Prologi https://journal.fi/prologi <p><span style="font-weight: 400;">Viestinnän ja vuorovaikutuksen tieteellinen yhdistys Prologos ry. julkaisee aikakauslehteä, joka on Julkaisufoorumi-luokituksen saanut tieteellinen journaali. Prologiin voi tarjota käsikirjoituksia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kirjoittajakutsu on aina avoin eli artikkeliehdotuksia voi lähettää ympäri vuoden. <br /></span></p> <p>Aikakauslehti esittelee ihmisten välisen vuorovaikutuksen uusinta tutkimusta. Tutkimus voi kohdistua esimerkiksi vuorovaikutussuhteisiin, ryhmiin, tiimeihin ja yhteisöihin, johtamisviestintään, esiintymiseen ja julkiseen puhumiseen, vaikuttamiseen ja argumentointiin, poliittiseen viestintään, kulttuurienväliseen viestintään, teknologiavälitteiseen kanssakäymiseen tai vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin yhteyksiin. Tutkimuksen kohteena voivat olla myös vuorovaikutusosaamisen ja -koulutuksen kysymykset.</p> Prologos ry fi-FI Prologi 1795-7613 <p>Tekijänoikeuksien osalta noudatetaan mahdollisimman avointa ja kaikille osapuolille hyödyllistä menettelytapaa. Julkaisemisessa noudatetaan soveltuvin osin Suomen tiedekustantajien liitto ry:n laatimia ohjeita ja periaatteita (<a href="http://www.tiedekustantajat.fi/sopimukset.html">http://www.tiedekustantajat.fi/sopimukset.html</a>).</p> <p>Aikakauslehdessä julkaistujen kirjoitusten tekijänoikeudet ovat sekä kirjoittajalla että Prologos ry:llä. Tämä tarkoittaa sitä, että sekä kirjoittaja että Prologos ry turvaavat näin toimintavapautensa Prologissa julkaistujen käsikirjoitusten osalta. Lehdessä julkaistut kirjoitukset on lisensoitu CC BY-NC-SA 4.0 -lisenssillä. Tekijänoikeus säilyy kirjoittajalla siten, että sen alkuperäinen julkaisuoikeus on lehdellä sekä sähköisenä että painettuna aikakauslehtenä. Artikkelia voi vapaasti käyttää opetuksessa ja muihin ei-kaupallisiin tarkoituksiin (esim. osana artikkeliväitöskirjaa) siten, että lähteenä mainitaan tekijä, artikkeli, lehden numero sekä artikkelin DOI-tunnus kokonaisuudessaan. Muunlaisesta jatkokäytöstä on neuvoteltava toimituskunnan kanssa.</p> <p>Artikkelin kustantaja-PDF-version saa tallentaa aikakauslehden numeron julkaisun jälkeen kirjoittajan organisaation julkaisuarkistoon tai muuhun vastaavaan palveluun, kunhan artikkelin alkuperäinen osoite (DOI) mainitaan. Kustantaja eli Prologos ry saa puolestaan valita artikkelin julkaisumuodon ja päättää tekstin mahdollisesta uudelleenjulkaisemisesta vapaasti, silloin kun kysymys on nimenomaan tieteellisen tiedon välittämisestä.</p> Tutkitun tiedon tuottajien ja tiedon käyttäjien palveluksessa https://journal.fi/prologi/article/view/113560 <p>Pääkirjoitus</p> Ira Virtanen Sanna Ala-Kortesmaa Sanna Herkama Tomi Laapotti Copyright (c) 2022 Ira Virtanen, Sanna Ala-Kortesmaa, Sanna Herkama, Tomi Laapotti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2022-01-21 2022-01-21 17 1 4 7 10.33352/prlg.113560 Julkisuusdiplomatian ohut olemus suomalaisessa viestintäkäsitteistössä https://journal.fi/prologi/article/view/111869 <p> </p> <p> </p> Elina Melgin Copyright (c) 2022 Elina Melgin http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2022-01-21 2022-01-21 17 1 62 69 10.33352/prlg.111869 #MinäTutkin – ystävällisesti ja informatiivisesti https://journal.fi/prologi/article/view/112126 <p>Vuoden 2021 vuorovaikutusteko -kunniamaininta</p> Tapio Määttä Sami Syrjämäki Copyright (c) 2021 Tapio Määttä, Sami Syrjämäki http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2022-01-21 2022-01-21 17 1 10.33352/prlg.112126 Prologos ry palkitsi kolme ansiokasta maisterintutkielmaa https://journal.fi/prologi/article/view/112579 <p>Prologos ry palkitsi ansiokkaita viestinnän ja vuorovaikutuksen alan graduja Vuorovaikutuksen teemapäivän yhteydessä 8.10.2021.</p> Kaisa Laitinen Tomi Laapotti Copyright (c) 2022 Kaisa Laitinen, Tomi Laapotti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2022-01-21 2022-01-21 17 1 80 81 10.33352/prlg.112579 Nuorten liike-elämän ammattilaisten työidentiteetit rakentuvat vuorovaikutuksessa https://journal.fi/prologi/article/view/103235 <p>Lectio praecursoria viestinnän väitöskirjaksi tarkoitetun tutkimuksen <em>Multiple Identities at Work – Discursive Construction of Work Identity of Young Business Professionals</em> -tarkastustilaisuudessa Jyväskylän yliopistossa 6.2.2021. Vastaväittäjänä toimi apulaisprofessori Heidi Hirsto (Vaasan yliopisto) ja kustoksena professori Anu Sivunen (Jyväskylän yliopisto). Työn pääohjaajana toimi Leena Mikkola (Tampereen yliopisto).</p> Kirsi-Marja Toivanen Copyright (c) 2021 Kirsi-Marja Toivanen http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2022-01-21 2022-01-21 17 1 36 40 10.33352/prlg.103235 Ryhmäosaaminen lukiossa on kaikkien asia https://journal.fi/prologi/article/view/103262 <p>Lectio praecursoria puheviestinnän väitöskirjaksi (monografia) tarkoitetun tutkimuksen Ryhmäosaaminen lukiossa. Lukiolaisten ryhmäosaamisen kehittyminen ja kehittäminen tarkastustilaisuudessa Jyväskylän yliopistossa 28.11.2020. Vastaväittäjänä toimi koulutus- ja kehittämisjohtaja, dosentti, FT Anne Laajalahti (Infor Oy/ Vaasan yliopisto) ja kustoksena lehtori, FT Tarja Valkonen (Jyväskylän yliopisto).</p> Kati Timonen Copyright (c) 2021 Kati Timonen http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2022-01-21 2022-01-21 17 1 42 47 10.33352/prlg.103262 Vuorovaikutuksen rakentumisen syvällinen ymmärtäminen auttaa tunnistamaan matematiikan oppimista edistäviä vuorovaikutustekijöitä https://journal.fi/prologi/article/view/107319 <p>Kasvatustieteen maisteri Anniina Kämäräisen erityispedagogiikan alaan kuuluva väitöskirja <em>Oppilaskeskeisten matematiikan oppituntien sosiaalisen arkkitehtuurin rakentuminen</em> tarkastettiin 26.02.2021 Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimi dosentti <strong>Tanja Vehkakoski</strong> Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori <strong>Eija Kärnä</strong> Itä-Suomen yliopistosta.</p> Anniina Kämäräinen Copyright (c) 2021 Anniina Kämäräinen http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2022-01-21 2022-01-21 17 1 48 54 10.33352/prlg.107319 Moderni yritysten välinen suhdemyynti korostaa vuorovaikutusosaamisen merkitystä https://journal.fi/prologi/article/view/113559 <p>FT <strong>Jonna Koposen</strong> palvelujohtamisen alaan kuuluva väitöskirja <em>Sales communication competence in modern B2B relationship selling</em> (suom. Myynnin vuorovaikutusosaaminen modernissa yritysten välisessä suhdemyynnissä) tarkastettiin yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella, Mediastudia-rakennuksen MS300-salissa 3.12.2021 klo 12. Vastaväittäjänä toimi professori <strong>Pauliina Ulkuniemi</strong> Oulun yliopistosta ja kustoksena professori <strong>Anu Puusa</strong> Itä-Suomen yliopistosta.</p> Jonna Koponen Copyright (c) 2022 Jonna Koponen http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2022-01-21 2022-01-21 17 1 56 61 10.33352/prlg.113559 Yhtenäiskoulua kohti – opettajien ja rehtorien diskursseja koulukulttuurin muutoksesta https://journal.fi/prologi/article/view/111551 <p>Tässä artikkelissa tarkastellaan yhtenäiskoulun opettajayhteisön sosiaalista todellisuutta, jota rakennetaan ja ylläpidetään vuorovaikutuksen kautta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia konstruktioita tulevan yhtenäiskoulun opettajat ja rehtorit luovat yhtenäisen koulukulttuurin rakentamisesta ja muutokseen sitoutumisesta. Tutkimus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Uutta luova asiantuntijuus -hanketta. Tutkimusaineisto koostuu kymmenestä tulevan yhtenäiskoulun opettajan ja rehtorin teemahaastattelusta, ja se on analysoitu diskurssianalyysin keinoin. Yhtenäisen koulukulttuurin rakentaminen merkityksellistyy tutkimustuloksissa kolmessa dominoivassa diskurssissa, jotka ovat johtajuuden diskurssi, yhteisen opettajuuden diskurssi sekä sääntödiskurssi. Kaksi taustalle jäävää diskurssia ovat oppilasdiskurssi sekä opetuksen ulkopuolisen toiminnan diskurssi. Kun merkityksenantoja tarkastellaan siitä näkökulmasta, miten opettajat ja rehtorit sitoutuvat koulukulttuurin muutokseen, tulokset jäsentyvät neljäksi diskurssiksi, jotka ovat innokkuuden, estyneisyyden diskurssi, kuormittavuuden diskurssi sekä väljyyden diskurssi. Tulevan yhtenäiskoulun työyhteisön sisäistä jännitteisyyttä ja opettajien välistä vastakkainasettelua voi ymmärtää vuorovaikutuksen ilmiöiden kautta. Tutkimuksen diskurssien perusteella yhtenäiskoulun koulukulttuuri tulisi rakentaa jaetulle johtajuudelle ja läpinäkyville vuorovaikutuskäytänteille, jotka perustuvat työyhteisön sisäiselle luottamukselle, arvostukselle ja keskustelulle.</p> Mari Puhakka Mirja Tarnanen Emma Kostiainen Copyright (c) 2022 Mari Puhakka, Mirja Tarnanen, Emma Kostiainen http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2022-01-21 2022-01-21 17 1 8 29 10.33352/prlg.111551 Vuorovaikutus oppimisen kohteena lukiossa – kirja-arvio kolmesta äidinkielen ja kirjallisuuden uudesta oppikirjasarjasta https://journal.fi/prologi/article/view/110842 <p>Arvioinnin kohteena ovat vuorovaikutusmoduulien materiaalit oppikirjasarjoissa Loisto, Särmä ja Ääni.</p> Suvi-Tuuli Murumäki Copyright (c) 2021 Suvi-Tuuli Murumäki http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2022-01-21 2022-01-21 17 1 70 73 10.33352/prlg.110842 Enemmän kuin kymmenen näkökulmaa esiintymiseen https://journal.fi/prologi/article/view/112033 <p>Kirja-arvio teoksesta Poutiainen, S. (toim.) 2021. Yleisö ja puhe – Kymmenen näkökulmaa esiintymiseen. Kulttuuriosuuskunta Partuuna: Helsinki</p> Mitra Raappana Copyright (c) 2021 Mitra Raappana http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2022-01-21 2022-01-21 17 1 74 76 10.33352/prlg.112033 Sosiomateriaalinen näkökulma vuorovaikutukseen muuttuvissa työtiloissa https://journal.fi/prologi/article/view/111723 <p>Työelämään ja organisaatioihin ovat viime vuosina vaikuttaneet monet eri muutokset. Yksi voimakkaimmista muutoksista koskee sitä, <em>missä</em> töitä tehdään eli työnteon tiloja. Tutkimuksissa on tarkasteltu muun muassa tilojen roolia ihmisten välisen vuorovaikutuksen edistämisessä, työntekijöiden oppimisen tukemisessa sekä inklusiivisuuden ja monimuotoisuuden vahvistamisessa. Viime aikoina huomiota on kiinnitetty erityisesti siihen, miten tilat vaikuttavat ihmisten toimijuuteen eli kykyyn ja mahdollisuuksiin toimia tai vaikuttaa erilaisiin työhön liittyviin tilanteisiin. Tässä puheenvuorossa keskityn siihen, miten tilojen ja ihmistoimijuuden välistä suhdetta voidaan tutkia niin kutsutusta sosiomateriaalisesta näkökulmasta erityisesti organisaatioiden ja muuttuvan työelämän kontekstissa. Esitän, että parempi ymmärrys tilojen vaikutuksesta ihmistoimijuuden muotoutumiseen on keskeinen osa tasa-arvoisemman, oikeudenmukaisemman ja sosiaalisesti kestävämmän työelämän rakentamista tilanteessa, jossa lähes kaikki yhteiskunnan tilat voidaan nähdä mahdollisina tietotyön tiloina.</p> Ari Kuismin Copyright (c) 2021 Ari Kuismin http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2022-01-21 2022-01-21 17 1 30 35 10.33352/prlg.111723