[1]
V. Kalma, ”Runkkarin Getsemane”, SQS, vsk. 11, nro 1, ss. 48–51, loka 2017.