiöksi, jossa yksittäisen kuluttajan vaikutusmahdollisuudet painottuvat lähinnä ruokaan liittyviin valintoihin. Kuvia hallitsevat iloiset kuluttajat ja ruokaan liittyvät ammattihenkilöt. Lisäksi kuvissa on ruokaa, ruokapakkauksia ja teknologiaa. Kuvien ihmiset esittelevät ratkaisuja tai poseeraavat. Toimintaa on siis rajallisesti ja yhteys ihmisten arkeen ja kokemuksiin jää pinnalliseksi. Lisäksi ratkaisujen ja ongelmien välinen kytkös on usein jutuissa niin kuvallisesti kuin sanallisestikin löyhä, jolloin on lukijan vastuulla hahmottaa, mihin ongelmaan jutussa esiteltyä eettisen kuluttamisen ratkaisua tarjotaan. Aikaisemman tutkimuskirjallisuuden valossa tarkasteltuna Aamulehden kuvasto ei herättele lukijoita eettiseen kuluttajuuteen.</p> 2019-10-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/85781 Epäilyä ja myötätuntoa: Yksin tulleet alaikäiset turvapaikanhakijat Aamulehdessä, Helsingin Sanomissa ja Ylen verkkouutisissa 2014–2016 2019-10-08T09:45:41+03:00 Anna-Kaisa Kuusisto anna-kaisa.kuusisto@tuni.fi Jaakko Tuominen toimitussihteeri@mediaviestinta.fi <p>Artikkelissa tarkastelemme suomalaista uutisointia yksin maahan saapuneista pakolaisnuorista. Aineisto koostuu Aamulehden, Helsingin Sanomien ja Ylen teksteistä vuosilta 2014–2016. Tämä ajanjakso on ollut merkittävä määrällisesti poikkeuksellisen Eurooppaan kohdistuneen maahanmuuton vuoksi. Kysymme, miten suomalaisessa uutismediassa kerrotaan yksin tulleiden nuorten tilanteesta? Millaiset teemat ovat juttujen keskiössä? Entä mitkä aihepiirit jäävät marginaaliin? Aineiston analyysin pohjalta väitämme, että kaikissa kolmessa mediassa toistuvat epäilyksen ja myötätunnon representaatiot entisestään kaventavat julkista keskustelua yksin tulleiden nuorten arjesta, vaikeuksista ja mahdollisuuksista uudessa kotimaassaan. Myöskään nuorten omaa toimijuutta ei juuri nosteta esille näissä medioissa. Artikkelimme ottaa laajemmin kantaa kahteen yhteiskunnalliseen kysymyksen. Yhtäältä jäsennämme, miten suomalainen media raportoi yksin tulleisiin liittyvästä maahanmuuttopolitiikasta ja erityisesti biopoliittisista käytännöistä. Toisaalta osoitamme, miten analyysin kohteeksi valitsemiemme medioiden välittämät representaatiot vahvistavat uhri- ja uhkadiskursseja. Nämä diskurssit eivät tue nuorten kotoutumista saati heidän aktiivista toimijuuttaan heille uuden yhteiskunnan jäseninä.</p> 2019-10-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/85782 Suomalaisen mediatutkimuksen historiaa 2: Sanomalehtiopillista mediahistoriaa 2019-10-08T09:45:15+03:00 Tarmo Malmberg tarmo.malmberg@tuni.fi <p>Suomalaisen mediatutkimuksen historiaa -sarjassa esitellään tekijänsä uran tai alan kehityksen kannalta merkille pantavia töitä. Tarkoitus on samalla herättää kiinnostusta kotimaisen tutkimuksen historiaan, jonka kokonaisesitys on edelleen laatimatta: Eino Suova. Aurora-seuran sanomalehti 1771–1778: sanomalehtiopillinen tutkimus.<br>Turku: Turun Yliopisto, 1952.</p> 2019-10-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/85783 Julkinen palvelu: lyhyt johdanto 2019-10-06T18:49:05+03:00 Heikki Hellman heikki.hellman@tuni.fi <p>Arvio teoksesta: Oinonen, Paavo (2019). Vain parasta kansalle: Yleisradiotoiminta julkisena palveluna. Capsa Historiae II. Turku: Kulttuurihistorian seura, 201 s.</p> 2019-10-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/85784 Tunteella, pakolaisista ja meistä itsestämme 2019-10-06T18:52:04+03:00 Salla Tuomola salla.tuomola@tuni.fi <p>Arvio teoksesta: Maasilta, Mari &amp; Nikunen, Kaarina (toim.) (2018). Pakolaisuus, tunteet ja media. Tampere: Vastapaino, 224 s.</p> 2019-10-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/85785 Perussuomalaisille yhtäläistä mediakohtelua 2019-10-06T18:54:22+03:00 Aleksi Koski aleksi.koski@jyu.fi <p>Arvio teoksesta: Niemi, Mari K. &amp; Houni, Topi (toim.) (2018). Media &amp; populismi — Työkaluja kriittiseen journalismiin. Tampere: Vastapaino , 359 s.</p> 2019-10-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/85786 Kirjoittajat Media & viestintä 3/2019 2019-10-06T18:56:50+03:00 Auli Harju toimitussihteeri@mediaviestinta.fi 2019-10-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/85787 English abstracts Media & viestintä 3/2019 2019-10-06T18:58:14+03:00 Auli Harju toimitussihteeri@mediaviestinta.fi 2019-10-06T00:00:00+03:00 Copyright (c)