Ala-Kyyny, J. ”Uutisia Lyhyesti”. Signum, vsk. 53, nro 1, huhtikuuta 2021, s. 35, doi:10.25033/sig.107810.