Poliittinen talous https://journal.fi/poliittinentalous <p><strong>Poliittinen talous</strong>&nbsp;(ISSN 2341-7862) julkaisee talouden instituutioiden, talouspolitiikan, talousdiskurssien ja taloustieteen poliittisia analyyseja sekä toimii poliittisen talouden tutkimuksen ja opetuksen edistämisen suomalaisena keskustelufoorumina. Lehteä julkaisee Poliittisen talouden tutkimuksen seura ry.</p> fi-FI anna.elomaki@tuni.fi (Anna Elomäki) hanna.ylostalo@utu.fi (Hanna Ylöstalo) ma, 24 tammi 2022 00:00:00 +0200 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Vaihtoehtoisten markkinoiden tilat ja poliittisen kuluttajuuden mahdollisuudet https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/111127 <p>Artikkeli analysoi poliittisen kuluttajuuden tiloja, mahdollisuuksia ja haasteita maailmankauppatoiminnan näkökulmasta. Maailmankaupat ovat yhdistysmuotoisia reilun kaupan erikoisliikkeitä, jotka pyrkivät luomaan tasa-arvoisempaa maailmankauppaa ja tiedottamaan globaalin talouden vääristymistä. Niiden voi katsoa edustavan vaihtoehtoisia markkinoita ja kannattelevan ideaa kuluttajuudesta, jossa kaupankäynti on vain yksi väline pyrkimyksessä laajempaan yhteiskunnalliseen muutokseen. Artikkelia varten on haastateltu maailmankauppojen aktiivitoimijoita, joiden kuluttajien motivaatioita koskevia ajatuksia analysoidaan "poliittisen kuluttajan" ja "eettisen kuluttajan" ideaalityyppien kautta. Poliittisten kuluttajien ideaalityyppi tunnistetaan haastatteluissa, mutta maailmankauppojen vaihtoehtoisten markkinoiden tilan ylläpitäminen edellyttää laajempaan joukkoon vetoamista, jolloin poliittisen kuluttajuuden rajat tulevat näkyviin. Eettisestikin motivoituneita kuluttajia pidetään yksilöllisyyttä, konkreettisuutta ja paikallisuutta ylikorostavina sekä potentiaalisesti haluttomina näkemään tuottajien vallan kasvua. Toisaalta myös maailmankauppayhdistysten on tasapainoteltava pyrkiessään tuottamaan tietoa kuluttajien elämästä ja etsiessään relevanttia myytävää. Artikkeli osallistuu keskusteluun vaihtoehtoisten markkinoiden rakentamisen mahdollisuuksista tilanteessa, jossa yhtäältä eettiset motivaatiot kuluttamisessa lisääntyvät mutta toisaalta markkinoiden voimakas yhdenmukaistuminen kaventaa vaihtoehtoisia tiloja.</p> Teppo Eskelinen Copyright (c) 2022 Teppo Eskelinen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/111127 to, 07 huhti 2022 00:00:00 +0300 Vaivaisia vai harmaita panttereita? https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/111848 <p>Sosiaali- ja terveysministeriö on yhdessä Kuntaliiton kanssa antanut laatusuosituksia iäkkäiden palveluiden järjestämiseksi vuodesta 2001 lähtien. Suosituksilla on pyritty turvaamaan eettisesti ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävä hoivapalveluiden tuotanto ja samalla vaikuttamaan julkisen talouden kestävyyteen. Artikkeli tutkii sitä, mitä tämä ”sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden” yhteensovittaminen käytännössä tarkoittaa. Artikkeli analysoi laatusuosituksia vuosilta 2001–2020 julkisen oikeuttamisen analyysimenetelmän avulla ja osoittaa, kuinka suositukset rakentavat ja yhteensovittavat kahta erilaista hoivapalveluiden järjestämistä ohjaavaa eetosta. Yhtäältä suosituksissa rakennetaan hyvinvoinnin eetosta eli kunnioitetaan ajatusta hoivasta universaalina perusoikeutena ja määritellään iäkäs aktiiviseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi. Toisaalta suosituksissa rakennetaan selviytymisen eetosta. Se määrittelee hoivan kulutushyödykkeeksi ja iäkkäät kotonaan teknologian avulla terveesti ikääntyviksi asiakas-yrittäjiksi, jotka kantavat vastuuta sekä omasta terveydestään että julkisen talouden kestävyydestä. Vastuun uusjako myös muotoilee hoivan poliittista taloutta uusiksi. Suosituksissa hoivapalveluiden käyttäjä on yhä vahvemmin myös niiden tuottaja. Hoivan markkinaistaminen näkyy selkeästi hoivapalveluiden järjestämistä ohjaavissa suosituksissa. Tämän seurauksena suosituksilla on ongelmia tunnistaa iäkäs vaivaisena.</p> Joni Jaakola Copyright (c) 2022 Joni Jaakola https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/111848 to, 19 touko 2022 00:00:00 +0300 Synnytinelinten poliittinen talous https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/111990 <p>Tämä artikkeli tarkastelee synnytinelinten poliittista taloutta tukeutuen feministisen poliittisen talouden kirjallisuuteen ja terveystaloustieteelliseen tutkimukseen inkontinenssin kustannuksista. Artikkeli analysoi biologisen uusintamisen aiheuttamaa psykofyysistä rapautumista (<em>depletion through biological reproduction, DBR</em>) raskauden ja synnytyksen aiheuttaman inkontinenssin kontekstissa ja tarkastelee sen vaikutuksia yksilön elämään ja julkiseen talouteen. Talouden uusintaminen on riippuvainen vaginoista, ja taloudella on näin ollen aina biologiset, vaginaaliset rajansa. Se, mitä näillä rajoilla tapahtuu, on poliittinen kysymys. Vaginat eivät ole vain talouden käyttöesineitä ja uusintamisen instrumentteja. Niiden hyvinvointi ja pahoinvointi ovat intiimissä yhteydessä paitsi vaginallisten ihmisten hyvinvointiin myös julkisen talouden kestokykyyn. On poliittis-taloudellisesti tärkeää kysyä: Miten talouden vaginaalisista rajapinnoista huolehditaan julkisessa taloudessa – kenen ehdoilla ja kustannuksella? Artikkelin tavoitteena on ohjata hoivan poliittisen talouden analyysiä näiden kysymysten äärelle, samalla kun se tarkastelee raskauden ja synnytyksen aiheuttaman inkontinenssin talousvaikutuksia Suomessa.</p> Anna Ilona Rajala, Tiina Vaittinen Copyright (c) 2022 Anna Ilona Rajala, Tiina Vaittinen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/111990 pe, 13 touko 2022 00:00:00 +0300 Ikuiset talkoot https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/112899 <p>Arkipäivän utopiat ovat yhteisöjä, jotka tavoittelevat yhteiskunnallista muutosta kokeilemalla erilaisia tapoja järjestää yhteiskunnallista ja poliittista elämää arkisissa yhteyksissä. Katsausartikkeli tarkastelee haastatteluaineiston avulla kahta arkipäivän utopiaa uusintavan työn näkökulmasta. Arkipäivän utopioiden tekeminen ja ylläpitäminen edellyttävät uusintavaa työtä: elämää ja yhteisöjä ylläpitävää, hyvinvointia tuottavaa, arjen lomassa tehtävää, pääsääntöisesti palkatonta työtä. Utopiatutkimuksen kentällä tämä näkökulma on kuitenkin jäänyt katveeseen. Feminististä uusintavan työn teoretisointia hyödyntäen katsaus tekee näkyväksi uusintavan työn muotoja arkipäivän utopioiden rakentamisessa. Keskeisiksi uusintavan työn muodoiksi ehdotetaan ruumiillista työtä, vuorovaikutustyötä, muistityötä ja kokeilutyötä. Katsaus osoittaa, että vaihtoehtoisia yhteiskuntamuotoja prefiguroivat arkipäivän utopiat tarjoavat tilan, jossa tuottavan ja uusintavan työn kategorioita ja niiden välisiä suhteita voidaan kuvitella ja järjestää uudelleen.</p> Suvi Salmenniemi, Salome Tuomaala-Özdemir, Hanna Ylöstalo Copyright (c) 2022 Suvi Salmenniemi, Salome Tuomaala-Özdemir, Hanna Ylöstalo https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/112899 to, 14 huhti 2022 00:00:00 +0300 Kohti startup-Suomea? https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/119525 Henri Koskinen Copyright (c) 2022 Henri Koskinen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/119525 ma, 27 kesä 2022 00:00:00 +0300 Työkaluja hoivan poliittisen talouden feministiseen tarkasteluun https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/113814 Emma Lamberg, Heini Kinnunen Copyright (c) 2022 Emma Lamberg, Heini Kinnunen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/113814 ti, 15 helmi 2022 00:00:00 +0200 Työväenluokka teräksestä https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/113305 Johan Wahlsten Copyright (c) 2022 Johan Wahlsten https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/113305 ma, 24 tammi 2022 00:00:00 +0200 Olipa kerran sieni kapitalismin raunioissa https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/112312 Anna Ilona Rajala Copyright (c) 2022 Anna Ilona Rajala https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/112312 ti, 01 maalis 2022 00:00:00 +0200