Prologi https://journal.fi/prologi <p><span style="font-weight: 400;">Viestinnän ja vuorovaikutuksen tieteellinen yhdistys Prologos ry. julkaisee aikakauslehteä, joka on Julkaisufoorumi-luokituksen saanut tieteellinen journaali. Prologiin voi tarjota käsikirjoituksia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kirjoittajakutsu on aina avoin eli artikkeliehdotuksia voi lähettää ympäri vuoden. <br /></span></p> <p>Aikakauslehti esittelee ihmisten välisen vuorovaikutuksen uusinta tutkimusta. Tutkimus voi kohdistua esimerkiksi vuorovaikutussuhteisiin, ryhmiin, tiimeihin ja yhteisöihin, johtamisviestintään, esiintymiseen ja julkiseen puhumiseen, vaikuttamiseen ja argumentointiin, poliittiseen viestintään, kulttuurienväliseen viestintään, teknologiavälitteiseen kanssakäymiseen tai vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin yhteyksiin. Tutkimuksen kohteena voivat olla myös vuorovaikutusosaamisen ja -koulutuksen kysymykset.</p> fi-FI <p>Tekijänoikeuksien osalta noudatetaan mahdollisimman avointa ja kaikille osapuolille hyödyllistä menettelytapaa. Julkaisemisessa noudatetaan soveltuvin osin Suomen tiedekustantajien liitto ry:n laatimia ohjeita ja periaatteita (<a href="http://www.tiedekustantajat.fi/sopimukset.html">http://www.tiedekustantajat.fi/sopimukset.html</a>).</p> <p>Aikakauslehdessä julkaistujen kirjoitusten tekijänoikeudet ovat sekä kirjoittajalla että Prologos ry:llä. Tämä tarkoittaa sitä, että sekä kirjoittaja että Prologos ry turvaavat näin toimintavapautensa Prologissa julkaistujen käsikirjoitusten osalta. Lehdessä julkaistut kirjoitukset on lisensoitu CC BY-NC-SA 4.0 -lisenssillä. Tekijänoikeus säilyy kirjoittajalla siten, että sen alkuperäinen julkaisuoikeus on lehdellä sekä sähköisenä että painettuna aikakauslehtenä. Artikkelia voi vapaasti käyttää opetuksessa ja muihin ei-kaupallisiin tarkoituksiin (esim. osana artikkeliväitöskirjaa) siten, että lähteenä mainitaan tekijä, artikkeli, lehden numero sekä artikkelin DOI-tunnus kokonaisuudessaan. Muunlaisesta jatkokäytöstä on neuvoteltava toimituskunnan kanssa.</p> <p>Artikkelin kustantaja-PDF-version saa tallentaa aikakauslehden numeron julkaisun jälkeen kirjoittajan organisaation julkaisuarkistoon tai muuhun vastaavaan palveluun, kunhan artikkelin alkuperäinen osoite (DOI) mainitaan. Kustantaja eli Prologos ry saa puolestaan valita artikkelin julkaisumuodon ja päättää tekstin mahdollisesta uudelleenjulkaisemisesta vapaasti, silloin kun kysymys on nimenomaan tieteellisen tiedon välittämisestä.</p> ira.virtanen@tuni.fi (Ira Virtanen) ira.virtanen@tuni.fi (Ira Virtanen) to, 17 joulu 2020 13:08:57 +0200 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Entrepreneurs’ interpersonal communication competence in networking https://journal.fi/prologi/article/view/91936 <p>Modern international business calls for competencies that enable entrepreneurs to be creative, innovative, effective and capable of networking. Competencies in forming and developing networks are particularly valuable for organizations and companies in countries with small economies, such as Finland, that are dependent on export and profitable international business. The aim of this research is to build understanding of what kind of interpersonal communication competence (ICC) entrepreneurs need in networking.</p> <p>Since the classic work of Granovetter (1982) and others (see e.g. Håkansson, 1982; Håkansson &amp; Snehota, 2000), network theory and network analysis have become popular when trying to understand the behavior of organizations as well as of individuals in multiple contexts. The importance of networking has been recognized in international business and entrepreneurship research (e.g. Newman et al., 2006; Rauch et al., 2015).</p> <p>In the field of communication, there is a long tradition of studying interpersonal communication competence. Yet little attention has been given to entrepreneurs’ interpersonal communication competence in networking. To date, networking has been mainly studied in the research field of network analysis. Thus, it makes sense to focus on previous research in these fields.</p> <p>The data consist of thematic interviews (N = 14) carried out with entrepreneurs representing different companies from various industries. The data were analyzed with abductive logic by applying thematic analysis. The results show that in networking entrepreneurs’ ICC has four crucial dimensions: (1) behavioral communication competence (relational communication skills), (2) cognitive communication competence (knowledge on communication, meta-cognition), (3) affective dimension (motivation, attitude, ethical mindset), and (4) business-related competence and resources (business expertise, resources). We also discuss a way for other researchers to continue studying context-specific meanings related to interpersonal communication competence, and how the results can be applied when planning and executing entrepreneurs’ communication training.</p> Lotta Kokkonen, Jonna Koponen Copyright (c) 2020 Lotta Kokkonen http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journal.fi/prologi/article/view/91936 ke, 16 joulu 2020 00:00:00 +0200 ”Haluan asua Suomessa” – ulkomaalaistaustaisten korkeasti kouluttautuneiden osallisuutta rakentavat tekijät työelämäjaksolla https://journal.fi/prologi/article/view/92198 <p>Ulkomaalaistaustaisten korkeasti kouluttautuneiden henkilöiden kotoutumisessa ja työllistymisessä Suomeen on monia etuja.&nbsp; Myös heidän osallisuutensa rakentuminen on tärkeää niin yksilöiden itsensä kuin yhteiskunnan kannalta.&nbsp; Tarkastelemme artikkelissamme, mitkä tekijät edistävät ja mitkä estävät suomea toisena kielenä puhuvien ulkomaalaistaustaisten korkeasti kouluttautuneiden henkilöiden osallisuuden rakentumista kotoutumiskoulutuksen työelämäjaksolla. Lähestymme tutkimusaihettamme laadullisen tutkimuksen avulla tarkastelemalla kolmen ulkomaalaistaustaisen korkeasti kouluttautuneen henkilön puhepäiväkirjoja ja työelämäjakson päätteeksi käytyjä palautekeskusteluja. Tutkimustulosten mukaan ulkomaalaistaustaisten korkeasti kouluttautuneiden henkilöiden osallisuuden rakentumiseen työelämäjaksolla vaikuttavat 1) tuki ja sen puute, 2) yhdessä tekeminen ja etäisyyden ottaminen, 3) luottamus ja epäluottamus, 4) motivaatio ja sen puute sekä 5) viestintärohkeus ja viestintäarkuus. Artikkelin lopuksi pohdimme tutkimustuloksia osallisuutta edistävien ja estävien tekijöiden sijainnin, pysyvyyden ja kontrolloitavuuden sekä viestintäosaamisen näkökulmasta. Tutkimuksemme tuottamaa ymmärrystä voidaan hyödyntää kehitettäessä työelämäjakson käytänteitä sekä tuettaessa ulkomaalaistaustaisten korkeasti kouluttautuneiden henkilöiden osallisuutta ja työllistymistä.</p> Marjut Männistö, Anne Laajalahti Copyright (c) 2020 Marjut Männistö http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journal.fi/prologi/article/view/92198 ke, 16 joulu 2020 00:00:00 +0200 Päivällisellä vieraan kanssa: parasosiaalinen kohtaaminen immersiivisessä virtuaaliympäristössä https://journal.fi/prologi/article/view/99516 <div class="page" title="Page 1"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Parasosiaalinen kohtaaminen vieraaksi koetun ihmisen kanssa mahdollistaa hänen ymmärtämisensä moniulotteisena, yksilöllisenä olentona yleistävän kulttuurisen luokittelun sijasta. Tässä tutkimuksessa selvitimme, (1) miten parasosiaalinen kohtaaminen immersiivisessä virtuaaliympäristössä on yhteydessä katsojien ahdistuksen tunteeseen (intergroup anxiety) sekä käsityksiin vieraasta ja (2) millaiset interpersonaaliset tekijät ovat merkityksellisiä kohtaamisessa. Kohtaamisia tarkastellaan parasosiaalisten ilmiöiden näkökulmasta. Tutkimus hyödynsi immersiivistä dokumenttia, Dinnertime360, jossa katsoja tutustuu itselleen vieraaseen ihmiseen immersiivisessä virtuaaliympäristössä, päivällispöydässä. Tulokset osoittivat, että suhtautuminen vieraaseen muuttui kohtaamisen jälkeen myönteisemmäksi ja katsojien ahdistus väheni. Laadullinen aineisto osoitti samanlaisuuden, erilaisuuden ja hyödyllisyyden merkittäviksi interpersonaalisiksi tekijöiksi kohtaamisessa. Lopuksi pohditaan immersiivisen teknologian ja parasosiaalisten ilmiöiden suhdetta.</p> </div> </div> </div> </div> Venla Kuuluvainen, Ira A. Virtanen, Lassi Rikkonen, Pekka Isotalus Copyright (c) 2020 Venla Kuuluvainen, Ira Virtanen, Lassi Rikkonen, Pekka Isotalus http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journal.fi/prologi/article/view/99516 ke, 16 joulu 2020 00:00:00 +0200 Keskustelun, käsitysten ja käytänteiden voima https://journal.fi/prologi/article/view/99597 <p>Vuonna 2020 vallitseva pandemiatilanne on siirtänyt asiantuntijaorganisaatiot laajalti etätyöhön. Yhteisten fyysisten työtilojen sijaan tavataan digitaalisissa viestintäympäristöissä ja monenlaiset vuorovaikutusteknologiset alustat ovat tulleet laajalti tutuiksi. Kuluvan vuoden lokakuussa puolustin viestinnän alan väitöskirjaani eittämättä ajankohtaisesta aiheesta, vuorovaikutusteknologiasta työyhteisössä. Tutkimukseni lisää ymmärrystä aiheeseen liitetyistä käsityksistä ja käsitteistöstä sekä teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen ilmiöistä erityisesti tiimien ja organisaation viestinnällisillä tasoilla. Vaikka teknologiaan liittyvä keskustelu on kenties kiivaampaa kuin koskaan, korostavat tutkimuksen tulokset teknologian sijaan viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmia. Tässä tekstissä esitän keskeisimpiä väitöstutkimukseeni pohjautuvia huomioita kolmessa osassa: <em>vuorovaikutusteknologia yhteisenä tilana</em> (1), <em>odotuksia ja käsityksiä tunnistamassa</em> (2) ja <em>vuorovaikutusta – ei vertailua</em> (3). Näiden huomioiden kautta toivon tarjoavani näkökulmia ja työkaluja niin työyhteisöviestinnän kehittäjille kuin vuorovaikutuksen tutkijoille.&nbsp;</p> Kaisa Laitinen Copyright (c) 2020 Kaisa Laitinen http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journal.fi/prologi/article/view/99597 ke, 16 joulu 2020 00:00:00 +0200 Matkapuhelinaddikti - sisäänpäinkääntynyt "näpyttelijä" vai viestinnällinen moniosaaja https://journal.fi/prologi/article/view/99418 <p>-</p> Tuula-Riitta Välikoski, Debra L. Worthington, Margarete Imhof, Shaughan A. Keaton Copyright (c) 2020 Tuula-Riitta Välikoski, Debra L. Worthington, Margarete Imhof, Shaughan A. Keaton http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journal.fi/prologi/article/view/99418 ke, 16 joulu 2020 00:00:00 +0200 Jotain vanhaa ja jotain uutta https://journal.fi/prologi/article/view/99639 <p>Yliopistoista valmistuvilta edellytetään nykyisin monipuolisia viestintätaitoja. Siksi yliopistojen opetukseen on vakiintunut myös puheviestinnän opintojakso osaksi yliopistotutkintoihin sisältyviä pakollisia kieli- ja viestintäopintoja. Aikaisemmat selvitykset tästä opetuksesta osoittavat, että vuosikymmenien aikana opetuksessa on tapahtunut monenlaista kehitystä (Hyvärinen, Gerlander, Almonkari, &amp; Isotalus, 2006; Gerlander, Hyvärinen, Almonkari, &amp; Isotalus, 2009; Kaipomäki, 2011). Viime vuosina yliopistojen rakenteessa ja toiminnassa on kokonaisuudessaan tapahtunut suuria muutoksia. Myös viestinnän ilmiöt ja työelämässä tarvittava viestintäosaaminen ovat muutoksessa koko ajan. Lisäksi puheviestinnän opetusalan nimessä ja keskeisissä käsitteissä on tapahtunut muutoksia. Näistä on toistuvasti keskusteltu myös Prologoksen ProBlogissa, kuten esimerkiksi Jokirannan ym. (2018) kirjoituksessa, jossa kielikeskusten opettajia kannustetaan miettimään opetuksen keskeisintä sisältöä.</p> <p>Tässä näkökulma-artikkelissa haluammekin kiinnittää huomiota puheviestinnän opetuksen nykytilaan kieli- ja viestintäopinnoissa erilaisten muutosten keskellä. Tarkastelun perusteella moni asia näyttää opetuksessa kuitenkin pysyneen varsin samanlaisena vuosien varrella, mutta muutoksiakin on sekä hyvään että huolestuttavaan suuntaan. Kymmenen vuoden aikana verkko-opetuksen hyödyntämisestä näyttää tulleen kiinteä osa myös tätä opetusta. Tarkastelumme myös viittaa vahvasti siihen, että valtakunnalliselle yhteistyölle olisi jälleen tarvetta ja aikanaan yhdessä mietittyjä opetuksen tavoitteita olisi syytä jälleen tarkastella kriittisesti.</p> <p>Tarkastelumme perustuu Hannu Okkosen (2020) puheviestinnän pro gradu -tutkielmaan, jossa hän selvitti puheviestinnän opetuksen nykytilaa kieli- ja viestintäopinnoissa. Kysely lähettiin syksyllä 2019 noin sadalle puheviestinnän opettajalle, joista noin kolmasosa vastasi. Opinnäytteessä myös vertailtiin saatuja tuloksia systemaattisesti ja yksityiskohtaisesti aikaisemmin tehtyihin vastaaviin kyselyihin.</p> Hannu Okkonen, Pekka Isotalus Copyright (c) 2020 Hannu Okkonen http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journal.fi/prologi/article/view/99639 ke, 16 joulu 2020 00:00:00 +0200 Positioning dynamics in small groups https://journal.fi/prologi/article/view/99346 <p><em>Lectio preacursoria sosiaalipsykologian väitöskirjaksi tarkoitetun tutkimuksen <strong>Positioning dynamics in small groups ­– A micro-cultural small group study in the context of meeting interaction</strong> tarkastustilaisuudessa Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella 15.2.2020. </em><em>Vastaväittäjänä toimi professori Mary McVee (University at Buffalo) ja kustoksena professori Vilma Hänninen.</em></p> Pasi Hirvonen Copyright (c) 2020 Pasi Hirvonen http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journal.fi/prologi/article/view/99346 ke, 16 joulu 2020 00:00:00 +0200 Dialogismi kehollisena, vastavuoroisena ja mielellisenä vuorovaikutuksena draamakasvatuksen konteksteissa https://journal.fi/prologi/article/view/99324 <p>Lectio praecursoria kasvatustieteen väitöskirjaksi tarkoitetun tutkimuksen <strong>Dialogism as an Integral Element in Process Drama: Insights into a Drama Teacher’s Artistic-Pedagogical Expertise</strong> tarkastustilaisuudessa Jyväskylän yliopistossa 20.8.2020. Vastaväittäjänä toimi professori Eeva Anttila (Taideyliopisto) ja kustoksena professori Mirja Tarnanen (Jyväskylän yliopisto).</p> Tuija Leena Viirret Copyright (c) 2020 Tuija Leena Viirret http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journal.fi/prologi/article/view/99324 ke, 16 joulu 2020 00:00:00 +0200 Työyhteisön vuorovaikutuksen ongelmalähtöinen kehittäminen https://journal.fi/prologi/article/view/99904 <p>Keynote-puheenvuoro Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivillä 18.–19.9.2020</p> Leena Mikkola Copyright (c) 2020 Leena Mikkola http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journal.fi/prologi/article/view/99904 ke, 16 joulu 2020 00:00:00 +0200 Sosiaalisen identiteetin näkökulma vuorovaikutukseen https://journal.fi/prologi/article/view/99420 <p>Keynote-puheenvuoro Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivillä 18.–19.9.2020</p> Janne Matikainen Copyright (c) 2020 Janne Matikainen http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journal.fi/prologi/article/view/99420 ke, 16 joulu 2020 00:00:00 +0200 Kirja-arvio: Mikkola & Valo (toim.), Workplace Communication https://journal.fi/prologi/article/view/99614 <p>Arvioitava teos:</p> <p>Mikkola, Leena &amp; Valo, Maarit (toim.) Workplace Communication. New York: Routledge, Taylor &amp; Francis Group.</p> Tuula-Riitta Välikoski Copyright (c) 2020 Tuula-Riitta Välikoski http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journal.fi/prologi/article/view/99614 ke, 16 joulu 2020 00:00:00 +0200 Vuoden vuorovaikutusteko -kunniamaininta https://journal.fi/prologi/article/view/99405 <p>-</p> Heta-Leena Sierilä Copyright (c) 2020 Heta-Leena Sierilä http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journal.fi/prologi/article/view/99405 ke, 16 joulu 2020 00:00:00 +0200 Koronan kohtaamat https://journal.fi/prologi/article/view/99922 <p>&nbsp;-</p> Emma Kostiainen, Sanna Ala-Kortesmaa, Marja-Leena Hyvärinen, Ira A. Virtanen Copyright (c) 2020 Emma Kostiainen, Sanna Ala-Kortesmaa, Marja-Leena Hyvärinen, Ira A. Virtanen http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://journal.fi/prologi/article/view/99922 ke, 16 joulu 2020 00:00:00 +0200