Media & viestintä https://journal.fi/mediaviestinta <p>Media &amp; viestintä on <a href="https://mediaviestinta.fi/">Media- ja viestintätieteellinen seura Mevin</a> julkaisema tieteellinen aikakauslehti, jossa ilmestyy artikkeleita median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta.</p> fi-FI toimitussihteeri@mediaviestinta.fi (Niina Oisalo) toimitussihteeri@mediaviestinta.fi (Niina Oisalo) ke, 29 maalis 2023 16:58:48 +0300 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Vastuu median vastuullisuudesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/128177 Niko Hatakka Copyright (c) 2023 https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/128177 ke, 29 maalis 2023 00:00:00 +0300 ”Holy shit!!! Jos tuo ei herätä ihmisiä niin sitten ei mikään!” Salaliittoteoreettinen populistinen kuvittelu ja tunnestruktuurit sosiaalisessa mediassa https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/128479 <div class="page" title="Page 1"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Artikkeli analysoi salaliittoteorioita populistisena kuvitteluna suomenkielisen sosiaalisen median keskusteluissa pandemiavuonna 2020–2021. Artikkelissa populismia tarkastellaan poliittisena genrenä, joka tuottaa ja ylläpitää tietynlaista poliittista kuvittelua ja tunnestruktuuria sekä perustuu eräänlaiseen ideologiseen maailmankuvaan, uskomuksiin sekä käsitykseen todellisuudesta. Tutkimusote&nbsp;on monimenetelmällinen ja yhdistää verkkoetnografista havainnointia ja laskennallisia menetelmiä. Aineisto on koottu Telegramista, Twitteristä sekä kahdelta herätyskristilliseltä verkkosivustolta neljästä uutistapahtumasta maaliskuun 2020 ja maaliskuun 2021 välillä.</p> </div> </div> </div> </div> Katja Valaskivi, Petri Jääskeläinen, Jukka Huhtamäki, Johanna Sumiala Copyright (c) 2023 https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/128479 ke, 29 maalis 2023 00:00:00 +0300 SoleTM siellä, Slack täällä: Yliopistotyön dataistunut arki https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/128226 <div class="page" title="Page 1"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Artikkelissa tarkastellaan dataistunutta yliopistotyötä autonomian näkökulmasta analysoimalla tutkijoiden kokemuksia ja näkemyksiä yliopiston tietojärjestelmistä sekä tutkimustyön koordinointiin käytetyistä digitaalisista alustoista. Yliopistotyötä rytmittävät digitaaliset rutiinit sekä digitaalisen teknologian jatkuva läsnäolo. Tietojärjestelmät toimivat yliopistotyön ohjaamisen välineinä ja ovat osa tutkijoiden työnkuvaa yliopistotyönantajan palveluksessa. Tietojärjestelmiin kytkeytyvät myös tutkimustyön suoritusten arviointiin ja niiden määrälliseen mittaamiseen liittyvät käytännöt. Tutkimusaineisto koostuu 13 tutkijan tuottamasta päiväkirja­aineistosta sekä teemahaastatteluista. Yliopiston tietojärjestelmät sekä muut tutkimuksen ja opetuksen suunnitteluun, koordinointiin ja raportointiin käytettävät alustat näyttäytyvät tutkijoille osin työhön kuuluvana rutiinina, osin pakollisena, mutta työaika­kirjanpidossa näkymättömänä tehtävänä, joka kuormittaa ja vie aikaa varsinaiselta työltä ja on siten ristiriidassa ydintehtäväksi koetun luovan tieteellisen työn kanssa. Tutkijat tunnistavat tietojärjestelmiin sisäänrakennetun valvonnan mahdollisuuden mutta ovat epätietoisia järjestelmiin kerättävän datan käsittelystä ja käytöstä.</p> </div> </div> </div> </div> Auli Harju Copyright (c) 2023 https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/128226 ke, 29 maalis 2023 00:00:00 +0300 Vastuullisuusviestinnän paineet ja haasteet https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/128175 <div class="page" title="Page 1"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Vastuullisuusviestintää koskevat kysymykset ovat nousseet ajankohtaisiksi kaikenkokoisten yritysten arjessa. Tutkimus on aiemmin keskittynyt suurimpien kansainvälisten suuryritysten julkiseen vastuullisuusraportointiin, mutta nyt se on alkanut osoittaa kiinnostusta myös pienempien yritysten vastuullisuusviestintään. Tässä artikkelissa, jonka aineisto ja taustakirjallisuus perustuu vuoden 2021 pro gradu -tutkielmaan (Takki 2021), tarkastelemme haastattelututkimuksen keinoin vastuullisuusviestintää koskevaa ajattelua suomalaisissa keskisuurissa&nbsp;ja suurissa yrityksissä. Tutkimme vastuullisuusviestintään johtavia paineita ja motiiveja sekä siihen liitettyjä ongelmia ja haasteita. Esitämme, että vastuullisuusviestinnän paineet ja haasteet tuottavat yrityksille ristipainetta, joka johtaa jopa paradoksaalisiin tilanteisiin.</p> </div> </div> </div> </div> Laura Bruun, Henrik Rydenfelt Copyright (c) 2023 https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/128175 ke, 29 maalis 2023 00:00:00 +0300 Kriittistä ja monimuotoista: nuoret aikuiset ja luottamus mediaan https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/128181 Irina Hasala, Hanna Catani, Minna Horowitz, Janne Matikainen Copyright (c) 2023 https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/128181 ke, 29 maalis 2023 00:00:00 +0300 Kirjoittajat Media & viestintä 1/2023 https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/128182 t s Copyright (c) 2023 https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/128182 ke, 29 maalis 2023 00:00:00 +0300 Startup-sijoittajat portinvartijoina journalismin kentällä https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/128169 <div class="page" title="Page 1"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Startup-yritysten roolista journalismin uudistajina on ristiriitaisia näkemyksiä, mutta niiden katsotaan kuitenkin yleisesti tuovan alalle uusia toimintamalleja<br>ja haastavan vakiintuneita instituutioita. Sijoittajien merkitys journalistisen startup-yrittämisen kentällä on jäänyt vähälle huomiolle, vaikka he viime kädessä päättävät, millaiset yritykset saavat mahdollisuuden käynnistää tai kehittää toimintaansa. Tässä tutkimuksessa tarkastelemme startup-sijoittajia SCOT-teorian kehyksessä journalismin portinvartijoina ja journalistiseen metadiskurssiin osallistuvina keskustelijoina, joilla on alan kehittämiseen liittyvää valtaa ja vastuuta. Tavoitteenamme on tarkentaa kuvaa siitä, millaiset ajattelutavat ohjaavat journalismin rahoittamista startup-kentällä ja miten sijoittajat hahmottavat startup- yritysten roolin ja oman merkityksensä journalismin kehittämisessä. Aineistomme koostuu startup-sijoittamisen asiantuntijoiden haastatteluista, joita analysoimme diskurssintutkimuksen näkökulmasta. Haastateltavien puheessa hahmottuu journalististen ihanteiden ja sijoitusdiskurssin välille ristiriita, jonka valossa journalistinen startup näyttäytyy lähes paradoksina. Satunnaisia uudistavan ajattelun alkuja löytyy tulkinnallisesta joustavuudesta, kun journalismin määritelmää venytetään viihteellisten sisältöjen suuntaan tai pääomasijoittamisen määritelmää vastuullisen sijoittamisen suuntaan. Aineistossa puhuva sijoittaja ei asemoidu vastuulliseksi portinvartijaksi vaan arvioi journalismin näkymiä neutraaliksi rakentuvasta positiosta, jolloin kentälle syntyy vastuutyhjiö.</p> </div> </div> </div> </div> Heidi Hirsto, Ville Manninen Copyright (c) 2023 https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/128169 ke, 29 maalis 2023 00:00:00 +0300 Kynäsotien aikakausi: 1890-luvun suomalaislehdistön valta ja vastuu riitakirjoitusilmiössä https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/128224 <div class="page" title="Page 1"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>1800-luvun lopun suomalaislehdistön keskustelukulttuuri puhkui innostuksen tunnetta ja työskenteli edistyksen eteen, mutta se oli samaan aikaan myös rii- taisa ja täynnä ärtymystä. Lukijat ja toimittajat ottivat keskenään yhteen lukijakirjeissä, pääkirjoituksissa ja pakinoissa, vaikka sanomalehdet eksplisiittisesti irtisanoutuivatkin karkeimmista aggressiivisista ulostuloista. Jatkuva henkilökohtaisuuksiin menevä riitely nähtiin ongelmana, vaikka jotkut näkivät kiistelyssä myös hyviä puolia, kuten sen, että tällä tavoin asioita saatiin edistettyä. Lehdet korostivat perinteistä kansansivistäjän rooliaan, mutta toivat enenevässä määrin esille myös uutta aatteellista mielipidevaikuttajan roolia, joka vaikutti kiisteltävien asioiden määrän kasvuun ja kantojen polarisoitumiseen ja jyrkentymiseen. Lehdistö osoitti valtaansa julkaisuvalinnoillaan ja kommentoinneillaan, ja rakensi ja ylläpiti tällä tavoin riitakirjoitusilmiötä. Lehdet olivat samanaikaisesti myös tietoisia sosiaalisesta, lainopillisesta, taloudellisesta ja imagoon liittyvästä vastuustaan niistä ongelmista, joita riitakirjoittelu aiheutti, ja pyrkivät sen vuoksi kehittämään niihin aktiivisesti ratkaisuja.</p> </div> </div> </div> </div> Satu Sorvali Copyright (c) 2023 https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/128224 ke, 29 maalis 2023 00:00:00 +0300 Uutismediat vastuuttoman yritystoiminnan esiintuojina https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/128172 <div class="page" title="Page 1"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Vastuullisuudesta kirjoitetaan yhä enemmän, mutta vastuuttomuuden tutkimus on ollut vähäistä. Tässä artikkelissa tarkastelen, millainen rooli journalismilla on yritystoimintaan liittyvien epäkohtien ja väärinkäytösten selvittämisessä hybridissä mediatilassa. Tutkimukseni pääaineistona on 497 journalistisissa medioissa julkaistua uutisartikkelia, podcastia, radio-ohjelmaa, televisio-ohjelmaa, kolumnia, kommenttia tai pääkirjoitusta. Lisäksi aineistoon sisältyy yritysvastuutapauk- sille keskeisiä sosiaalisen median julkaisuja. Tutkimusaineiston perusteella kriittinen julkisuus liittyy erityisesti yritysten vastuuseen globaalissa taloudessa, työelämän etiikkaan, yritysten viestintään tai ympäristövaikutuksiin. Analysoin artikkelissa, millä tavoin vastuuttomuustapaukset näyttäytyvät journalistisissa medioissa. Tulokset havainnollistavat, miten yritysvastuukohut usein syntyvät erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden yhteistyönä. Voimme toisaalta havaita, miten yritystoiminnan vaikutuksista raportointiin liittyy jännitteitä eri tiedontuottajien välillä. Kansalaisjärjestöt ja vastuullisuusvaikuttajat voivat täydentää uutistoimittajien ja tutkivien journalistien työtä yhteiskunnallisten ongelmien ja epäkohtien esiintuojana.</p> </div> </div> </div> </div> Meri-Maaria Frig Copyright (c) 2023 https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/128172 ke, 29 maalis 2023 00:00:00 +0300 Suomalaisten peliyhtiöiden vastuullisuusviestintä 2010-luvulta 2020-luvulle https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/128178 <p>Analyysiartikkeli</p> Jaakko Suominen, Tero Pasanen, J. Tuomas Harviainen Copyright (c) 2023 https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/128178 ke, 29 maalis 2023 00:00:00 +0300 Median näkökulma rikosasioiden julkisuuslainsäädäntöön https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/128179 <p>Katsausartikkeli</p> Satu Rantaeskola Copyright (c) 2023 https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/128179 ke, 29 maalis 2023 00:00:00 +0300 English abstracts Media & viestintä 1/2023 https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/128183 t s Copyright (c) 2023 https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/128183 ke, 29 maalis 2023 00:00:00 +0300