Media & viestintä https://journal.fi/mediaviestinta <p>Media &amp; viestintä on <a href="https://mediaviestinta.fi/">Media- ja viestintätieteellinen seura Mevin</a> julkaisema tieteellinen aikakauslehti, jossa ilmestyy artikkeleita median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta.</p> Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi ry fi-FI Media & viestintä 2342-477X Kirjoittajat Media & viestintä 3/2021 https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/111511 A H Copyright (c) 2021 2021-09-30 2021-09-30 44 3 Tutkijan luovuutta pitää vaalia https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/111506 Jenni Mäenpää Copyright (c) 2021 2021-09-30 2021-09-30 44 3 i iii 10.23983/mv.111506 English abstracts Media & viestintä 3/2021 https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/111512 A H Copyright (c) 2021 2021-09-30 2021-09-30 44 3 Samanlaista toiseuttamista, erilaisia toisia: Toiseuttavan verkkokeskustelun muodot anonyymeissä suomenkielisissä keskustelukulttuureissa https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/111507 <p>Artikkelissa tunnistan toiseuttavan verkkokeskustelun erilaisia muotoja anonyy­meistä, suomenkielisistä verkkokeskustelukulttuureista. Aineistona on kolmelta eri keskustelualustalta – Tumblrista, Redditistä ja Ylilaudalta kerätyt keskustelu­aineistot, joista tarkastelen ryhmäytymisen sekä ulossulkemisen keinoja toiseuttavan verkkokeskustelun teorian avulla. Toiseuttava verkkokeskustelu on verkkovuorovaikutuksessa esiintyvää arvottavaa puhetta identiteeteistä, ihmisistä ja ryhmistä. Toiseuttavan verkkokeskustelun teoria taas on tapa hahmottaa tällaista puhetta sen erilaisten ominaisuuksien ja ympäröivien kontekstien avulla. Artik­kelissa analysoidut keskustelualustat ja niiden sisällä ylläpidetyt keskustelukult­tuurit poikkeavat toisistaan monilta osin ja artikkelin tavoitteena onkin vertailla, miten ulos sulkeva dynamiikka ilmenee eri tavoin ja miten se toisaalta ottaa samanlaisia muotoja keskenään hyvin erilaisissa keskustelukulttuureissa. Havain­noiduissa verkkokeskustelukulttuureissa toistuivat erityisesti huumoriin, epäilyk­seen, valta-­asemaan, arvoihin ja kansallisidentiteettiin pohjaavat toiseuttavan verkkokeskustelun muodot sekä vertaistuellinen toiseuttaminen. Kullakin kes­kustelukulttuurilla on myös niille ominaisia toiseuttamisen muotoja.</p> Elina Vaahensalo Copyright (c) 2021 2021-09-30 2021-09-30 44 3 1 29 10.23983/mv.111507 Talouden asiantuntijoiden uskottavuuden hierarkia suomalaisten talous- ja politiikan toimittajien silmin https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/111508 <p>Esimerkiksi pankeissa, taloudellisissa tutkimuslaitoksissa ja valtionhallinnossa työskentelevät talousasiantuntijat ovat journalistien taajaan käyttämiä lähteitä. Julkisuudessa esiintyvät asiantuntijat arvioivat tehtyjä talouspoliittisia päätöksiä ja talouspolitiikan liikkumatilaa. Analysoin tässä artikkelissa talous- ja politiikan toimittajille suunnatun kyselytutkimuksen (N=42) sekä 19 teemahaastattelun avulla, miten talouspolitiikkaa seuraavat suomalaiset toimittajat arvioivat erilaisissa instituutioissa työskentelevien talousasiantuntijoiden uskottavuutta ja miten talousasiantuntijan uskottavuus rakentuu toimittajien silmissä. Artikkeli nojaa journalismin tutkimuksesta tuttuun uskottavuuden hierarkian käsitteeseen. Uskottavuuden hierarkian huipulla ovat tärkeimmät poliittiset vallankäyttäjät ja puolueettomiksi mielletyt asiantuntijat, kun taas poliittisesti marginaalisiksi koetut toimijat samoin kuin puolueellisiksi mielletyt asiantuntijat ovat alempana hierarkiassa. Esitän artikkelissa, että paikka talouden asiantuntijoiden uskottavuuden hierarkiassa määräytyy ennen kaikkea asiantuntijan institutionaalisen taustan mukaan. Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön sekä Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen kaltaisten instituutioiden asiantuntijoita pidetään erityisen uskottavina, kun taas journalistien suhtautuminen pankkien talouspoliittiseen asiantuntemukseen on epäilevämpää. Vaikka valtionhallinnossa ja tutkimuslaitoksissa työskenteleviä asiantuntijoita pidetään yleisesti uskottavampina kuin pankkien asiantuntijoita, toimittajat suhtautuvat kriittisesti ajatukseen talouden asiantuntijatiedon puolueettomuudesta ja epäpoliittisuudesta.</p> Timo Harjuniemi Copyright (c) 2021 2021-09-30 2021-09-30 44 3 30 51 10.23983/mv.111508 Lasten kaupalliset kasvot: Sharenting-ilmiö äitien blogeissa https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/111509 <p>Lasten kasvojen näkyminen on yksi tärkeimmistä valinnoista, joita lapsistaan kuvia ja tietoja sosiaalisen median alustoilla jakavat, niin sanottua sharentingia harjoittavat vanhemmat joutuvat tekemään. Tässä artikkelissa tarkastellaan sitä, miten kaupallista yhteistyötä tekevät bloggaajaäidit merkityksellistävät lastensa kuvien jakamista. Tutkimus ammentaa teoreettisesti sekä kasvokuvien tutkimuksesta että lasten mainoskuvien tutkimuksesta. Artikkelin empiirinen aineisto koostuu kymmenen suomalaisen bloggaajaäidin teemahaastatteluista. Sisällönanalyysin avulla aineistosta on tunnistettu neljä teemaa: kasvojen muutos, kasvojen kaupallinen arvo, kasvojen tunnistettavuus sekä kasvojen kontrolloitavuus. Tutkimus tuottaa uutta ymmärrystä sharenting-ilmiön ja promootiokulttuurin rajapinnasta tuomalla esiin, että lasten kasvokuvilla on erityistä arvoa äitien blogibrändeille ja että erityisesti vauvojen ja leikki-ikäisten kuvat osallistuvat kasvojen kiertoon blogeissa ja katoavat niiden visuaalisuudesta kasvojen muutoksen myötä. Tutkimus osoittaa, että iän lisäksi myös sosiaalisen median alusta vaikuttaa siihen, jaetaanko lapsista tunnistettavia kasvokuvia vai ei, ja kontrolloidaanko jakamista aktiivisesti vai ei.</p> Saara-Maija Kallio Copyright (c) 2021 2021-09-30 2021-09-30 44 3 52 72 10.23983/mv.111509 Internet on epäreilu, mutta näin uutismedia sinnittelee https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/111510 <p>Arvio teoksesta: Hindman, Matthew. 2019<em>. Internet-ansa: Kuinka digitaalinen talous synnyttää monopoleja ja rapauttaa demokratiaa.</em> Suomentanut Kimmo Pietiläinen. [Alkuperäisteos: <em>The Internet Trap, How the Digital Economy Builds Monopolies and Undermines Democracy</em>, 2018]. Helsinki: Terra Cognita, 274 s.</p> Aleksi Koski Copyright (c) 2021 2021-09-30 2021-09-30 44 3 73 75 10.23983/mv.111510