Media & viestintä https://journal.fi/mediaviestinta <p>Media &amp; viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media &amp; viestintä on koko mediakenttää tutkiva tieteellinen aikakauskirja.</p> Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi ry fi-FI Media & viestintä 2342-477X Tutkimuksen kuplat https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/80178 Jenni Mäenpää ##submission.copyrightStatement## 2019-04-02 2019-04-02 42 1 Naisvihan tunneyhteisö - Anonyymisti esitettyä verkkovihaa Ylilaudan ihmissuhdekeskusteluissa https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/80179 <p>Artikkelissa analysoidaan diskurssianalyysin keinoin anonyyminä käytyjä verkkokeskusteluja suomalaisen Ylilauta-keskustelufoorumin Ihmissuhteet-keskustelualueelta. Miesten ja poikien ihmissuhdekeskustelujen alueelle on tullut viime vuosina vaikutteita radikaalin miesliikkeen, niin sanotun manosfäärin, mielipidevaikuttajien blogeista, jotka pyrkivät muun muassa rakentamaan miesten emotionaalista yhteisöä naisvihan ympärille. Tässä artikkelissa analysoidut keskustelut pyrkivät typistämään sukupuolten väliset suhteet yksinkertaisiksi biologisperustaisiksi totuuksiksi ja stereotyypeiksi ja edustavat siinä mielessä populistista retoriikkaa. Artikkelissa osoitetaan vihamielisten diskurssien ylirajainen kierto sekä tulkitaan naisvihaan yllyttävät yhteisöt intiimin elämän radikalisoitumiseksi, jossa yksilöt pyrkivät levittämään omaksumaansa sanomaa edelleen muille. Keskusteluissa esiintyy myös vastapuhetta, jossa yritetään haastaa naisvihalle perustuvia käsityksiä ja naisvihamielisiä asenteita. Useimmiten keskusteluista tulee kiisteleviä.</p> Eliisa Vainikka ##submission.copyrightStatement## 2019-04-02 2019-04-02 42 1 10.23983/mv.80179 Journalistinen uutissatiiri hybridinä genrenä - Noin viikon uutisten ja Uutisraportin tekijöiden itseymmärrys ja käsitteellinen rajatyö https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/80181 <p>Tarkastelen tässä artikkelissa journalistisen uutissatiirin työkäytäntöjä ja merkityksiä genren ja rajatyön käsitteiden kautta. Aineistona on kahdeksan teemahaastattelua, joita erittelen laadullisen sisällönanalyysin avulla. Analysoin erityisesti ohjelmien pääosiota ja tekijöiden käsitteellisiä erotteluja suhteessa aiempaan satiiriin ja perinteiseen uutisjournalismiin. Väitän, että ohjelmien pääosio on journalistisen uutissatiirigenren varsinainen innovaatio, jossa yhdistyvät sekä toimittajien että stand up -koomikoiden ammattitaidot. Osiossa faktuaalinen taustoittaminen ja temaattinen kehystäminen sekoittuvat ajankohtaisten asioiden karnevalisointiin ja ironisointiin. Tekijät erottavat tämän vuoksi ohjelmansa aiemmasta pinnallisesta ajankohtaissatiirista ja neutraalimmasta uutisjournalismista. Tutkimuksen valossa näyttää siltä, että ammatillinen eetos siirtyy toimittajien mukana viihteen tekemiseen. Näin myös viihde muuttuu journalistisemmaksi, eikä vain toisinpäin kuten on usein pessimistisesti esitetty. Uusi hybridi uutissatiiri haastaa perinteistä vastakkainasettelua kovien ja viihteellisten journalististen genrejen välillä.</p> Joonas Koivukoski ##submission.copyrightStatement## 2019-04-02 2019-04-02 42 1 10.23983/mv.80181 Julkaisupaine ja julkaisukulttuurin muutos: Media- ja viestintätieteiden julkaisukanavat ja kansainvälistyminen 2011 - 2017 https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/80182 <p>Artikkeli osoittaa media- ja viestintätieteiden julkaisukulttuurin muuttuneen kuluneella vuosikymmenellä. Muutos ilmenee julkaisemisen lisääntyneenä kanavoitumisena kansainvälisiin, aiempaa laadukkaampiin Julkaisufoorumin tasoluokittelemiin tieteellisiin aikakauslehtiin. Englannin kielen valta-aseman vahvistumisen ohella osoitetaan myös yhteisjulkaisemisen lisääntyneen. Uusi julkaisukulttuuri ei kuitenkaan ole syrjäyttänyt kotimaisia julkaisufoorumeita eikä ei-tieteellistä julkaisutoimintaa, joka on lisääntynyt tarkastelujaksolla. Teoreettisesti artikkeli nojaa eri tieteenalojen julkaisukulttuurien välisiä eroja kartoittaneeseen tutkimukseen sekä niin sanottuun julkaisupainehypoteesiin ja siitä käytyyn keskusteluun tieteentutkimuksen ja bibliometriikan piirissä. Artikkelin toiminnallisen kontekstin puolestaan tarjoavat yliopistojen suoriteperusteinen rahoitusmalli ja julkaisemisen kasvanut merkitys rahoituksen suuruutta määräävänä tekijänä. Empiirisenä aineistona käytetään opetus- ja kulttuuriministeriön Virta-tietokantaa, johon on koottu yliopistojen ja korkeakoulujen julkaisutiedot vuodesta 2011 alkaen. Toissijaisena aineistona käytetään Web of Science- ja Vipunen-tietokantoja.</p> Heikki Hellman Merja Hyödynmaa Eija Poteri ##submission.copyrightStatement## 2019-04-02 2019-04-02 42 1 10.23983/mv.80182 "Pysty vaa kännykäst suoraa" - Yläluokkalaisten novellilukeminen pikaviestipalvelussa https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/80184 <p>Tässä analyysiartikkelissa tavoitteenamme on tuoda esiin nuorten omia käsityksiä ja kokemuksia lukemisesta älylaitteella. Suunnittelimme ja toteutimme tutkimuksen, jossa lukeminen sovitettiin nuorille ominaisiin medioihin ja tekstityyppeihin: joukko nuoria yläkouluikäisiä, yhteensä 27 nuorta,&nbsp;luki tutkimusta varten kirjoitetun novellin osissa parin viikon aikana sosiaalisen median pikaviestipalvelun (WhatsApp) kautta. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että sosiaalinen media ja jatkuva puhelimen selailu vähentävät pitkien tekstien, erityisesti kaunokirjallisuuden, lukemista sekä heikentävät nuorten keskittymiskykyä. On kuitenkin syytä selvittää, voisiko nuorten positiivisen suhteen puhelimiinsa sekä sitoutumisen niiden käyttöön kääntää jollakin tapaa lukemisen hyödyksi. Pilottikokeilumme keskeinen kysymys onkin, voisiko älypuhelin motivoida nuoria – ja aivan erityisesti vähän lukevia nuoria – kaunokirjallisuuden pariin. Kokeilu antaa kiinnostavalla tavalla viitteitä siitä, että älylaitteiden avulla lukeminen voi toimia nuorille yhtenä porttina myös pitempien tekstien lukemiseen ja pysyvän lukuharrastuksen virittämiseen, sillä erityisesti vähän lukevien nuorten lukutottumuksissa painottuvat helppous ja saavutettavuus.</p> Satu Grünthal Sara Sintonen ##submission.copyrightStatement## 2019-04-02 2019-04-02 42 1 Kestävän kehityksen kieli: Haastattelu Daniel Perrinin kanssa https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/80186 Lauri Haapanen ##submission.copyrightStatement## 2019-04-02 2019-04-02 42 1 Näkymättömyyden ja visuaalisuuden politiikasta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/80188 Niina Uusitalo ##submission.copyrightStatement## 2019-04-02 2019-04-02 42 1 Verkkovihan äärellä https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/80190 Janne Matikainen ##submission.copyrightStatement## 2019-04-02 2019-04-02 42 1 Populaarikulttuuri legitimoituu, korkeakulttuuri popularisoituu https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/80191 Heikki Hellman ##submission.copyrightStatement## 2019-04-02 2019-04-02 42 1 Kirjoittajat Media & viestintä 1/2019 https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/80192 Auli Harju ##submission.copyrightStatement## 2019-04-02 2019-04-02 42 1 English abstracts Media & viestintä 1/2019 https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/80193 Auli Harju ##submission.copyrightStatement## 2019-04-02 2019-04-02 42 1