(1)
Ala-Kyyny, J. Vuoden 2023 uutisia lyhyesti. Signum 2023, 56, 47.