Ala-Kyyny, J. (2023). Vuoden 2023 uutisia lyhyesti. Signum, 56(4), 47. https://doi.org/10.25033/sig.142199