Ala-Kyyny, J. (2023) ”Uutisia lyhyesti”, Signum, 56(3), s. 53. doi: 10.25033/sig.137900.