https://journal.fi/prologi/issue/feed Prologi 2022-01-21T12:35:13+02:00 Ira Virtanen ira.virtanen@tuni.fi Open Journal Systems <p><span style="font-weight: 400;">Viestinnän ja vuorovaikutuksen tieteellinen yhdistys Prologos ry. julkaisee aikakauslehteä, joka on Julkaisufoorumi-luokituksen saanut tieteellinen journaali. Prologiin voi tarjota käsikirjoituksia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kirjoittajakutsu on aina avoin eli artikkeliehdotuksia voi lähettää ympäri vuoden. <br /></span></p> <p>Aikakauslehti esittelee ihmisten välisen vuorovaikutuksen uusinta tutkimusta. Tutkimus voi kohdistua esimerkiksi vuorovaikutussuhteisiin, ryhmiin, tiimeihin ja yhteisöihin, johtamisviestintään, esiintymiseen ja julkiseen puhumiseen, vaikuttamiseen ja argumentointiin, poliittiseen viestintään, kulttuurienväliseen viestintään, teknologiavälitteiseen kanssakäymiseen tai vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin yhteyksiin. Tutkimuksen kohteena voivat olla myös vuorovaikutusosaamisen ja -koulutuksen kysymykset.</p> https://journal.fi/prologi/article/view/110842 Vuorovaikutus oppimisen kohteena lukiossa – kirja-arvio kolmesta äidinkielen ja kirjallisuuden uudesta oppikirjasarjasta 2021-08-16T15:56:49+03:00 Suvi-Tuuli Murumäki suvi-tuuli.murumaki@helsinki.fi <p>Arvioinnin kohteena ovat vuorovaikutusmoduulien materiaalit oppikirjasarjoissa Loisto, Särmä ja Ääni.</p> 2022-01-21T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Suvi-Tuuli Murumäki https://journal.fi/prologi/article/view/112033 Enemmän kuin kymmenen näkökulmaa esiintymiseen 2021-11-05T14:36:36+02:00 Mitra Raappana mitra.raappana@jyu.fi <p>Kirja-arvio teoksesta Poutiainen, S. (toim.) 2021. Yleisö ja puhe – Kymmenen näkökulmaa esiintymiseen. Kulttuuriosuuskunta Partuuna: Helsinki</p> 2022-01-21T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Mitra Raappana https://journal.fi/prologi/article/view/111723 Sosiomateriaalinen näkökulma vuorovaikutukseen muuttuvissa työtiloissa 2021-10-15T11:38:14+03:00 Ari Kuismin ari.j.kuismin@jyu.fi <p>Työelämään ja organisaatioihin ovat viime vuosina vaikuttaneet monet eri muutokset. Yksi voimakkaimmista muutoksista koskee sitä, <em>missä</em> töitä tehdään eli työnteon tiloja. Tutkimuksissa on tarkasteltu muun muassa tilojen roolia ihmisten välisen vuorovaikutuksen edistämisessä, työntekijöiden oppimisen tukemisessa sekä inklusiivisuuden ja monimuotoisuuden vahvistamisessa. Viime aikoina huomiota on kiinnitetty erityisesti siihen, miten tilat vaikuttavat ihmisten toimijuuteen eli kykyyn ja mahdollisuuksiin toimia tai vaikuttaa erilaisiin työhön liittyviin tilanteisiin. Tässä puheenvuorossa keskityn siihen, miten tilojen ja ihmistoimijuuden välistä suhdetta voidaan tutkia niin kutsutusta sosiomateriaalisesta näkökulmasta erityisesti organisaatioiden ja muuttuvan työelämän kontekstissa. Esitän, että parempi ymmärrys tilojen vaikutuksesta ihmistoimijuuden muotoutumiseen on keskeinen osa tasa-arvoisemman, oikeudenmukaisemman ja sosiaalisesti kestävämmän työelämän rakentamista tilanteessa, jossa lähes kaikki yhteiskunnan tilat voidaan nähdä mahdollisina tietotyön tiloina.</p> 2022-01-21T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Ari Kuismin https://journal.fi/prologi/article/view/113560 Tutkitun tiedon tuottajien ja tiedon käyttäjien palveluksessa 2022-01-14T15:31:35+02:00 Ira Virtanen ira.virtanen@tuni.fi Sanna Ala-Kortesmaa sanna.ala-kortesmaa@tuni.fi Sanna Herkama sanna.herkama@utu.fi Tomi Laapotti tomi.laapotti@jyu.fi <p>Pääkirjoitus</p> 2022-01-21T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Ira Virtanen, Sanna Ala-Kortesmaa, Sanna Herkama, Tomi Laapotti https://journal.fi/prologi/article/view/111869 Julkisuusdiplomatian ohut olemus suomalaisessa viestintäkäsitteistössä 2021-10-25T17:22:25+03:00 Elina Melgin elina.melgin@utu.fi <p> </p> <p> </p> 2022-01-21T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Elina Melgin https://journal.fi/prologi/article/view/112126 #MinäTutkin – ystävällisesti ja informatiivisesti 2021-11-12T13:37:20+02:00 Tapio Määttä tapio.maatta@uef.fi Sami Syrjämäki sami.syrjamaki@tsv.fi <p>Vuoden 2021 vuorovaikutusteko -kunniamaininta</p> 2022-01-21T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Tapio Määttä, Sami Syrjämäki https://journal.fi/prologi/article/view/112579 Prologos ry palkitsi kolme ansiokasta maisterintutkielmaa 2021-12-03T15:20:53+02:00 Kaisa Laitinen kaisa.a.m.laitinen@jyu.fi Tomi Laapotti tomi.laapotti@jyu.fi <p>Prologos ry palkitsi ansiokkaita viestinnän ja vuorovaikutuksen alan graduja Vuorovaikutuksen teemapäivän yhteydessä 8.10.2021.</p> 2022-01-21T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Kaisa Laitinen, Tomi Laapotti https://journal.fi/prologi/article/view/103235 Nuorten liike-elämän ammattilaisten työidentiteetit rakentuvat vuorovaikutuksessa 2021-05-05T16:02:25+03:00 Kirsi-Marja Toivanen kirsi.toivanen@karelia.fi <p>Lectio praecursoria viestinnän väitöskirjaksi tarkoitetun tutkimuksen <em>Multiple Identities at Work – Discursive Construction of Work Identity of Young Business Professionals</em> -tarkastustilaisuudessa Jyväskylän yliopistossa 6.2.2021. Vastaväittäjänä toimi apulaisprofessori Heidi Hirsto (Vaasan yliopisto) ja kustoksena professori Anu Sivunen (Jyväskylän yliopisto). Työn pääohjaajana toimi Leena Mikkola (Tampereen yliopisto).</p> 2022-01-21T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Kirsi-Marja Toivanen https://journal.fi/prologi/article/view/103262 Ryhmäosaaminen lukiossa on kaikkien asia 2021-05-05T16:10:16+03:00 Kati Timonen kati.timonen@lyk.fi <p>Lectio praecursoria puheviestinnän väitöskirjaksi (monografia) tarkoitetun tutkimuksen Ryhmäosaaminen lukiossa. Lukiolaisten ryhmäosaamisen kehittyminen ja kehittäminen tarkastustilaisuudessa Jyväskylän yliopistossa 28.11.2020. Vastaväittäjänä toimi koulutus- ja kehittämisjohtaja, dosentti, FT Anne Laajalahti (Infor Oy/ Vaasan yliopisto) ja kustoksena lehtori, FT Tarja Valkonen (Jyväskylän yliopisto).</p> 2022-01-21T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Kati Timonen https://journal.fi/prologi/article/view/107319 Vuorovaikutuksen rakentumisen syvällinen ymmärtäminen auttaa tunnistamaan matematiikan oppimista edistäviä vuorovaikutustekijöitä 2021-05-02T21:10:02+03:00 Anniina Kämäräinen anniina.kamarainen@uef.fi <p>Kasvatustieteen maisteri Anniina Kämäräisen erityispedagogiikan alaan kuuluva väitöskirja <em>Oppilaskeskeisten matematiikan oppituntien sosiaalisen arkkitehtuurin rakentuminen</em> tarkastettiin 26.02.2021 Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimi dosentti <strong>Tanja Vehkakoski</strong> Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori <strong>Eija Kärnä</strong> Itä-Suomen yliopistosta.</p> 2022-01-21T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Anniina Kämäräinen https://journal.fi/prologi/article/view/113559 Moderni yritysten välinen suhdemyynti korostaa vuorovaikutusosaamisen merkitystä 2022-01-14T13:56:32+02:00 Jonna Koponen jonnapauliina.koponen@uef.fi <p>FT <strong>Jonna Koposen</strong> palvelujohtamisen alaan kuuluva väitöskirja <em>Sales communication competence in modern B2B relationship selling</em> (suom. Myynnin vuorovaikutusosaaminen modernissa yritysten välisessä suhdemyynnissä) tarkastettiin yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella, Mediastudia-rakennuksen MS300-salissa 3.12.2021 klo 12. Vastaväittäjänä toimi professori <strong>Pauliina Ulkuniemi</strong> Oulun yliopistosta ja kustoksena professori <strong>Anu Puusa</strong> Itä-Suomen yliopistosta.</p> 2022-01-21T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Jonna Koponen https://journal.fi/prologi/article/view/111551 Yhtenäiskoulua kohti – opettajien ja rehtorien diskursseja koulukulttuurin muutoksesta 2021-10-22T09:59:20+03:00 Mari Puhakka mari.e.puhakka@student.jyu.fi Mirja Tarnanen mirja.tarnanen@jyu.fi Emma Kostiainen emma.kostiainen@jyu.fi <p>Tässä artikkelissa tarkastellaan yhtenäiskoulun opettajayhteisön sosiaalista todellisuutta, jota rakennetaan ja ylläpidetään vuorovaikutuksen kautta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia konstruktioita tulevan yhtenäiskoulun opettajat ja rehtorit luovat yhtenäisen koulukulttuurin rakentamisesta ja muutokseen sitoutumisesta. Tutkimus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Uutta luova asiantuntijuus -hanketta. Tutkimusaineisto koostuu kymmenestä tulevan yhtenäiskoulun opettajan ja rehtorin teemahaastattelusta, ja se on analysoitu diskurssianalyysin keinoin. Yhtenäisen koulukulttuurin rakentaminen merkityksellistyy tutkimustuloksissa kolmessa dominoivassa diskurssissa, jotka ovat johtajuuden diskurssi, yhteisen opettajuuden diskurssi sekä sääntödiskurssi. Kaksi taustalle jäävää diskurssia ovat oppilasdiskurssi sekä opetuksen ulkopuolisen toiminnan diskurssi. Kun merkityksenantoja tarkastellaan siitä näkökulmasta, miten opettajat ja rehtorit sitoutuvat koulukulttuurin muutokseen, tulokset jäsentyvät neljäksi diskurssiksi, jotka ovat innokkuuden, estyneisyyden diskurssi, kuormittavuuden diskurssi sekä väljyyden diskurssi. Tulevan yhtenäiskoulun työyhteisön sisäistä jännitteisyyttä ja opettajien välistä vastakkainasettelua voi ymmärtää vuorovaikutuksen ilmiöiden kautta. Tutkimuksen diskurssien perusteella yhtenäiskoulun koulukulttuuri tulisi rakentaa jaetulle johtajuudelle ja läpinäkyville vuorovaikutuskäytänteille, jotka perustuvat työyhteisön sisäiselle luottamukselle, arvostukselle ja keskustelulle.</p> 2022-01-21T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Mari Puhakka, Mirja Tarnanen, Emma Kostiainen