Sosiologia https://journal.fi/sosiologia <p><span style="font-weight: 400;">Sosiologia on vertaisarvioitu yhteiskuntatieteellinen aikakauslehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja sitä julkaisee Westermarck-seura. Lehti on perustettu vuonna 1964 Suomen sosiologien tieteelliseksi yhdyssiteeksi, ja täyttää siis 60 vuotta kahden vuoden päästä. Lehden kieli on suomi, mutta lehdessä julkaistaan myös ruotsiksi kirjoitettuja tekstejä, ja silloin tällöin julkaistaan kokonaan englanninkielinen numero. Lehti julkaisee tutkimusartikkeleita, keskustelunavauksia, puheenvuoroja ja kirja-arvioita, jotka puhuttelevat sosiologisesti orientoitunutta lukijakuntaa. Tärkein sisältö on vertaisarvioidut artikkelit, joita valitaan julkaistavaksi tieteellisin perustein riippumatta siitä, mitä menetelmällistä tai teoreettista sosiologian perinnettä kirjoitus edustaa. Sosiologia on siis yleissosiologinen lehti, jossa julkaistavat artikkelit edustavat suomalaisen nykysosiologian koko kirjoa. Sosiologian jufo-luokitus on 2. </span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Lehti käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta, joka kertoo, että julkaisun vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti.</span></p> fi-FI pe, 07 heinä 2023 00:00:00 +0300 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ”Puolet joutu saman tien ilmottaa ittensä kortistoo” – Epävarma tulevaisuus, toivon rakentaminen ja kasvotyö Asperger- ja neurotyypillisten henkilöiden välisissä keskusteluissa https://journal.fi/sosiologia/article/view/131493 <p>Tässä keskustelunanalyyttisessä tutkimuksessa vertailen Asperger-henkilöiden sekä neurotyypillisten henkilöiden vuorovaikutuksellisia käytänteitä silloin, kun puheenaiheena ovat heidän epävarmat tulevaisuuden toiveensa ja odotuksensa koskien opintoja ja työelämää. Aineistona on keskusteluja kahden toisiaan entuudestaan tuntemattoman mieshenkilön välillä, joista toisella on todettu Aspergerin oireyhtymä (AS) ja toinen koehenkilö on neurotyypillinen (NT) sekä keskusteluja, joissa molemmat osallistujat ovat neurotyypillisiä. Artikkelissa keskityn pieneen alakokoelmaan, jossa osallistujat kertovat epävarmoista odotuksistaan opintoja tai tulevaa työelämää kohtaan. Tulokset osoittavat, että aineiston NT-henkilöt tyypillisesti korostavat sisäisten ominaisuuksien, kuten motivaation, halun sekä ahkeruuden merkitystä, ja rakentavat yhteistyössä vuorovaikutuskumppaninsa kanssa keskusteluun toivoa epävarmojen olosuhteiden edessä. Aineiston AS-henkilöiden puheessa taas ei tyypillisesti esiinny samantasoista vuorovaikutuksellista työtätoivon rakentamiseen, vaikka heidän NT-keskustelukumppaninsa siihen pyrkisivätkin. Analysoin keskustelua goffmanilaisen kasvotyön näkökulmasta, ja tulkitsen tuloksia suhteessa AS-henkilöiden kognitiivisiin taipumuksiin sekä heidän mahdollisuuksiinsa vaikuttaa asemaansa työmarkkinoilla. Johtopäätöksenä totean osallistujien neurologisen statuksen sekä sosiaalisen statuksen heijastuvan erityisellä tavalla sekä keskustelujen sisältöön että niiden rakenteelliseen muotoon.</p> Emmi Koskinen Copyright (c) 2023 https://journal.fi/sosiologia/article/view/131493 ti, 27 kesä 2023 00:00:00 +0300 Kokemustieto ja terveyskiistat https://journal.fi/sosiologia/article/view/131501 <p>Kehittelen artikkelissa uudenlaista lähestymistapaa kokemustietoon ja siitä käytäviin kamppailuihin. Ymmärrän kokemustiedon rakentumisen prosessina, jossa pyrkimykset kokemusten tunnustamiseen voidaan joko hyväksyä tai torjua. Aikaisemmassa tutkimuksessa näitä vaihtoehtoja on käsitelty erillään. Yhtäältä on kiinnitetty suurta huomiota rokotuskritiikin kaltaisiin kiistanalaisiin asiayhteyksiin, joissa asiantuntijat torjuvat maallikoiden kokemuspohjaisen argumentaation. Toisaalta on tarkasteltu kokemustiedon hyödyntämistä sellaisissa asiayhteyksissä, joissa maallikkonäkemykset ovat tervetulleita, kuten kokemusasiantuntijoiden koulutuksessa. Tutkimusten erilaiset tiedonintressit ovat johtaneet erilaisiin selitysmalleihin. Esitän artikkelissa, että torjuttuja ja hyväksyttyjä kokemuksia pitäisi tarkastella symmetrisesti, samoista lähtökohdista. Käyttäen esimerkkinä vähähiilihydraattista ruokavaliota ja kiistaa oikeasta ruokavaliosta käyn ensin läpi kolme kokemustietoa käsittelevää tutkimuskeskustelua. Vaikka ne valottavatkin monella tavalla kokemustiedon synnyn ja hyödyntämisen mekanismeja, mikään niistä ei vastaa kysymykseen, miksi juuri tietyissä asiayhteyksissä syntyy terveyskiistojen kaltaista kamppailua kokemustiedosta. Tämä ohjaa tarkastelemaan niiden asiayhteyksien rakenteellisia piirteitä, joissa kokemukset tulevat vaikuttaviksi: minkä tekijöiden seurauksena kokemukset joko torjutaan tai hyväksytään? Havainnollistan ideaa tarkastelemalla nykyistä ravitsemusajattelua, jonka totean jättävän vähän tilaa kokemuksille. Tämä on omiaan ruokkimaan virallisten ja vaihtoehtoisten näkemysten välistä vastakkainasettelua, siis synnyttämään terveyskiistaa.</p> Mikko Jauho Copyright (c) 2023 https://journal.fi/sosiologia/article/view/131501 ke, 28 kesä 2023 00:00:00 +0300 Anarkiaa mökillä? https://journal.fi/sosiologia/article/view/131503 <p>Kirja-arvio. Jarno Valkonen: Mökin kanssa ajattelu – ympäristösosiologinen mielikuvitus ympäristökriisin aikakaudella. Tampere, Vastapaino, 2022, 134 s. ISBN 9789517689298</p> Riikka Aro Copyright (c) 2023 https://journal.fi/sosiologia/article/view/131503 ke, 28 kesä 2023 00:00:00 +0300 Ei syytä huoleen, kunhan asiat riitelevät eivätkä ihmiset? https://journal.fi/sosiologia/article/view/131504 <p>Kirja-arvio. Arttu Saarinen: Vastakkainasettelujen aika: Poliittinenpolarisaatio ja Suomi. Helsinki, Gaudeamus, 2022, 208 s. ISBN 978-952-345-194-0</p> Janne Lehtonen Copyright (c) 2023 https://journal.fi/sosiologia/article/view/131504 ke, 28 kesä 2023 00:00:00 +0300 Hukkuvien kotien vakuutukset https://journal.fi/sosiologia/article/view/131505 <p>Kirja-arvio. Rebecca Elliott: Underwater. Loss, Flood Insurance, and the Moral Economy of Climate Change in the United States. New York, Columbia University Press, 296 s. ISBN 9780231190275</p> Birgitta Vinkka Copyright (c) 2023 https://journal.fi/sosiologia/article/view/131505 ke, 28 kesä 2023 00:00:00 +0300 Pilvi-imperiumin vankina https://journal.fi/sosiologia/article/view/131506 <p>Kirja-arvio: Vili Lehdonvirta: Cloud Empires. How Digital Platforms are Overtaking the State and How we Can Regain Control?Cambridge, Mass., The MIT Press, 2022, 283 s. ISBN 9780262047227</p> Mika Pantzar Copyright (c) 2023 https://journal.fi/sosiologia/article/view/131506 ke, 28 kesä 2023 00:00:00 +0300 Monipuolisesti suomalaisista muslimeista https://journal.fi/sosiologia/article/view/131526 <p>Kirja-arvio. Teemu Pauha &amp; Johanna Konttori (toim.): Suomalaiset muslimit. Helsinki: Gaudeamus, 2022, 263 s. ISBN 978-952-345-162-9</p> Marja Tiilikainen Copyright (c) 2023 https://journal.fi/sosiologia/article/view/131526 ke, 28 kesä 2023 00:00:00 +0300 Puolueet sosiaalisuuden ylläpitäjinä sosiaalisessa mediassa? https://journal.fi/sosiologia/article/view/131527 <p>Kirja-arvio. Ilkka Koiranen: Distorting Mirror. Formation of Party Political Sphere on Social Media in Finland. Turun yliopiston julkaisuja. Turku, Turun yliopisto, 2022, 133 s. ISBN: 978-951-29-8889-1</p> Matti Nelimarkka Copyright (c) 2023 https://journal.fi/sosiologia/article/view/131527 ke, 28 kesä 2023 00:00:00 +0300 Tunnistaminen, tunnustaminen ja sosiologia https://journal.fi/sosiologia/article/view/131492 <p>Pääkirjoitus</p> Elina Paju, Paula Merikoski Copyright (c) 2023 https://journal.fi/sosiologia/article/view/131492 ke, 28 kesä 2023 00:00:00 +0300 Konehabitus nyt! Bourdieulainen tutkimus algoritmien yhteiskunnassa – Massimo Airoldin haastattelu https://journal.fi/sosiologia/article/view/131502 <p>Avauksia ja keskustelua</p> Antti Rannisto, Minttu Tikka Copyright (c) 2023 https://journal.fi/sosiologia/article/view/131502 ke, 28 kesä 2023 00:00:00 +0300