Prologi https://journal.fi/prologi <p><span style="font-weight: 400;">Prologi (ISSN 2342-3684)</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Viestinnän ja vuorovaikutuksen tieteellinen yhdistys Prologos ry. julkaisee aikakauslehteä, joka on Julkaisufoorumi-luokituksen saanut tieteellinen journaali. Prologiin voi tarjota käsikirjoituksia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kirjoittajakutsu on aina avoin eli artikkeliehdotuksia voi lähettää ympäri vuoden. <br /></span></p> <p>Aikakauslehti esittelee ihmisten välisen vuorovaikutuksen uusinta tutkimusta. Tutkimus voi kohdistua esimerkiksi vuorovaikutussuhteisiin, ryhmiin, tiimeihin ja yhteisöihin, johtamisviestintään, esiintymiseen ja julkiseen puhumiseen, vaikuttamiseen ja argumentointiin, poliittiseen viestintään, kulttuurienväliseen viestintään, teknologiavälitteiseen kanssakäymiseen tai vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin yhteyksiin. Tutkimuksen kohteena voivat olla myös vuorovaikutusosaamisen ja -koulutuksen kysymykset.</p> fi-FI <p>Tekijänoikeuksien osalta noudatetaan mahdollisimman avointa ja kaikille osapuolille hyödyllistä menettelytapaa. Julkaisemisessa noudatetaan soveltuvin osin Suomen tiedekustantajien liitto ry:n laatimia ohjeita ja periaatteita (<a href="http://www.tiedekustantajat.fi/sopimukset.html">http://www.tiedekustantajat.fi/sopimukset.html</a>).</p> <p>Aikakauslehdessä julkaistujen kirjoitusten tekijänoikeudet ovat sekä kirjoittajalla että Prologos ry:llä. Tämä tarkoittaa sitä, että sekä kirjoittaja että Prologos ry turvaavat näin toimintavapautensa Prologissa julkaistujen käsikirjoitusten osalta. Lehdessä julkaistut kirjoitukset on lisensoitu CC BY-NC-SA 4.0 -lisenssillä. Tekijänoikeus säilyy kirjoittajalla siten, että sen alkuperäinen julkaisuoikeus on lehdellä sekä sähköisenä että painettuna aikakauslehtenä. Artikkelia voi vapaasti käyttää opetuksessa ja muihin ei-kaupallisiin tarkoituksiin (esim. osana artikkeliväitöskirjaa) siten, että lähteenä mainitaan tekijä, artikkeli, lehden numero sekä artikkelin DOI-tunnus kokonaisuudessaan. Muunlaisesta jatkokäytöstä on neuvoteltava toimituskunnan kanssa.</p> <p>Artikkelin kustantaja-PDF-version saa tallentaa aikakauslehden numeron julkaisun jälkeen kirjoittajan organisaation julkaisuarkistoon tai muuhun vastaavaan palveluun, kunhan artikkelin alkuperäinen osoite (DOI) mainitaan. Kustantaja eli Prologos ry saa puolestaan valita artikkelin julkaisumuodon ja päättää tekstin mahdollisesta uudelleenjulkaisemisesta vapaasti, silloin kun kysymys on nimenomaan tieteellisen tiedon välittämisestä.</p> <p><strong>Prologin rinnakkaistallennus ja arkistointi</strong></p> <p>Julkaisijan taittaman PDF-version tekstistä saa tallentaa lehden numeron julkaisun jälkeen kirjoittajan organisaation julkaisuarkistoon tai muuhun vastaavaan palveluun, kunhan artikkelin alkuperäinen osoite (DOI) mainitaan.</p> <p>Prologin numerot arkistoidaan kokonaisuudessaan <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/22813">Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkistoon</a>.</p> sanna.herkama@utu.fi (Sanna Herkama) sanna.herkama@utu.fi (Sanna Herkama) pe, 15 syys 2023 14:21:20 +0300 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden ajatuksia alaansa liittyvästä uutisoinnista https://journal.fi/prologi/article/view/121813 <p>Selvitämme tässä tutkimuksessa, miten varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijat kokevat median uutisoinnin vaikuttavan heidän omiin käsityksiinsä sekä yleiseen mielikuvaan varhaiskasvatusalasta. Keräsimme aineiston verkkokyselylomakkeella, jolla saimme vastauksia 105 varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijalta kuudesta yliopistosta eri puolilta Suomea. Fenomenografista lähestymistapaa hyödyntäen tutkimme opiskelijoiden kokemuksia alaan liittyvästä uutisoinnista, heidän suhtautumistaan siihen sekä median uutisoinnin vaikutusta alavalintaan ja työelämään orientoitumiseen. Tutkimuksen tulosten mukaan median uutisointi koetaan merkityksellisenä ja siitä heijastuu niin kielteisiä kuin myönteisiäkin asioita. Opettajaopiskelijat kokivat uutisoinnin merkityksen tärkeänä, sillä asiat voivat muuttua paremmiksi niiden esiin nostamisen myötä. He kuitenkin kokevat, että median uutisointi on hyvin negatiivissävytteistä. Opiskelijat esimerkiksi pohtivat negatiivisen uutisoinnin herättämää huolta lasten vanhemmissa. Uutisointi vaikuttaa osaltaan opiskelijoiden ja muiden ihmisten ajatuksiin varhaiskasvatusalasta, alalle hakeutumisesta ja sillä työskentelemisestä. Tutkimuksemme mukaan medialla on näin ollen vaikutusta opiskelijoiden käsityksiin, ja pidämme tätä toistaiseksi vielä suhteellisen tutkimatonta ilmiötä yhteiskunnallisesti merkittävänä.</p> Samuli Ranta, Sara Sintonen Copyright (c) 2023 Samuli Ranta, Sara Sintonen http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journal.fi/prologi/article/view/121813 pe, 15 syys 2023 00:00:00 +0300 Osallistumisaktiivisuus ja vuorovaikutukseen osallistuminen verkko-oppimisyhteisössä https://journal.fi/prologi/article/view/116526 <p>Digitaaliset oppimisympäristöt ja verkkovalmennukset ovat nousseet 2000-luvulla keskeisiksi työntekijöiden ja -yhteisöjen osaamisen kehittämisen paikoiksi. Verkkopohjaisissa valmennuksissa on kuitenkin havaittu erilaisia osallistumiseen liittyviä haasteita. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata osallistumisaktiivisuutta, tekstipohjaiseen vuorovaikutukseen osallistumista ja niihin liittyviä tekijöitä verkko-oppimisyhteisössä monimenetelmällisesti työelämän kehittämisen kontekstissa. Tutkimus perustuu verkkovalmennuksen alustan analytiikkaan (N=45) sekä valmennuksiin osallistuneiden asiantuntijoiden ja kouluttajien kokemuksiin (haastattelut N=13, kysely N=98). Määrällinen aineisto analysoitiin tarkastelemalla frekvenssi- ja prosenttijakaumia, ristiintaulukoinnilla ja Poisson-regressioanalyysillä, ja laadullinen aineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Analytiikkatarkastelut vahvistavat käsitystä, että keskeyttäneiden määrä nousee alkuinnostuksen jälkeen, osallistumisaktiivisuus on hyvin eritasoista, alustavierailut eriaikaisia ja keskusteluaktiivisuus jakautuu alustalla epätasaisesti. Lisäksi tutkimus osoittaa, että aktivointiviestit ovat yhteydessä osallistumisaktiivisuuteen. Haastatteluaineistoissa osallistumisen keskeisinä lähtökohtina näyttäytyivät tarve ja aika: valmennuksen tuli vastata osallistujien tarpeisiin ja aikahaasteet nousivat esiin vahvimpina osallistumisen esteinä. Osallistujat olivat valmennuksessa hyvin erilaisilla osallistumisen orientaatioilla. Osa selkeästi kehitti itseään eikä osallistunut yhteisiin keskusteluihin, osa oli yhteisössä aktiivisia ja osa toivoi ryhmän sosiaalisen läsnäolon olevan vahvempaa. Kaikkiaan tutkimus loi aikaisempaa monipuolisemman kuvan työn kontekstiin sijoittuvan verkko-oppimisyhteisön osallistumisaktiivisuudesta, vuorovaikutukseen osallistumisesta ja niiden edellytyksistä.</p> Minna Toivanen, Kia Gluschkoff, Kirsi Yli-Kaitala, Inka Koskela Copyright (c) 2023 Minna Toivanen, Kia Gluschkoff, Kirsi Yli-Kaitala, Inka Koskela http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journal.fi/prologi/article/view/116526 pe, 15 syys 2023 00:00:00 +0300 Pääkirjoitus https://journal.fi/prologi/article/view/136708 <p>Pääkirjoitus Prologille vol 19, nro 2.</p> Sanna Herkama, Sanna Ala-Kortesmaa, Mitra Raappana, Tomi Laapotti, Sini Tuikka Copyright (c) 2023 Sanna Herkama, Sanna Ala-Kortesmaa, Mitra Raappana, Tomi Laapotti, Sini Tuikka http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journal.fi/prologi/article/view/136708 pe, 15 syys 2023 00:00:00 +0300