https://journal.fi/sosiologia/issue/feed Sosiologia 2024-03-13T17:55:14+02:00 Open Journal Systems <p><span style="font-weight: 400;">Sosiologia on vertaisarvioitu yhteiskuntatieteellinen aikakauslehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja sitä julkaisee Westermarck-seura. Lehti on perustettu vuonna 1964 Suomen sosiologien tieteelliseksi yhdyssiteeksi, ja täyttää siis 60 vuotta tänä vuonna. Lehden kieli on suomi, mutta lehdessä julkaistaan myös ruotsiksi kirjoitettuja tekstejä, ja silloin tällöin julkaistaan kokonaan englanninkielinen numero. Lehti julkaisee tutkimusartikkeleita, keskustelunavauksia, puheenvuoroja ja kirja-arvioita, jotka puhuttelevat sosiologisesti orientoitunutta lukijakuntaa. Tärkein sisältö on vertaisarvioidut artikkelit, joita valitaan julkaistavaksi tieteellisin perustein riippumatta siitä, mitä menetelmällistä tai teoreettista sosiologian perinnettä kirjoitus edustaa. Sosiologia on siis yleissosiologinen lehti, jossa julkaistavat artikkelit edustavat suomalaisen nykysosiologian koko kirjoa. Sosiologian jufo-luokitus on 2. </span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Lehti käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta, joka kertoo, että julkaisun vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti.</span></p> https://journal.fi/sosiologia/article/view/143925 Onnea Sosiologia – 60-vuotiaan lehden perintö ja tulevaisuus 2024-03-13T16:29:13+02:00 Johanna Nurmi Anna Kuusela <p>Pääkirjoitus</p> 2024-03-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024 Sosiologia https://journal.fi/sosiologia/article/view/143929 Kuvailevasta representaatiosta yksilölliseen yhteiskunnan tekemiseen 2024-03-13T17:11:42+02:00 Veikko Eranti Eeva Luhtakallio <p>Avauksia ja keskustelua</p> 2024-03-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024 Sosiologia https://journal.fi/sosiologia/article/view/143930 Risto Alapuro ja Erik Allardt: vertailevaa ja poliittista sosiologiaa 2024-03-13T17:16:37+02:00 Hannu Uusitalo Matti Alestalo <p>Avauksia ja keskustelua</p> 2024-03-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024 Sosiologia https://journal.fi/sosiologia/article/view/143926 Kirjojen suosittelu verkostomaisessa lukemiskulttuurissa 2024-03-13T16:41:28+02:00 Maaria Linko Ilona Lindh <p>Artikkeli käsittelee lukijalta toiselle suuntautuvaa vertaissuosittelua sekä suosittelun merkityksiä lukemiskulttuurin muutoksessa. Tutkimus yhdistää kulttuurituotteiden käyttäjälähtöisen arvioinnintutkimuksen ja lukemisen kulttuurisosiologisen tutkimuksen käsitteitä. Monimenetelmäisen analyysin aineistona ovat lukemistutkimushankkeessa toteutettu verkkokysely (n = 955) sekä Facebookin Kirjallisuuden ystävät -ryhmässä käydyt keskustelut niistä kahdesta kirjasta, jotka nousivat kyselyssä eniten esiin. Kokonaiskuvaa täydentävät myös kustantajilta saadut myyntitilastot. Tulokset osoittavat, että suositukset ja keskustelut sosiaalisen median lukijayhteisöissä käynnistävät suositusten ketjuuntumista, mikä voi merkittävästi vaikuttaa yksittäisen kirjan suosioon. Harrastajat ja ammattilaiset muodostavat yhteisöjä ja verkostoja, jotka sallivat monenlaista kirjapuhetta. Kirjojen suositteleminen saa lukijayhteisöissä monia muotoja, jotka ylläpitävät ja rikastavat lukemiskulttuuria.</p> 2024-03-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024 Sosiologia https://journal.fi/sosiologia/article/view/143927 Meritokratia reiluna epätasa-arvona – Nuorten käsityksiä mahdollisuuksien tasa-arvosta ja toimijuuden mahdollisuuksista 2024-03-13T16:58:44+02:00 Katja Lötjönen <p>Artikkelissani tarkastelen nuorten käsityksiä mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumisesta ja toimijuuden mahdollisuuksista hyödyntämällä integroivaa monimenetelmällistä otetta. Mahdollisuuksien tasa-arvokäsityksiä koskevan kyselyaineiston perusteella nuorten orientaatiotyypit muodostuivat seuraavasti. Enemmistö oli optimisteja, jotka uskoivat mahdollisuuksien tasa-arvon toteutuvan, mutta lähes yhtä paljon oli kriittisiä, jotka suhtautuivat siihen epäileväisesti. Pienin osuus oli kannastaan epävarmoja. Nuorten luokkapohdinnoista koostuvassa laadullisessa aineistossa nuoret erittelivät käsityksiään siitä, mitkä tekijät yhteiskunnassa vaikuttavat toimijuuden mahdollisuuksiin. Nämä tekijät palautuivat rahaan, koulutukseen ja keskiluokkaisuuteen. Lisäksi nuoret hahmottivat pohdinnoissaan käsitystapaa meritokratiasta reiluna epätasa-arvona. Eri orientaatiotyyppien nuoria yhdisti ajatus yhteiskunnan reiluudesta. Nuorten mielestä lähtökohdat elämään voivat olla epätasa-arvoisia, mutta reilu yhteiskunta mahdollistaa ahkeruuteen perustuvalla yksilötoimijuudella paremman elämän tavoittelun. Aineistoni nuoret ovat kasvaneet meritokraattisessa yhteiskunnassa, jossa ajan henki on korostanut yksilötoimijuuden vaadetta. Tämä heijastui heidän näkemyksissään. Reilun epätasa-arvon paikantuminen nuorten käsityksistä valottaa nuorten havaitsemia toimijuuden raameja yhteiskunnassa. Lisäksi se tarjoaa kehyksen ymmärtää sitä vuorovaikutusta, jota tapahtuu yhteiskunnan ja nuoren välillä hänen pyrkiessään meritokratian määrittämissä odotuksissa toteuttamaan toimijuuttaan.</p> 2024-03-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024 Sosiologia https://journal.fi/sosiologia/article/view/143931 Kansalaisten käyttöopas (maa)ilmojen toisin tekemiseen 2024-03-13T17:20:48+02:00 Veera Kinnunen <p>Kirja-arvio. Jennifer Gabrys: Citizens of Worlds. Open-air Toolkits for Environmental Struggle.</p> 2024-03-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024 Sosiologia https://journal.fi/sosiologia/article/view/143932 Kurkistuksia siirtolaisuuden hallinnan mustaan laatikkoon 2024-03-13T17:27:19+02:00 Minna Seikkula <p>Kirja-arvio. Päivi Pirkkalainen, Eveliina Lyytinen &amp; Saara Pellander: Suomesta poistetut. Näkökulmia karkotuksiin ja käännytyksiin.</p> 2024-03-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024 Sosiologia https://journal.fi/sosiologia/article/view/143933 Suomalaisten poikien muuttuvat, moninaiset maskuliinisuudet 2024-03-13T17:31:31+02:00 Inka Tähkä <p>Kirja-arvio. Marja Peltola &amp; Ann Phoenix: Nuancing Young Masculinities: Helsinki Boys’ Intersectional Relationships in New Times.</p> 2024-03-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024 Sosiologia https://journal.fi/sosiologia/article/view/143934 Sairaus koskettaa kaikkia – entä hoiva? 2024-03-13T17:35:24+02:00 Inka Laisi <p>Kirja-arvio. Marja-Liisa Honkasalo, Leila Jylhänkangas &amp; Anna Leppo: Haavoittuva toimijuus – Sairastaminen ja hoiva hyvinvointivaltion laitamilla.</p> 2024-03-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024 Sosiologia https://journal.fi/sosiologia/article/view/143935 Hämärtyykö hoiva? 2024-03-13T17:39:07+02:00 Suvi Ronkainen <p>Kirja-arvio. Paula Vasara &amp; Tiina Sihto: Hoivan pimeä puoli.</p> 2024-03-13T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024 Sosiologia