https://journal.fi/poliittinentalous/issue/feed Poliittinen talous 2022-12-12T13:01:59+02:00 Matti Ylönen matti.v.ylonen@helsinki.fi Open Journal Systems <p><strong>Poliittinen talous</strong>&nbsp;(ISSN 2341-7862) julkaisee talouden instituutioiden, talouspolitiikan, talousdiskurssien ja taloustieteen poliittisia analyyseja sekä toimii poliittisen talouden tutkimuksen ja opetuksen edistämisen suomalaisena keskustelufoorumina. Lehteä julkaisee Poliittisen talouden tutkimuksen seura ry.</p> https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/125335 Takaisin talouskuriin? 2022-12-12T13:01:59+02:00 Anna Elomäki anna.elomaki@tuni.fi Hanna Ylöstalo hanna.ylostalo@utu.fi 2022-12-21T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Anna Elomäki, Hanna Ylöstalo https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/112312 Olipa kerran sieni kapitalismin raunioissa 2021-11-22T15:41:34+02:00 Anna Ilona Rajala anna.ilona.rajala@gmail.com 2022-03-01T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Anna Ilona Rajala https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/120758 Kädenojennus maailman muuttajille 2022-08-04T17:48:20+03:00 Aleksi Okkonen aleksipekka@gmail.com 2022-10-05T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Aleksi Okkonen https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/111127 Vaihtoehtoisten markkinoiden tilat ja poliittisen kuluttajuuden mahdollisuudet 2021-09-29T14:52:20+03:00 Teppo Eskelinen teppo.eskelinen@uef.fi <p>Artikkeli analysoi poliittisen kuluttajuuden tiloja, mahdollisuuksia ja haasteita maailmankauppatoiminnan näkökulmasta. Maailmankaupat ovat yhdistysmuotoisia reilun kaupan erikoisliikkeitä, jotka pyrkivät luomaan tasa-arvoisempaa maailmankauppaa ja tiedottamaan globaalin talouden vääristymistä. Niiden voi katsoa edustavan vaihtoehtoisia markkinoita ja kannattelevan ideaa kuluttajuudesta, jossa kaupankäynti on vain yksi väline pyrkimyksessä laajempaan yhteiskunnalliseen muutokseen. Artikkelia varten on haastateltu maailmankauppojen aktiivitoimijoita, joiden kuluttajien motivaatioita koskevia ajatuksia analysoidaan "poliittisen kuluttajan" ja "eettisen kuluttajan" ideaalityyppien kautta. Poliittisten kuluttajien ideaalityyppi tunnistetaan haastatteluissa, mutta maailmankauppojen vaihtoehtoisten markkinoiden tilan ylläpitäminen edellyttää laajempaan joukkoon vetoamista, jolloin poliittisen kuluttajuuden rajat tulevat näkyviin. Eettisestikin motivoituneita kuluttajia pidetään yksilöllisyyttä, konkreettisuutta ja paikallisuutta ylikorostavina sekä potentiaalisesti haluttomina näkemään tuottajien vallan kasvua. Toisaalta myös maailmankauppayhdistysten on tasapainoteltava pyrkiessään tuottamaan tietoa kuluttajien elämästä ja etsiessään relevanttia myytävää. Artikkeli osallistuu keskusteluun vaihtoehtoisten markkinoiden rakentamisen mahdollisuuksista tilanteessa, jossa yhtäältä eettiset motivaatiot kuluttamisessa lisääntyvät mutta toisaalta markkinoiden voimakas yhdenmukaistuminen kaventaa vaihtoehtoisia tiloja.</p> 2022-04-07T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Teppo Eskelinen https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/115201 Vastavuoroisuuden jälkeen – Bitcoin-kryptovaluutta ja virtuaalinen luottamusnormi markkinoilla 2022-06-15T09:39:05+03:00 Samuli Tikkanen saetik@utu.fi Aki Koivula akjeko@utu.fi Pekka Räsänen pekras@utu.fi <p>Kryptovaluuttojen kasvava suosio on merkittävä trendi 2020-luvulla. Tälle heikosti säännellylle talouden osa-alueelle on virrannut lyhyessä ajassa huomattava määrä varallisuutta. Tässä artikkelissa eritellään Bitcoin-markkinan erityisominaisuuksia sekä kuvataan Bitcoinista nousevia luottamussuhteita. Bitcoin on syntynyt yhteiskunnallisten ja poliittisten kehityskulkujen seurauksena, ja se nojaa arvonmuodostuksessaan erityiseen Bitcoin-ideologiaan. Artikkelissa argumentoidaan, että suurin kryptovaluutta Bitcoin pohjaa luottamusnormin kyseenalaistamiselle. Bitcoin-ideologiasta nousevasta yleisestä epäluottamuksesta poliittisia instituutioita ja inhimillisiä toimijoita kohtaan on muovautunut uusi virtuaalinen luottamusnormi, jossa luottamus rakentuu suhteessa lohkoketjuteknologiaan.</p> 2022-11-09T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Samuli Tikkanen, Aki Koivula, Pekka Räsänen https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/111959 Ekofeministinen kohtuutalous ja ekososiaaliset kriisit 2021-11-01T11:10:46+02:00 Eeva Houtbeckers eeva.houtbeckers@aalto.fi <p>Ekososiaaliset yhteen kietoutuvat kriisit aiheuttavat lukuisia ongelmia ihmisyhteisöjen ja muunlajisten elämän jatkuvuudelle. Ekososiaalisten kriisien juurisyyt palautuvat poliittiseen talouteen. Kohtuusajattelijat ovat osoittaneet, miten kapitalistinen järjestys mahdollistaa jatkuvan talouskasvun, joka on johtanut ylituotantoon ja -kulutukseen, kun taas ekofeministit muistuttavat, että kaikki eivät ole vastuussa näistä kriiseistä. Lisäksi dualistiset ja hierarkkiset ajattelutavat ylläpitävät naisten, vähemmistöjen ja muunlajisten hyväksikäyttöä. Yhteyden luominen näiden keskusteluiden välille on tärkeää, mikäli halutaan yhtäältä purkaa sukupuolittunutta taloudellista hyväksikäyttöä ja toisaalta kapitalistista kasvutaloutta. Tämä katsaus esittelee lyhyesti ekofeminismin historiaa ja ekofeminististä poliittista taloutta. Lisäksi se erittelee ekofeministisen kohtuutalousajattelun teemoja Ariel Sallehin ja Stefania Barcan teoksissa. On tärkeää tuoda esille ekofeminististä kohtuusajattelua, jotta ajankohtaisissa keskusteluissa ei sivuutettaisi naisten, vähemmistöjen ja muunlajisten institutionalisoitunutta hyväksikäyttöä taloudellisessa toiminnassa.</p> 2022-12-20T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Eeva Houtbeckers https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/119525 Kohti startup-Suomea? 2022-05-23T13:58:40+03:00 Henri Koskinen hemiko@utu.fi 2022-06-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Henri Koskinen