Ala-Kyyny, J. ”Vuoden 2023 uutisia lyhyesti”. Signum, vsk. 56, nro 4, joulukuuta 2023, s. 47, doi:10.25033/sig.142199.