Media & viestintä https://journal.fi/mediaviestinta <p>Media &amp; viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media &amp; viestintä on koko mediakenttää tutkiva tieteellinen aikakauslehti.</p> fi-FI toimitussihteeri@mediaviestinta.fi (Auli Harju) toimitussihteeri@mediaviestinta.fi (Auli Harju) to, 27 kesä 2019 20:15:16 +0300 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Miksi mediatutkimus ei kiinnosta mediaa? https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/83373 Laura Ahva Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/83373 to, 27 kesä 2019 20:15:16 +0300 Lyhyt matka epäisänmaallisuuteen: Valtion ja median suhteet HS:n tietovuotoa koskevassa keskustelussa https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/83372 <p>Joulun alla 2017 Helsingin Sanomat (HS) julkaisi vuodettuihin salaisiin asiakirjoihin pohjautuneen jutun Puolustusvoimien Viestikoekeskuksen harjoittamasta tiedustelusta. Laura Halmisen ja Tuomo Pietiläisen kirjoittama juttu nostatti kiihkeän keskustelun julkisuudessa. Se keräsi satoja kommentteja Helsingin Sanomien verkkolehdessä ja oli muutaman päivän ajan Suomen keskustelluin aihe Twitterissä. Tässä artikkelissa analysoidaan uutiskommenteista ja sosiaalisesta mediasta kerättyä aineistoa. Sisällön erittelystä käy ilmi, että HS sai verkossa enimmäkseen kylmää kyytiä. Enemmistö kommentoijista kritisoi lehteä jutun julkaisemisesta. Jyrkimpien kannanottojen mukaan toimittajat vaaransivat kansallisen turvallisuuden ja syyllistyivät maanpetokseen. Huomattavan harva kantaa ottaneista asettui julkisesti puolustamaan tietojen julkaisemista. Artikkelia varten tehdyssä diskurssianalyysissä kannanottojen erot palautuvat yhtäältä yhteiskunnallisiin puhuja-asemiin politiikan verkostoissa sekä toisaalta erilaisiin käsityksiin turvallisuuden ja yksilönvapauksien asemasta demokratiassa. Tietovuotoa koskevan keskustelun analyysi antaa vihjeitä siitä, miten valtion ja median suhteet rakentuvat hybridin mediajärjestelmän oloissa.</p> Matti Kortesoja, Risto Kunelius, Heikki Heikkilä Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/83372 to, 27 kesä 2019 20:15:16 +0300 Anonyymien keskustelupalstojen julkisuus: Marginaaliin jääneiden vertaistukea ja yhteiskuntakritiikkiä https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/83374 <p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; line-height: 150%;">Artikkelissa tarkastellaan anonyymien verkkokeskustelujen luonnetta julkisuuteen liittyvien teoreettisten näkökulmien kautta. Pohdinnan tukena käytetään empiiristä aineistoa kahdelta verkkokeskustelufoorumilta: Suomi24-keskustelufoorumin käyttäjille tehtyä kyselyä ja Ylilauta-kuvalaudan keskusteluja. Tarkastelluille foorumeille yhteistä on varsin suuri anonyymi käyttäjäkunta sekä suhteellisen vapaa, jopa tylykin keskustelukulttuuri. Molemmilta foorumeilta on löydettävissä yhteiskunnallisesta keskustelusta marginalisoitunutta käyttäjäjoukkoa. Artikkelissa pyritään sekä empiirisesti että teoreettisesti tuomaan esiin näiden keskustelufoorumien tarjoamaa vertaistukea ja yhteiskuntakritiikkiä. Vertaisuudelle pohjaavan keskustelun, vertaistuen eri ulottuvuuksien ja keskusteluissa koetun samanmielisyyden kautta foorumeilla avautuu mahdollisuus yhteiskunnallisesti merkittävien asioiden puimiseen myös niille, jotka eivät valtajulkisuudessa tunne saavansa ääntään kuuluviin. Toisaalta samanmielisten yhteisön löytäminen voi myös rakentaa epäluuloa, polarisoitumista ja yhteiskunnallista vastakkainasettelua. Tätä yhteiskunnallisiin ilmiöihin kytkeytyvää yksityisten asioiden julkista, mutta anonyyminä tapahtuvaa käsittelyä tarkastelemme intiimin kansalaisuuden ja vastajulkisuuden käsitteiden avulla. Intiimi kansalaisuus ja vastajulkisuus tulevat aineistossamme näkyviksi tunnetoiston, vertaisuuden ilmausten ja vastapuheen kautta.</p> Eliisa Vainikka, Auli Harju Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/83374 to, 27 kesä 2019 20:15:16 +0300 Digitaalisen valokuvan merkitys visuaalisena keskusteluna ja yhteisöllisyyden rakentajana pirkanmaalaisen päiväkodin WhatsApp-ryhmässä https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/83375 <p>Tutkimus pyrkii lisäämään ymmärrystä modernin viestintäteknologian avulla välitettyjen valokuvien merkityksistä yhteisöjen sisäisessä viestinnässä. Tapaustutkimuksen kohteena on pirkanmaalaisen päiväkodin perustama WhatsApp-ryhmä ja siellä jaetut valokuvat, joita analysoidaan visuaalisena keskusteluna ja joiden merkitystä tarkastellaan yhteisöllisyyden kokemisen näkökulmasta. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostavat Mikko Villin tutkimus (2010) valokuvajakamisen aikaansaamasta <em>etäläsnäolon</em> tunteesta sekä Asko Lehmuskallion (2012) pohdinta filmiajan ja digitaalisen ajan amatöörivalokuvan käytön eroista. Edellä mainittuun valokuvatutkimukseen yhdistetään lisäksi Seymor Sarasonin (1974) kehittämiä ajatuksia yhteisöstä ja yhteisöllisyyden tunteen rakentumisesta.</p> <p>Empiirinen aineisto koostuu lasten huoltajien puolistrukturoiduista teemahaastatteluista, joita tyypiteltiin sisällönanalyysillä. Tutkimuksen tulokset vahvistavat digiajan perhevalokuvauksen tutkimuksista saatuja tuloksia siltä osin, että kuvat herättävät voimakkaita tunteita ja aikaansaavat vastaanottajissa läsnäolonkokemuksen. Päiväkodin henkilöstö valikoi jaettavaksi päiväkodin tapahtumia myönteisessä valossa esittäviä kuvia (vrt. Lehmuskallio 2012), jolloin kuvat lisäsivät vanhempien kokemaa turvallisuudentunnetta sekä paransivat ryhmän jäsenten keskinäistä tunnistamista. Koska päiväkoti on lähiyhteisö ja perhettä julkisempi ryhmä, huoltajat eivät halunneet itse aktiivisesti osallistua vapaa-ajalla otettujen valokuvien jakamiseen. Päiväkodin WhatsApp-ryhmä toimikin perinteisen yksisuuntaisen tiedotuskanavan tavoin. Huoltajien valokuville antama merkitys vaihteli sen mukaan, millaisia odotuksia heillä oli valokuvia kohtaan ja miten hyvin nämä odotukset täyttyivät tai olivat täyttymättä.</p> Altti Näsi Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/83375 to, 27 kesä 2019 20:15:16 +0300 Elokuva esteettisenä joukkoviestintänä https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/83376 Tarmo Malmberg Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/83376 to, 27 kesä 2019 20:15:16 +0300 Populismista, eli meistä ja muista https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/83377 Tuukka Ylä-Anttila Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/83377 to, 27 kesä 2019 20:15:16 +0300 Kokonaiskuva mielipidevaikuttamisen kehityksestä https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/83378 Markus Mykkänen Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/83378 to, 27 kesä 2019 20:15:16 +0300 Kriisitutkimus sopeutuu viestinnän digitaaliseen vallankumoukseen https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/83379 Maarit Pedak Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/83379 to, 27 kesä 2019 20:15:16 +0300 Näkymättömien aaltojen varassa, vaan ei niiden vietävänä https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/83380 Marko Ala-Fossi Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/83380 to, 27 kesä 2019 20:15:16 +0300 Kirjoittajat Media & viestintä 2/2019 https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/83381 Auli Harju Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/83381 to, 27 kesä 2019 20:15:16 +0300 English abstracts Media & viestintä 2/2019 https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/83382 Auli Harju Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/83382 to, 27 kesä 2019 20:15:16 +0300