Ala-Kyyny, J. (2023). Uutisia lyhyesti. Signum, 56(3), 53. https://doi.org/10.25033/sig.137900