https://journal.fi/sosiologia/issue/feed Sosiologia 2023-07-07T17:49:40+03:00 Open Journal Systems <p><span style="font-weight: 400;">Sosiologia on vertaisarvioitu yhteiskuntatieteellinen aikakauslehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja sitä julkaisee Westermarck-seura. Lehti on perustettu vuonna 1964 Suomen sosiologien tieteelliseksi yhdyssiteeksi, ja täyttää siis 60 vuotta kahden vuoden päästä. Lehden kieli on suomi, mutta lehdessä julkaistaan myös ruotsiksi kirjoitettuja tekstejä, ja silloin tällöin julkaistaan kokonaan englanninkielinen numero. Lehti julkaisee tutkimusartikkeleita, keskustelunavauksia, puheenvuoroja ja kirja-arvioita, jotka puhuttelevat sosiologisesti orientoitunutta lukijakuntaa. Tärkein sisältö on vertaisarvioidut artikkelit, joita valitaan julkaistavaksi tieteellisin perustein riippumatta siitä, mitä menetelmällistä tai teoreettista sosiologian perinnettä kirjoitus edustaa. Sosiologia on siis yleissosiologinen lehti, jossa julkaistavat artikkelit edustavat suomalaisen nykysosiologian koko kirjoa. Sosiologian jufo-luokitus on 2. </span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Lehti käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta, joka kertoo, että julkaisun vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti.</span></p> https://journal.fi/sosiologia/article/view/131492 Tunnistaminen, tunnustaminen ja sosiologia 2023-07-05T11:16:17+03:00 Elina Paju Paula Merikoski <p>Pääkirjoitus</p> 2023-06-28T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 https://journal.fi/sosiologia/article/view/131502 Konehabitus nyt! Bourdieulainen tutkimus algoritmien yhteiskunnassa – Massimo Airoldin haastattelu 2023-07-06T10:34:51+03:00 Antti Rannisto Minttu Tikka <p>Avauksia ja keskustelua</p> 2023-06-28T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 https://journal.fi/sosiologia/article/view/131493 ”Puolet joutu saman tien ilmottaa ittensä kortistoo” – Epävarma tulevaisuus, toivon rakentaminen ja kasvotyö Asperger- ja neurotyypillisten henkilöiden välisissä keskusteluissa 2023-07-05T11:20:38+03:00 Emmi Koskinen <p>Tässä keskustelunanalyyttisessä tutkimuksessa vertailen Asperger-henkilöiden sekä neurotyypillisten henkilöiden vuorovaikutuksellisia käytänteitä silloin, kun puheenaiheena ovat heidän epävarmat tulevaisuuden toiveensa ja odotuksensa koskien opintoja ja työelämää. Aineistona on keskusteluja kahden toisiaan entuudestaan tuntemattoman mieshenkilön välillä, joista toisella on todettu Aspergerin oireyhtymä (AS) ja toinen koehenkilö on neurotyypillinen (NT) sekä keskusteluja, joissa molemmat osallistujat ovat neurotyypillisiä. Artikkelissa keskityn pieneen alakokoelmaan, jossa osallistujat kertovat epävarmoista odotuksistaan opintoja tai tulevaa työelämää kohtaan. Tulokset osoittavat, että aineiston NT-henkilöt tyypillisesti korostavat sisäisten ominaisuuksien, kuten motivaation, halun sekä ahkeruuden merkitystä, ja rakentavat yhteistyössä vuorovaikutuskumppaninsa kanssa keskusteluun toivoa epävarmojen olosuhteiden edessä. Aineiston AS-henkilöiden puheessa taas ei tyypillisesti esiinny samantasoista vuorovaikutuksellista työtätoivon rakentamiseen, vaikka heidän NT-keskustelukumppaninsa siihen pyrkisivätkin. Analysoin keskustelua goffmanilaisen kasvotyön näkökulmasta, ja tulkitsen tuloksia suhteessa AS-henkilöiden kognitiivisiin taipumuksiin sekä heidän mahdollisuuksiinsa vaikuttaa asemaansa työmarkkinoilla. Johtopäätöksenä totean osallistujien neurologisen statuksen sekä sosiaalisen statuksen heijastuvan erityisellä tavalla sekä keskustelujen sisältöön että niiden rakenteelliseen muotoon.</p> 2023-06-27T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 https://journal.fi/sosiologia/article/view/131501 Kokemustieto ja terveyskiistat 2023-07-06T10:29:23+03:00 Mikko Jauho <p>Kehittelen artikkelissa uudenlaista lähestymistapaa kokemustietoon ja siitä käytäviin kamppailuihin. Ymmärrän kokemustiedon rakentumisen prosessina, jossa pyrkimykset kokemusten tunnustamiseen voidaan joko hyväksyä tai torjua. Aikaisemmassa tutkimuksessa näitä vaihtoehtoja on käsitelty erillään. Yhtäältä on kiinnitetty suurta huomiota rokotuskritiikin kaltaisiin kiistanalaisiin asiayhteyksiin, joissa asiantuntijat torjuvat maallikoiden kokemuspohjaisen argumentaation. Toisaalta on tarkasteltu kokemustiedon hyödyntämistä sellaisissa asiayhteyksissä, joissa maallikkonäkemykset ovat tervetulleita, kuten kokemusasiantuntijoiden koulutuksessa. Tutkimusten erilaiset tiedonintressit ovat johtaneet erilaisiin selitysmalleihin. Esitän artikkelissa, että torjuttuja ja hyväksyttyjä kokemuksia pitäisi tarkastella symmetrisesti, samoista lähtökohdista. Käyttäen esimerkkinä vähähiilihydraattista ruokavaliota ja kiistaa oikeasta ruokavaliosta käyn ensin läpi kolme kokemustietoa käsittelevää tutkimuskeskustelua. Vaikka ne valottavatkin monella tavalla kokemustiedon synnyn ja hyödyntämisen mekanismeja, mikään niistä ei vastaa kysymykseen, miksi juuri tietyissä asiayhteyksissä syntyy terveyskiistojen kaltaista kamppailua kokemustiedosta. Tämä ohjaa tarkastelemaan niiden asiayhteyksien rakenteellisia piirteitä, joissa kokemukset tulevat vaikuttaviksi: minkä tekijöiden seurauksena kokemukset joko torjutaan tai hyväksytään? Havainnollistan ideaa tarkastelemalla nykyistä ravitsemusajattelua, jonka totean jättävän vähän tilaa kokemuksille. Tämä on omiaan ruokkimaan virallisten ja vaihtoehtoisten näkemysten välistä vastakkainasettelua, siis synnyttämään terveyskiistaa.</p> 2023-06-28T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 https://journal.fi/sosiologia/article/view/131503 Anarkiaa mökillä? 2023-07-06T10:39:12+03:00 Riikka Aro <p>Kirja-arvio. Jarno Valkonen: Mökin kanssa ajattelu – ympäristösosiologinen mielikuvitus ympäristökriisin aikakaudella. Tampere, Vastapaino, 2022, 134 s. ISBN 9789517689298</p> 2023-06-28T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 https://journal.fi/sosiologia/article/view/131504 Ei syytä huoleen, kunhan asiat riitelevät eivätkä ihmiset? 2023-07-06T10:45:10+03:00 Janne Lehtonen <p>Kirja-arvio. Arttu Saarinen: Vastakkainasettelujen aika: Poliittinenpolarisaatio ja Suomi. Helsinki, Gaudeamus, 2022, 208 s. ISBN 978-952-345-194-0</p> 2023-06-28T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 https://journal.fi/sosiologia/article/view/131505 Hukkuvien kotien vakuutukset 2023-07-06T10:50:04+03:00 Birgitta Vinkka <p>Kirja-arvio. Rebecca Elliott: Underwater. Loss, Flood Insurance, and the Moral Economy of Climate Change in the United States. New York, Columbia University Press, 296 s. ISBN 9780231190275</p> 2023-06-28T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 https://journal.fi/sosiologia/article/view/131506 Pilvi-imperiumin vankina 2023-07-06T10:53:53+03:00 Mika Pantzar <p>Kirja-arvio: Vili Lehdonvirta: Cloud Empires. How Digital Platforms are Overtaking the State and How we Can Regain Control?Cambridge, Mass., The MIT Press, 2022, 283 s. ISBN 9780262047227</p> 2023-06-28T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 https://journal.fi/sosiologia/article/view/131526 Monipuolisesti suomalaisista muslimeista 2023-07-07T17:47:17+03:00 Marja Tiilikainen <p>Kirja-arvio. Teemu Pauha &amp; Johanna Konttori (toim.): Suomalaiset muslimit. Helsinki: Gaudeamus, 2022, 263 s. ISBN 978-952-345-162-9</p> 2023-06-28T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 https://journal.fi/sosiologia/article/view/131527 Puolueet sosiaalisuuden ylläpitäjinä sosiaalisessa mediassa? 2023-07-07T17:49:40+03:00 Matti Nelimarkka <p>Kirja-arvio. Ilkka Koiranen: Distorting Mirror. Formation of Party Political Sphere on Social Media in Finland. Turun yliopiston julkaisuja. Turku, Turun yliopisto, 2022, 133 s. ISBN: 978-951-29-8889-1</p> 2023-06-28T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023