Kohti valveutumista ja ajattelun rajoja kriittisen pedagogiikan keinoilla

Kirjoittajat

  • Aleksi Fornaciari Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
  • Tiina Nikkola Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Avainsanat:

kriittinen pedagogiikka, opettajankoulutus, sosiokulttuurinen innostaminen, kriittinen reflektio

Abstrakti

Katsauksessa pohdimme kriittisen pedagogiikan mahdollisuuksia lisätä opettajaopiskelijoiden kykyä jäsentää yhteiskunnallisten ilmiöiden suhdetta kasvatukseen. Esimerkkinä käytämme Lapset elämänsä valtiaiksi -hanketta, jota Tampereen ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksessa on toteutettu Venäjällä ja Virossa. Siinä sosiokulttuurisen innostamisen avulla, opiskelijoiden oman osallistumisen kautta, pyritään luomaan solidaarisuuteen ja tasa-arvoon kurkottavia yksilöitä. Toiminnan keskeisiä arvoja ovat yhteisöllisyys, osallistuminen, dialogi ja luovuus. Prosessin päämääränä on todellisuuden kriittinen tarkastelu ja siitä kumpuava toiminta. Kriittisen pedagogiikan sovelluksia toteutetaan yliopistokentällä kauttaaltaan suhteellisen vähän. Varsinkin opettajankoulutuksen ja kasvatustieteen kentällä koulun ulkopuolelle suuntautuva yhteiskunnallinen ja kriittinen toiminta on harvinaista. Myös yhteiskunnallista tiedostamista lisäävät lähestymistavat, kuten demokratia- ja osallisuuskasvatus tai kriittisen ajattelun taidot, ovat vähäisessä roolissa niin peruskouluissa kuin opettajankoulutuksessakin. Esittelemme Lapset elämänsä valtiaiksi -hankkeen pitkäaikaisen projektikoordinaattorin kanssa käydyn keskustelun pohjalta hankkeen toimintaa sekä pohdimme taustalla vaikuttavan freireläisen kriittisen pedagogiikan ja sen tavoitteiden pedagogista ja tutkimuksellista antia myös opettajankoulutukselle. Kriittisen pedagogiikan keinoin on mahdollista syventää opettajaopiskelijoiden yhteiskunnallista ajattelua sekä terävöittää ymmärrystä kokemuksen, reflektion ja toiminnan yhteydestä.

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2018-12-28

Viittaaminen

Fornaciari, A., & Nikkola, T. (2018). Kohti valveutumista ja ajattelun rajoja kriittisen pedagogiikan keinoilla. Sosiaalipedagoginen Aikakauskirja, 19, 83–93. https://doi.org/10.30675/sa.70949