Politiikka https://journal.fi/politiikka <p><em>Politiikka</em> on Julkaisufoorumissa 2-tasolle arvioitu tiedejulkaisu, joka on perustettu vuonna 1959. Lehti ilmestyy verkossa neljä kertaa vuodessa ja sitä julkaisee <a href="http://vty.fi/">Valtiotieellinen Yhdistys</a>. Lehdessä julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi artikkeleita, keskustelupuheenvuoroja (esim. lektiot) ja kirja-arvioita politiikan tutkimuksen alalta. <em>Politiikka</em> on saanut TSV:n Vertaisarvioitu-tunnuksen, ja kaikki lehdessä julkaistavat artikkelit lähetetään arvioitavaksi kaksoissokkomenettelyllä vähintään kahdelle alan väitelleelle asiantuntijalle ennen niiden julkaisemista. <em>Politiikka</em>-lehti on sitoutunut noudattamaan julkaisutoiminnassaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan <a href="https://www.tenk.fi/fi/hyva-tieteellinen-kaytanto">hyvän tieteellisen käytännön</a> ohjeistusta.</p> <p>Vuodesta 2019 eteenpäin <em>Politiikka</em>-lehti julkaistaan välittömästi avoimena verkkojulkaisuna journal.fi-palvelussa. Lehden taittaa Susanna Laurola.</p> <p>Lehti on myös sosiaalisessa mediassa: <a href="https://www.facebook.com/Politiikkalehti/">Facebook</a> ja <a href="https://twitter.com/politiikkalehti">Twitter</a>.</p> fi-FI <h3>SOPIMUKSEN KOHDE:</h3><p>Tekijä / tekijät vastaavat siitä, että hänellä / heillä on teokseen ja sen osiksi sisällytettyyn kuva‑, taulukko‑ tms. aineistoon täydellinen tekijänoikeus tai että tällaiseen aineistoon on hankittu julkaisuoikeus. Tällaisista oikeuksista aiheutuvat kustannukset voidaan osoittaa suoraan tekijöille, ellei tämän sopimuksen liitteellä erikseen toisin sovita.</p><p>Solmittu kustannussopimus koskee myös teoksen toista ja muita myöhempiä painoksia / sähköisiä versioita.</p><p><strong>SOPIMUKSEN TARKOITUS</strong></p><p>Sopimuksen tarkoituksena on siirtää kustantajalle teokseen liittyvät taloudelliset oikeudet siten, että teoksen moraaliset oikeudet jäävät tekijälle. Tekijänoikeuslain (404/61) 31‑37 ':iä ei siten sovelleta. Taloudellisten ja moraalisten oikeuksien sisältöä tässä sopimuksessa on täsmennetty alla olevissa kappaleissa.</p><p>Taloudellisiin oikeuksiin lukeutuu oikeus julkaista teos tai sen selvästi osoitettu osa uudelleen toisessa julkaisumuodossa taikka luovuttaa tällainen oikeus toiselle kustantajalle. Tämä oikeus on yksinomainen, kuitenkin seuraavassa kohdassa mainituin poikkeuksin.</p><p>Moraalisiin oikeuksiin lukeutuvat tekijän oikeus estää teoksen sisällöllinen muuttaminen, tekijän oikeus päättää teoksen tai sen osan julkaisemisesta muilla kielillä sekä tekijän oikeus käyttää teosta tai sen osaa osana sellaista myöhempää teosta, joka poikkeaa selvästi tämän sopimuksen kohteesta tai jossa teoksen tieteellistä sisältöä on uudistettu siten, että kysymys ei ole saman teoksen uudesta painoksesta.</p><p><strong>ENSIMMÄISEEN JULKAISUMUOTOON LIITTYVÄT KUSTANTAJAN JA TEKIJÄN / TEKIJÖIDEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET</strong></p><p>Kustantaja määrää teoksen ulkoasun, painoksen ja painopaikan taikka sähköisen muodon toteutuksen</p><p>Sähköisessä muodossa julkaistava teos voidaan levittää kustantajan valitsemalla palvelimella / cd‑romilla tai muulla sähköisen muodon välitystavalla / useiden kustantajien yhteisessä sähköisen muodon julkaisussa, tietokannassa tai tietopankissa.</p><p><strong>UUDELLEENJULKAISEMISEEN JA MUIHIN JULKAISUMUOTOIHIN LIITTYVÄT KUSTANTAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET</strong></p><p>Teos voidaan uudelleenjulkaista painettuna teoksena / vain sähköisessä muodossa kustantajan valitsemalla palvelimella / cd‑romilla tai muulla sähköisen muodon välitystavalla / useiden kustantajien yhteisessä sähköisen muodon julkaisussa, tietokannassa tai tietopankissa</p><p>Kustantajalla on oikeus uudelleenjulkaista teos kaikissa niissä julkaisumuodoissa, joita tämä sopimus koskee, samoin määrätä tällaisten julkaisujen ulkoasusta, toteutustavasta, painoksesta tai sähköisten julkaisumuotojen käyttöehdoista.</p><p>Kustantajalla on velvollisuus ilmoittaa tekijälle / tekijöille uudelleenjulkaisemisesta ja toimittaa hänelle / heille yksi kappale kyseistä julkaisua taikka sellaiset yksilöintitiedot ja käyttöyhteystiedot, joiden avulla sähköiseen julkaisuun voi tutustua.</p><p>Kustantajalla on myös velvollisuus ottaa uudelleenjulkaisemisen yhteydessä huomioon sellaiset tekijän / tekijöiden ilmoittamat muutokset, jotka ovat luonteeltaan lähinnä teknisiä korjauksia ja jotka voidaan liittää teokseen ilman merkittäviä lisäkustannuksia, kuten taiton uusimista. Tällaiset korjaukset on toimitettava kustantajalle viivytyksettä sen jälkeen, kun kustantaja on ilmoittanut uudelleenjulkaisemisesta.</p><p>Kustantaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että tekijän / tekijöiden nimet, hänen / heidän tekijänoikeutensa sekä teoksen alkuperäisen julkaisumuodon tiedot ilmenevät jokaisen uudelleenjulkaisemisen yhteydessä.</p><p>Teoksen samassa julkaisumuodossa tapahtuvasta uudelleenjulkaisemisesta ei makseta palkkiota. Myös, jos uudelleenjulkaiseminen tapahtuu kustantajan toimesta toisessa julkaisumuodossa, siitä ei makseta palkkiota.</p><p>Jos kustantaja luovuttaa teoksen korvausta vastaan uudelleenjulkaistavaksi toiselle kustantajalle tai useiden kustantajien toimesta yhdessä, siitä saatava korvaus jaetaan kahtia kustantajan ja tekijän / tekijöiden kesken.</p><p><strong>SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO</strong></p><p>Tämä sopimus on voimassa kymmenen vuotta siitä lukien kun teos on viimeksi julkaistu jossakin tämän sopimuksen kattamassa julkaisumuodossa. Kustantajalla on kuitenkin sopimuksen voimassaolon päätyttyäkin oikeus uudelleenjulkaista teos tämän sopimuksen mukaisesti koko sen ajan, jonka teos on laillisesti suojattu.</p><p>Jos teoksesta on painos lopussa, eikä kustantaja julkaise sitä uudelleen vuoden kuluessa tekijän / tekijöiden edustajan sitä koskevasta pyynnöstä, tekijällä / jokaisella tekijöistä on oikeus purkaa sopimus. Sama oikeus on silloin, jos teos on sisällöllisesti vanhentunut, eikä kustantaja halua julkaista uutta painosta tai laitosta tämän sopimuksen mukaisilla ehdoilla. Purkuoikeutta ei kuitenkaan ole silloin, jos teos on jatkuvasti yleisön saatavilla kustantajan Internetissä julkaisemana sähköisenä versiona.</p><p><strong>ERIMIELISYYDET</strong></p>Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet käsittelee kustantajan kotipaikan käräjäoikeus, elleivät osapuolet yhdessä sovi sellaisesta välimiesmenettelystä, jossa Tieteellisten seurain valtuuskunta määrää yhden välimiehen. katja.a.p.makinen@jyu.fi (Katja Mäkinen) annu.perala@uwasa.fi (Annu Perälä) to, 03 marras 2022 10:35:48 +0200 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Kotimaisilla kielillä julkaistu tutkimus palvelee monia https://journal.fi/politiikka/article/view/122752 <p>Pääkirjoitus 3/2022</p> Katja Mäkinen, Miika Salo Copyright (c) 2022 Politiikka https://journal.fi/politiikka/article/view/122752 to, 03 marras 2022 00:00:00 +0200 Pitivätkö Sipilän hallituksen puolueet vaalilupauksensa? https://journal.fi/politiikka/article/view/114823 <p>Puolueet lupaavat vaalikampanjoissaan edistää monenlaisia asioita. Suuri yleisö suhtautuu vaalilupauksiin skeptisesti. Siitä, missä määrin puolueiden vaaleissa lupaamat asiat toteutuvat Suomessa, ei kuitenkaan ole aiemmin ollut saatavilla systemaattisesti koottua tietoa. Tässä tutkimuksessa sovellettiin kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa vakiintuneita menetelmiä Juha Sipilän hallituksen (2015–2019) puolueiden vaaliohjelmiin sisältyneiden lupausten tutkimiseen. Vaalilupaus määriteltiin sellaisena sitoumuksena tiettyyn toimenpiteeseen tai lopputulokseen, että toimenpiteen suorittaminen tai lopputuloksen saavuttaminen on selvästi todennettavissa. Luvattujen asioiden toteutuminen tai toteutumatta jääminen todennettiin asiakirja- ja tilastoaineistoilla. Sipilän hallituksen muodostaneet puolueet tekivät vuoden 2015 eduskuntavaaleissa yhteensä 319 vaalilupausta, joista 45 prosenttia toteutui ainakin osittain. Osuus on jokseenkin pieni, kun sitä verrataan monista muista maista saatuihin tuloksiin. Jos kuitenkin huomioidaan Sipilän hallituksen koostuminen useista puolueista ja erot puolueiden kokeneisuudessa hallitusvastuusta, toteutuneiden lupausten osuus näyttäytyy kansainvälisesti vertaillen varsin tavanomaisena.</p> Juha Ylisalo, Kimmo Makkonen Copyright (c) 2022 Politiikka https://journal.fi/politiikka/article/view/114823 to, 03 marras 2022 00:00:00 +0200 Asuinympäristöt erilaistuvat, yhteiskunta polarisoituu https://journal.fi/politiikka/article/view/119902 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Suomessa on laajalti keskusteltu yhteiskunnan ja poliittisen keskustelun pola­risaatiosta. Kuitenkin teoreettisesti ja empiirisesti tutkimus poliittisesta pola­risaatiosta, sitä määrittävistä jakolinjoista sekä sen vaikutuksista Suomessa on vielä melko vähäistä. Tämän artikkelin tarkoituksena on esittää, miten pola­risaatiota voidaan tarkastella Suomen olosuhteissa. Sen erimerkit keskittyvät maahanmuuttoasenteisiin, mutta teoreettisesti sen argumentit ovat yhteen­sopivia myös muiden poliittisesti merkittävien asiakysymysten kanssa. Suo­messa poliittista polarisaatiota ei tulisi tarkastella vain puolueiden ja äänestä­jien ideologisen välimatkan avulla, vaan on etsittävänä niitä yhteiskunnallisia jakolinjoja, joissa kahtiajakautuminen on ilmeisintä. Artikkeli tarkastelee sekä alueellisesti että paikallisesti tapahtuvan asuinympäristöjen erilaistumi­sen merkitystä yhteiskunnallisten eriarvoisuuksien voimistajana sekä poliit­tisen polarisaation synnyttäjänä. Lopuksi artikkeli keskustelee mahdollisista keinoista hillitä näitä kehityskulkuja.</p> </div> </div> </div> Mikko Leino Copyright (c) 2022 Politiikka https://journal.fi/politiikka/article/view/119902 to, 03 marras 2022 00:00:00 +0200 Kun kaikki on politiikkaa, miten sitä voi tutkia? https://journal.fi/politiikka/article/view/113626 Kari Palonen Copyright (c) 2022 Politiikka https://journal.fi/politiikka/article/view/113626 to, 03 marras 2022 00:00:00 +0200 Ideologia ja politiikan todellistuminen https://journal.fi/politiikka/article/view/116240 <p>Katsausteksti konservatismin filosofisesta määritelmästä. </p> Jussi Pentikäinen Copyright (c) 2022 Politiikka https://journal.fi/politiikka/article/view/116240 to, 03 marras 2022 00:00:00 +0200 Nya ytterhögerpartier i Finland (2000–2022) https://journal.fi/politiikka/article/view/117042 Andreas Jon Ingmar Fagerholm Copyright (c) 2022 Politiikka https://journal.fi/politiikka/article/view/117042 to, 03 marras 2022 00:00:00 +0200 Immanuel Kant poliittisena teoreetikkona ja intellektuellina https://journal.fi/politiikka/article/view/121381 <div class="item abstract"> <p>Kirjoitus perustuu väitöstilaisuudessa pidettyyn lektioon. </p> </div> <div class="item downloads_chart"> </div> Anitta Kananen Copyright (c) 2022 Politiikka https://journal.fi/politiikka/article/view/121381 to, 03 marras 2022 00:00:00 +0200 Jean Bodin ja biopolitiikka https://journal.fi/politiikka/article/view/115951 <div class="item abstract"> <p>Kirjoitus perustuu väitöstilaisuudessa pidettyyn lektioon. </p> </div> <div class="item downloads_chart"> </div> Samuel Lindholm Copyright (c) 2022 Politiikka https://journal.fi/politiikka/article/view/115951 to, 03 marras 2022 00:00:00 +0200 Christopher J. Bickerton ja Carlo Invernizzi Accetti, Technopopulism: The New Logic of Democratic Politics https://journal.fi/politiikka/article/view/113635 Konstantinos Kostas Copyright (c) 2022 Politiikka https://journal.fi/politiikka/article/view/113635 to, 03 marras 2022 00:00:00 +0200 English abstracts https://journal.fi/politiikka/article/view/122753 Copyright (c) 2022 Politiikka https://journal.fi/politiikka/article/view/122753 to, 03 marras 2022 00:00:00 +0200