Sosiaalipedagoginen aikakauskirja https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka <p>Sosiaalipedagogisessa aikakauskirjassa julkaistaan sosiaalipedagogiikan teoriaa ja tutkimusta sekä muita sosiaalipedagogisesti kiinnostavia aihealueita käsitteleviä artikkeleita, sosiaalipedagogisia käytäntöjä käsitteleviä katsauksia, sosiaalipedagogisesti kiinnostavia kirja-arviointeja sekä puheenvuoroja suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Sosiaalipedagogista aikakauskirjaa on julkaistu vuodesta 2000 lähtien, ja julkaisun artikkelit ovat olleet vertaisarvioituja vuodesta 2012. Aikakauskirjalla on Suomen tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus ja Julkaisufoorumi-luokituksessa (Jufo) se on tasolla 1.</p> <p>Sosiaalipedagogista aikakauskirjaa julkaisee Suomen sosiaalipedagoginen seura ry.</p> Suomen sosiaalipedagoginen seura ry fi-FI Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 1457-2168 1918 https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/view/77438 Juha Hämäläinen Copyright (c) 2018 Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 2018-12-28 2018-12-28 19 5 7 10.30675/sa.77438 Sosiaalinen luottamus ryhmäilmiönä https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/view/70196 <p>Tutkin artikkelissa sosiaalisen luottamuksen muodostumista ryhmäprosessina. Käsitteellistän sosiaalista luottamusta relationaalisesti ja intersubjektiivisesti vuorovaikutuksessa kehkeytyvänä ilmiönä, ja pidän sitä keskeisenä resurssina yhteiskuntaan ja sen yhteisöihin kiinnittymisessä. Empiirisenä tapaustutkimuksena hyödynnän kahden ammatillisen opiskelijaryhmän (A ja B) vuorovaikutusta ryhmähaastattelutilanteessa. Aineiston analyysissa sovellan keskustelunanalyysin työkaluja. Ryhmä A:ssa puheenvuorot ja vuorovaikutukseen osallistuminen jakautuivat epätasaisesti eikä ryhmällä ollut valmiuksia säädellä itse omaa yhteistoimintaansa. Ryhmä B ilmeni vuorovaikutuksen suhteen tasapuolisena sekä ruokki jäsentensä yhteistyötä, aktiivista osallistumista ja tuotti myönteistä palautetta kaikille ryhmän jäsenille. Esitän, että ryhmä B antaa jäsenilleen ryhmä A:ta paremmat valmiudet sosiaaliseen luottamukseen sekä sitä tukeviin toimintatapoihin. Keskeiseksi selittäväksi tekijäksi ryhmien vuorovaikutuksessa nousi oppilaitosten ja ryhmänohjaaja-opettajien panos ja rooli ryhmien yhteistyökyvyn rakentajina. Sosiaalipedagogiikan ja koulutuspolitiikan näkökulmasta tulokset kertovat, että sosiaalista luottamusta sekä laajemmin<br>yhteisöllisyyttä ja yhteisöihin kasvamista on mahdollista ohjata ja harjoitella aktiivisesti. Koulut ja oppilaitokset ovat luonteva toimintaympäristö tehdä tätä, mutta se edellyttää oppilaitosten henkilökunnalta valmiuksia ja resursseja.</p> Antti Maunu Copyright (c) 2018 Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 2018-12-28 2018-12-28 19 9 42 10.30675/sa.70196 What field education experiences do social services students regard as meaningful? https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/view/70141 <p>Mitä työharjoittelukokemuksia sosionomiopiskelijat pitävät merkityksellisinä?</p> <p>Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia työharjoittelukokemuksia sosionomiopiskelijat (N=113) pitivät merkityksellisinä. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on ”elämän tarkoituksen” määritelmä (Damon, Menon &amp; Bronk 2003). Auttamisammatin tavoittelu määritellään elämän tarkoitukseksi, mikäli se on henkilökohtaisesti merkityksellinen pitkän tähtäimen tavoite, joka tietoisesti toteutetaan muiden hyödyksi. Laadullisen ja määrällisen aineiston perusteella opiskelijoiden merkittävät kokemukset koskivat yhteisöllisyyttä sekä ammattiin ja itseen liittyvään oppimista. Luottamus omiin auttamisen ja sosiaalisen asianajon taitoihin kasvoi harjoittelun aikana, ja opiskelijat kokivat vähemmän tarvetta etsiä elämän tarkoitusta. Auttaminen vaikuttaa olevan tärkeä elämäntavoite opiskelijoille, mutta sen prososiaalisten merkitysten eksplisiittinen reflektointi ei ole kuitenkaan ilmeistä.</p> Niina Manninen Elina Kuusisto Kirsi Tirri Copyright (c) 2018 Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 2018-12-28 2018-12-28 19 43 57 10.30675/sa.70141 Osallistava pedagogiikka liikuntakasvatuksessa https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/view/70187 <p>Lasten ja nuorten kasvaneet hyvinvointi- ja terveyserot sekä syrjäytymisen uhka ovat kohdistaneet yhteiskunnallista keskustelua lasten ja nuorten yhdenvertaisuuteen ja suunnanneet resursseja ennaltaehkäisyyn kuten koulun kerhotoiminnan kehittämiseen. Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty alakoulun liikuntakerhoista. Niihin olivat saaneet kutsun lapset, joilla ei ollut ohjattua liikuntaharrastusta. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää paremmin osallisuuden tukemista liikuntakasvatuksessa. Minkälaiset asiat liikuntakerhossa mahdollistavat lasten mielestä mieluisan liikuntakerhokokemuksen ja miten lasten osallisuutta tuetaan liikuntakerhossa? Tarkastelun apuna käytetään bell hooksin kehittämää osallistavaa pedagogiikkaa (engaged pedagogy), jonka tavoitteena on luoda tasa-arvoinen oppimisyhteisö. Koulun kerhot osoittautuivat osallisuuden tukemiselle otolliseksi liikuntaympäristöksi. Liikuntakerhojen yhdenvertainen ja turvallinen ilmapiiri rohkaisi lapsia oman mielipiteen ilmaisuun ja aktiivisen roolin ottamiseen kerhon toiminnasta sekä tuki yhdessä tekemisen kulttuuria.</p> Satu Lehto Copyright (c) 2018 Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 2018-12-28 2018-12-28 19 59 81 10.30675/sa.70187 Kohti valveutumista ja ajattelun rajoja kriittisen pedagogiikan keinoilla https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/view/70949 <p>Katsauksessa pohdimme kriittisen pedagogiikan mahdollisuuksia lisätä opettajaopiskelijoiden kykyä jäsentää yhteiskunnallisten ilmiöiden suhdetta kasvatukseen. Esimerkkinä käytämme Lapset elämänsä valtiaiksi -hanketta, jota Tampereen ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksessa on toteutettu Venäjällä ja Virossa. Siinä sosiokulttuurisen innostamisen avulla, opiskelijoiden oman osallistumisen kautta, pyritään luomaan solidaarisuuteen ja tasa-arvoon kurkottavia yksilöitä. Toiminnan keskeisiä arvoja ovat yhteisöllisyys, osallistuminen, dialogi ja luovuus. Prosessin päämääränä on todellisuuden kriittinen tarkastelu ja siitä kumpuava toiminta. Kriittisen pedagogiikan sovelluksia toteutetaan yliopistokentällä kauttaaltaan suhteellisen vähän. Varsinkin opettajankoulutuksen ja kasvatustieteen kentällä koulun ulkopuolelle suuntautuva yhteiskunnallinen ja kriittinen toiminta on harvinaista. Myös yhteiskunnallista tiedostamista lisäävät lähestymistavat, kuten demokratia- ja osallisuuskasvatus tai kriittisen ajattelun taidot, ovat vähäisessä roolissa niin peruskouluissa kuin opettajankoulutuksessakin. Esittelemme Lapset elämänsä valtiaiksi -hankkeen pitkäaikaisen projektikoordinaattorin kanssa käydyn keskustelun pohjalta hankkeen toimintaa sekä pohdimme taustalla vaikuttavan freireläisen kriittisen pedagogiikan ja sen tavoitteiden pedagogista ja tutkimuksellista antia myös opettajankoulutukselle. Kriittisen pedagogiikan keinoin on mahdollista syventää opettajaopiskelijoiden yhteiskunnallista ajattelua sekä terävöittää ymmärrystä kokemuksen, reflektion ja toiminnan yhteydestä.</p> Aleksi Fornaciari Tiina Nikkola Copyright (c) 2018 Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 2018-12-28 2018-12-28 19 83 93 10.30675/sa.70949 Simone Weilin inspiroimia ajatuksia eettiseksi kasvamiseen, hyvän toteutumiseen ja sosiaaliseen silloittumiseen kuudennen aallon (2010–2050) yhteiskunnassa https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/view/77439 <p>Simone Weil (1908–1943) oli ranskalainen filosofi, jota kiinnosti kysymys, kuinka elää eettisesti vastuullista elämää modernissa, ihmisen elämän edellytyksiä tuhoavassa<br>kulttuurissa. Weil ajatteli, että ihmisen ydin on hyvyys. Ongelmana on se, että ajatuksemme ja tekomme eivät enää tavoita toisiaan. Taustalla on juurista irtirepeytymisen<br>ongelma. Kun ihminen on repeytynyt irti juuristaan, hän on kadottanut vallan omaan elämäänsä.<br>Miten oman elämän sivustakatsojaksi asettunut voisi elää eettisesti arvokasta elämää? Weil pyytää ihmistä kääntämään katseen tarpeisiinsa ja niiden tyydyttymiseen.<br>Weil katsoi, että ihmisiä yhdistävät aidot fyysiset ja ”sielun” tarpeet. Fyysisten tarpeiden tyydyttyminen on ihmisten yhteinen intressi. Yhteiskunta voidaan<br>rakentaa noiden tarpeiden tyydyttymisen perustalle. Kuitenkin vasta sitten, kun ihminen ottaa itse vastuun henkisten tarpeidensa tyydyttymisestä, hän silloittaa itsensä<br>toisiin ihmisiin ja luontoon eli kasvattaa juurensa uudelleen.<br>Ihmiskunnalla on ratkaistavana jännite sivilisaation tuhon ja kestävän tulevaisuuden välillä. Nyt elämme niin sanotussa kuudennen aallon (2010–2050) yhteiskunnassa,<br>jossa haasteeksi nousee solidaarisuuteen perustuvien siteiden vahvistaminen ihmisten keskinäisessä toiminnassa. Tekstissä pohdin, millaisia ajatuksia Simone<br>Weil tarjoaa sosiaalipedagogisesti virittyneille toimijoille kestävän tulevaisuuden rakentumiseen.</p> Voitto Kuosmanen Copyright (c) 2018 Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 2018-12-28 2018-12-28 19 95 104 10.30675/sa.77439 Yhteiskunnasta näkyvää taiteen työtavoilla https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/view/70998 <p>Katsaus käsittelee dokumenttiteatteria tutkimusmenetelmänä ja tutkimustuloksena, sen tarjoamia sisällöllisiä mahdollisuuksia ja tutkimustiedon sensoriseen ulottuvuuteen liittyviä raportoinnin haasteita yhden tapausesimerkin kautta.</p> Satu Maria Olkkonen Copyright (c) 2018 Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 2018-12-28 2018-12-28 19 105 116 10.30675/sa.70998 Empatian monet kasvot https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/view/65455 Eija Raatikainen Copyright (c) 2018 Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 2018-12-28 2018-12-28 19 117 120 10.30675/sa.65455 Nuorena turvapaikanhakijana Suomessa https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/view/77442 Päivikki Rapo Copyright (c) 2018 Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 2018-12-28 2018-12-28 19 121 126 10.30675/sa.77442 Kasvatuksella kohti ekologista viisautta https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/view/77443 Raisa Foster Copyright (c) 2018 Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 2018-12-28 2018-12-28 19 127 131 10.30675/sa.77443 Lectio praecursoria https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/view/77444 Leena Karppinen Copyright (c) 2018 Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 2018-12-28 2018-12-28 19 133 135 10.30675/sa.77444