Ala-Kyyny, J. (2023) ”Vuoden 2023 uutisia lyhyesti”, Signum, 56(4), s. 47. doi: 10.25033/sig.142199.