Pohjanheimo, O. (2012) “The enrichment of magical thinking through practices among Reiki self-healers”, Scripta Instituti Donneriani Aboensis, 24, pp. 289–312. doi: 10.30674/scripta.67420.