Ala-Kyyny, J. ”Uutisia Lyhyesti”. Signum, vsk. 56, nro 2, kesäkuuta 2023, s. 49, doi:10.25033/sig.130970.