Media & viestintä https://journal.fi/mediaviestinta <p>Media &amp; viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media &amp; viestintä on koko mediakenttää tutkiva tieteellinen aikakauslehti.</p> fi-FI toimitussihteeri@mediaviestinta.fi (Auli Harju) toimitussihteeri@mediaviestinta.fi (Auli Harju) su, 06 loka 2019 19:04:12 +0300 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Konenäkeminen haastaa yhteiskuntatieteilijän https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/85778 Jenni Mäenpää Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/85778 su, 06 loka 2019 00:00:00 +0300 "Minusta tuntuu, ettei suomalaisille naisille sovi iskulauseiden sorvaaminen": Toimittajien tasa-arvokeskustelu 1980- ja 1990-luvulla https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/85779 <p>Toimittajan ammatti on ollut Suomessa naisvaltainen ala 1990-luvun puolivälistä, mutta ammatin miesvaltainen perinne näkyy edelleen työskentelykulttuurissa. Vaikka toimittajat ovat keskustelleet tasa-arvosta yhä enemmän 1980-luvulta lähtien, sukupuolten epätasa-arvoista kohtelua esiintyy sekä ammatin sisällä että journalistisissa teksteissä. Artikkelissani väitän tämän johtuvan suomalaisen toimittajakunnan maltillisesta suhtautumisesta tasa-arvokysymysten ajamiseen. Lisäksi esitän, että aktiivisempi tasa-arvokeskustelu olisi edellyttänyt toimittajanaisilta kykyä tunnistaa epätasa-arvoisen kohtelun sekä sukupuolia eri tavoin esittävien journalismin sisältöjen heissä aiheuttamaa mielipahaa. Testaan väitettäni analysoimalla vuosina 2014–2016 keräämiäni toimittajanaisten haastatteluja sekä Sanomalehtimies/Journalisti- ja Tiedotustutkimus-lehden ja SAL vuosikirjan artikkeleita.</p> Heidi Kurvinen Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/85779 su, 06 loka 2019 00:00:00 +0300 Kuvajournalismi ja eettisen kuluttamisen haaste https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/85780 <p>Artikkelissa tarkastelemme Aamulehdessä julkaistuja eettistä kuluttamista representoivia kuvajournalistisia valokuvia. Keskeinen kysymyksemme on: Millaista eettisen kuluttamisen todellisuutta kuvajournalistiset valokuvat rakentavat? Pohdimme myös, millainen kuvajournalismi voisi edesauttaa ihmisten sitoutumista ympäristön kannalta kestävään arkeen. Tutkimuksessa hyödynnämme muun muassa aiempaa kuluttajakäyttäytymisen tutkimusta, jonka pohjalta rakennamme moniulotteisen kuvan eettisestä kuluttamisesta. Analysoimme aineistoa määrälliseen sisällönanalyysiin nojautuvan kehysanalyysin keinoin. Eettinen kuluttaminen on Aamulehdessä kehystetty kapeaksi ilmiöksi, jossa yksittäisen kuluttajan vaikutusmahdollisuudet painottuvat lähinnä ruokaan liittyviin valintoihin. Kuvia hallitsevat iloiset kuluttajat ja ruokaan liittyvät ammattihenkilöt. Lisäksi kuvissa on ruokaa, ruokapakkauksia ja teknologiaa. Kuvien ihmiset esittelevät ratkaisuja tai poseeraavat. Toimintaa on siis rajallisesti ja yhteys ihmisten arkeen ja kokemuksiin jää pinnalliseksi. Lisäksi ratkaisujen ja ongelmien välinen kytkös on usein jutuissa niin kuvallisesti kuin sanallisestikin löyhä, jolloin on lukijan vastuulla hahmottaa, mihin ongelmaan jutussa esiteltyä eettisen kuluttamisen ratkaisua tarjotaan. Aikaisemman tutkimuskirjallisuuden valossa tarkasteltuna Aamulehden kuvasto ei herättele lukijoita eettiseen kuluttajuuteen.</p> Jenni Niemelä-Nyrhinen, Janne Seppänen Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/85780 su, 06 loka 2019 00:00:00 +0300 Epäilyä ja myötätuntoa: Yksin tulleet alaikäiset turvapaikanhakijat Aamulehdessä, Helsingin Sanomissa ja Ylen verkkouutisissa 2014–2016 https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/85781 <p>Artikkelissa tarkastelemme suomalaista uutisointia yksin maahan saapuneista pakolaisnuorista. Aineisto koostuu Aamulehden, Helsingin Sanomien ja Ylen teksteistä vuosilta 2014–2016. Tämä ajanjakso on ollut merkittävä määrällisesti poikkeuksellisen Eurooppaan kohdistuneen maahanmuuton vuoksi. Kysymme, miten suomalaisessa uutismediassa kerrotaan yksin tulleiden nuorten tilanteesta? Millaiset teemat ovat juttujen keskiössä? Entä mitkä aihepiirit jäävät marginaaliin? Aineiston analyysin pohjalta väitämme, että kaikissa kolmessa mediassa toistuvat epäilyksen ja myötätunnon representaatiot entisestään kaventavat julkista keskustelua yksin tulleiden nuorten arjesta, vaikeuksista ja mahdollisuuksista uudessa kotimaassaan. Myöskään nuorten omaa toimijuutta ei juuri nosteta esille näissä medioissa. Artikkelimme ottaa laajemmin kantaa kahteen yhteiskunnalliseen kysymyksen. Yhtäältä jäsennämme, miten suomalainen media raportoi yksin tulleisiin liittyvästä maahanmuuttopolitiikasta ja erityisesti biopoliittisista käytännöistä. Toisaalta osoitamme, miten analyysin kohteeksi valitsemiemme medioiden välittämät representaatiot vahvistavat uhri- ja uhkadiskursseja. Nämä diskurssit eivät tue nuorten kotoutumista saati heidän aktiivista toimijuuttaan heille uuden yhteiskunnan jäseninä.</p> Anna-Kaisa Kuusisto, Jaakko Tuominen Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/85781 su, 06 loka 2019 00:00:00 +0300 Suomalaisen mediatutkimuksen historiaa 2: Sanomalehtiopillista mediahistoriaa https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/85782 <p>Suomalaisen mediatutkimuksen historiaa -sarjassa esitellään tekijänsä uran tai alan kehityksen kannalta merkille pantavia töitä. Tarkoitus on samalla herättää kiinnostusta kotimaisen tutkimuksen historiaan, jonka kokonaisesitys on edelleen laatimatta: Eino Suova. Aurora-seuran sanomalehti 1771–1778: sanomalehtiopillinen tutkimus.<br>Turku: Turun Yliopisto, 1952.</p> Tarmo Malmberg Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/85782 su, 06 loka 2019 00:00:00 +0300 Julkinen palvelu: lyhyt johdanto https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/85783 <p>Arvio teoksesta: Oinonen, Paavo (2019). Vain parasta kansalle: Yleisradiotoiminta julkisena palveluna. Capsa Historiae II. Turku: Kulttuurihistorian seura, 201 s.</p> Heikki Hellman Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/85783 su, 06 loka 2019 00:00:00 +0300 Tunteella, pakolaisista ja meistä itsestämme https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/85784 <p>Arvio teoksesta: Maasilta, Mari &amp; Nikunen, Kaarina (toim.) (2018). Pakolaisuus, tunteet ja media. Tampere: Vastapaino, 224 s.</p> Salla Tuomola Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/85784 su, 06 loka 2019 00:00:00 +0300 Perussuomalaisille yhtäläistä mediakohtelua https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/85785 <p>Arvio teoksesta: Niemi, Mari K. &amp; Houni, Topi (toim.) (2018). Media &amp; populismi — Työkaluja kriittiseen journalismiin. Tampere: Vastapaino , 359 s.</p> Aleksi Koski Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/85785 su, 06 loka 2019 00:00:00 +0300 Kirjoittajat Media & viestintä 3/2019 https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/85786 Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/85786 su, 06 loka 2019 00:00:00 +0300 English abstracts Media & viestintä 3/2019 https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/85787 Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/85787 su, 06 loka 2019 00:00:00 +0300