Pohjanheimo, O. (2012). The enrichment of magical thinking through practices among Reiki self-healers. Scripta Instituti Donneriani Aboensis, 24, 289–312. https://doi.org/10.30674/scripta.67420