Hæggström, Carl-Adam, and Eeva Hæggström. 2015. “Ruderals and Weeds in Godby, Åland Islands, SW Finland”. Memoranda Societatis Pro Fauna Et Flora Fennica 91 (December). https://journal.fi/msff/article/view/53550.