Media & viestintä https://journal.fi/mediaviestinta <p>Media &amp; viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media &amp; viestintä on koko mediakenttää tutkiva tieteellinen aikakauskirja.</p> Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi ry fi-FI Media & viestintä 2342-477X Tutkija tuulettaa päätään https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/73057 Mari Maasilta ##submission.copyrightStatement## 2018-06-27 2018-06-27 41 2 Journalistit kulttuurisina välittäjinä: Mad Men -tv-sarjan legitimointi laatusarjana suomalaisessa lehdistössä 2008–2015 https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/73064 <p>Artikkelissa tutkitaan, mihin television laatusarjojen saama arvostus perustuu ja miten se tuotetaan. Nojaten kulttuurisen arvon tuotantoa ja kulttuurisia välittäjiä koskevaan teoriaan artikkeli analysoi, kuinka suomalaiset (kulttuuri)toimittajat ottivat vastaan yhdysvaltalaisen Mad Men -televisiosarjan ja tuottivat sille hyväksyntää laatusarjana. Tutkimus tarkastelee journalisteja suunnannäyttäjinä, kulttuurisina välittäjinä, jotka toimivat sekä tuotteiden portinvartijoina ja markkinoijina että niille merkitystä antavina arvottajina. Tutkimus perustuu kahdeksasta sanomalehdestä ja yhdestä aikakauslehdestä jäljitettyyn aineistoon (N = 353), joka sisältää kaikki vuosina 2008–2015 julkaistut artikkelit, joissa Mad Men on vähintään mainittu. Määrällisen ja laadullisen sisällönanalyysin avulla osoitetaan, kuinka journalistit hyödyntävät eri juttutyyppejä sekä erilaisia laadun sisäisiä (esteettisiä) ja ulkoisia (institutionaalisia) osoittimia perustellessaan sarjan merkitystä.</p> Heikki Hellman Paula Haara ##submission.copyrightStatement## 2018-06-28 2018-06-28 41 2 10.23983/mv.73064 "Ei meidän tarvitse huutaa toisillemme päin naamaa": Blokkaaminen poliittisen ja yhteiskunnallisen keskustelun jännitteenä https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/73065 <p>Tarkastelen tässä artikkelissa blokkaamisen asemaa sosiaalisessa mediassa käytävissä poliittisissa keskusteluissa. Blokkaaminen tarkoittaa toisen käyttäjän estämistä: blokkaajan päivitykset tai kommentit eivät tällöin näy blokatuksi tulleelle. Sosiaalisen median merkitystä nykydemokratialle on pohdittu niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa kuluneen 10 vuoden aikana runsaasti. Nimenomaisesti blokkauksiin kohdistuvaa tutkimusta on kuitenkin tehty niukasti. Suomenkielisestä Twitteristä kokoamani 225 twiitin aineiston mukaan poliitikkojen ja yhteiskunnallisten vaikuttajien tekemä blokkaaminen on yleistä. 95 vastaajaa mainitsi vähintään yhden blokkaajan nimeltä, useimmin blokkaajiksi nimettiin Mikael Jungner ja Ville Niinistö. Aineisto on analysoitu ohjelmistoavusteisen sisällönanalyysin menetelmillä. Tutkimusta on jatkettu Jungnerin ja Niinistön haastatteluilla. Yhteenvetona todetaan, että blokkaaminen on julkisen keskustelun näkökulmasta kasvava ongelma. Teoreettisena kehyksenä julkisuuden tarkastelussa nojaudutaan Jürgen Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teoriaan ja erityisesti deliberatiivisuus-käsitteeseen.</p> Jukka-Pekka Puro ##submission.copyrightStatement## 2018-06-28 2018-06-28 41 2 10.23983/mv.73065 Muistelmia alikehityksen ajoilta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/73054 Heikki Hellman ##submission.copyrightStatement## 2018-06-27 2018-06-27 41 2 Pahkasika ottaa ohjat https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/73051 Heikki Luostarinen ##submission.copyrightStatement## 2018-06-27 2018-06-27 41 2 Maanittelua, uhkailua ja krapula-aikaa https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/73045 Esa Sirkkunen ##submission.copyrightStatement## 2018-06-27 2018-06-27 41 2 Muistinkin yllättävän paljon https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/73052 Risto Kunelius ##submission.copyrightStatement## 2018-06-27 2018-06-27 41 2 Kovasti yritettiin https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/73053 Ullamaija Kivikuru ##submission.copyrightStatement## 2018-06-27 2018-06-27 41 2 Tilaa oppialakeskusteluille https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/73047 Iiris Ruoho ##submission.copyrightStatement## 2018-06-27 2018-06-27 41 2 Elokuvatutkimus mediatutkimuksen mallina https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/73058 Tarmo Malmberg ##submission.copyrightStatement## 2018-06-27 2018-06-27 41 2 Politiikan julkisuudessa on aina eletty totuudenjälkeistä aikaa https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/73043 Elina Noppari ##submission.copyrightStatement## 2018-06-27 2018-06-27 41 2 Kuka voittaa sodan digimainonnasta? https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/73044 Tuomas Näveri ##submission.copyrightStatement## 2018-06-27 2018-06-27 41 2 Kiinan media harppoo maailmalle https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/73056 Lauri Paltemaa ##submission.copyrightStatement## 2018-06-27 2018-06-27 41 2 Kirjoittajat Media & viestintä 2/2018 https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/73059 <p><strong>Kirjoittajat <br> </strong><strong>Media &amp; viestintä 2/2018</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Paula Haara</strong>, YTM, tutkija<br>Paula Haara työskentelee tutkijana Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekunnassa. Hän on tutkinut muun muassa vihapuhetta, digitaalista yksityisyyttä sekä uhkakokemuksen yhteyttä erilaisiin rikostiedon lähteisiin. Parhaillaan hän tutkii luottamuksen rakentumista verkkosisältöihin.<strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Heikki Hellman</strong>, YTT, yliopistotutkija<br>Heikki Hellman työskentelee yliopistotutkijana Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekunnassa. Hän on tutkinut media- ja yleisradiopolitiikan liberalisoitumista, television ja radion ohjelmistokilpailua sekä kulttuurijournalismin tehtävää ja muutoksia.</p> <p><strong>Ullamaija Kivikuru, </strong>VTT, emeritaprofessori (HY/SSKH)<br>Ullamaijan Kivikurun tutkimustyö on pitkälti keskittynyt median ja demokratian suhteeseen. Hänen erityisalueensa on kehitysviestintä ja sen alueella erityisesti Afrikan median kehitys. Hän on asunut ja opettanut Itä-Afrikassa, erityisesti Tansaniassa,</p> <p><strong>Risto Kunelius, </strong>YTT, professori<br>Risto Kunelius on journalistiikan professori Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekunnassa. Hän on kirjoittanut kansalaisjournalismista, professionalismista ja sananvapaudesta. Nykyään hän tutkii muun muassa median ja poliittisen päätöksenteon suhteita, ilmastojournalismia sekä julkista keskustelua yksityisyyden ja turvallisuuden kysymyksistä.<strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Heikki Luostarinen, </strong>YTT, professori<br> Heikki Luostarinen on tiedotusopin professori Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekunnassa. Hän on tutkinut journalismin ja kansainvälisen viestinnän kysymyksiä, viimeksi Kiinan ulkomaista mediatoimintaa</p> <p><strong>Tarmo Malmberg, </strong>YTT, dosentti, tutkija<br>Tarmo Mamberg on tiedotusopin dosentti (Tampereen ja Helsingin yliopisto) sekä media- ja kulttuuritutkimuksen dosentti (Turun yliopisto). Hän työskentelee vapaana tutkijana, jonka päätutkimusaiheet ovat: mediatutkimuksen oppihistoria, tieteenfilosofia ja metodologia, moderni yhteiskunta ja joukkoviestintä sekä julkisuus- ja demokratiateoria.</p> <p><strong>Elina Noppari<br></strong>Elina Noppari työskentelee COMET-tutkimuskeskuksen tutkijana Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekunnassa.</p> <p><strong>Tuomas Näveri<br></strong>Tuomas Näveri, valmistelee Tampereen yliopistoon väitöskirjaa, jossa hän vertailee Axel Springerin ja Sanoman sanomalehtien verkkoliiketoiminnan kehitystä 2000-luvulla.</p> <p><strong>Lauri Paltemaa</strong>, professori<br>Lauri Paltemaa työskentelee Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksessa Itä-Aasian oman aikamme historian ja politiikan professorina. Hänen tutkimusintresseihinsä kuuluu Kiinan politikka, mukaan lukien Kiinan harjoittama internetsensuuri.</p> <p><strong>Jukka-Pekka Puro, </strong>FT, yliopistonlehtori<br> Jukka-Pekka Puro (FT) on yliopistonlehtori Turun yliopiston mediatutkimuksen oppiaineessa. Hän on dosentti Turun ja Jyväskylän yliopistoissa ja on opettanut näiden lisäksi Helsingin, Tampereen ja Vaasan yliopistoissa. Puron viime vuosien tutkimukset ovat käsitelleet mediateoriaa, sosiaalista mediaa, verkkopelaamista sekä suomalaisen poliittisen puheen historiaa.</p> <p><strong>Iiris Ruoho, </strong>YTT, tiedotusopin dosentti, yliopistonlehtori<br>Iiris Ruoho on feministisen mediatutkimuksen ja yhteiskuntakriittisen televisiotutkimuksen tienraivaaja, jonka tuoreimmat tutkimusaiheet liittyvät journalistisen tiedonmuodostuksen, politiikan ja toimittajien Twitter-verkostoihin ja journalistisen johtajuuden sukupuolittumiseen.</p> <p><strong>Esa Sirkkunen</strong>, YTM, tutkija, Tampereen yliopisto<br>Esa Sirkkunen työskentelee tutkijana Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskuksessa (COMET). Hänen tutkimustensa aiheina ovat olleet muun muassa verkkojournalismi, Internet ja verkkoyhteisöt, sosiaalinen media, osallistumistalous, verkkojulkisuuden rakenteet, verkkojournalismin liiketoimintamallit, yksityisyys tietoverkoissa, verkkovalvonta sekä immersiiviset teknologiat ja journalismi.</p> N U ##submission.copyrightStatement## 2018-06-27 2018-06-27 41 2 English abstracts https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/73063 <p><strong>English abstracts<br><br></strong></p> <p><em>Heikki Hellman &amp; Paula Haara</em></p> <p><strong>Journalists as cultural mediators<br> </strong><strong>Legitimation of <em>Mad Men</em> as quality television in the Finnish press, 2008–2015</strong></p> <p>Earlier research suggests that the so-called “quality TV” series have contributed strongly to the legitimacy of television as a worthy field of aesthetic consumption. But how is the legitimacy of quality TV produced? Based on theories about the role of cultural mediators in cultural production, the article investigates how Finnish (cultural) journalists perceived the US TV series <em>Mad Men</em> and contributed to its cultural acceptance by serving as gatekeepers, marketers and reviewers. The analysis is based on a systematic sample of seven newspapers and one magazine from 2008 to 2015, including all articles which either focused on <em>Mad Men</em> or mentioned it in passing (N = 353). Using both quantitative and qualitative content analysis, the article demonstrates how journalists employed conventions of various journalistic genres – not only criticism – in addressing quality aspects <em>internal</em> (aesthetic markers) and aspects <em>external</em> (culture industry markers) to the series, thus legitimizing the cultural value of the series.<br><br><strong>Key words: </strong>Cultural journalism, cultural legitimation, cultural mediators, Finland, Mad Men, quality television</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><em>Jukka-Pekka Puro</em></p> <p><strong>Blocking as a barrier to public political debate</strong></p> <p>The present study examined the role of blocking in political debates of social media. Blocking restricts specific social media users from following and participating in ongoing debates. The significance of social media for contemporary democracy has been considered diversely in Finland and other Nordic countries over the past 10 years. Blocking, however, has not been under closer examination. According to an analysis of 225 tweets and direct messages collected from Twitter, blocking is a common phenomenon in Finnish political debates. The research material was analyzed with software-assisted content analysis tools. 95 respondents mentioned at least one political blocker. Most often mentioned politicians were Mikael Jungner (Social democratic party) and Ville Niinistö (Green party). In addition, interviews were conducted with Mr. Jungner and Mr. Niinistö. It is observed that blocking is a growing problem in public political debate. The theoretical framework of the study is based on Jürgen Habermas's theory of communicative action and deliberative democracy.<br> <br> <strong>Key words</strong>: Blocking, social media, political communication, deliberative democracy</p> N U ##submission.copyrightStatement## 2018-06-27 2018-06-27 41 2