Vapalahti, K. (2017). Lectio praecursoria. Sosiaalipedagogiikka, 18, 169–175. https://doi.org/10.30675/sa.68948