https://journal.fi/sqs/issue/feed SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti 2019-07-18T09:05:16+03:00 Päätoimittajat / Editors asta.kihlman@utu.fi Open Journal Systems <p>SQS-lehti on Suomen Queer-tutkimuksen Seuran toimittama tieteellinen open access -verkkojulkaisu. Siinä on julkaistu vuodesta 2006 alkaen queer-tutkimuksen alaan liittyvää monitieteistä tutkimusta.</p> <p>Queer-tutkimuksen tavoitteena on tehdä näkyväksi ja kyseenalaistaa erilaisia identiteettikategorioita, kuten esimerkiksi sukupuolta, seksuaalisuutta, rotua, kansallisuutta ja luokkaa. Queer-tutkimukseen lukeutuu esimerkiksi ei-normatiivisten seksuaalisuuksien ja sukupuolten tutkimus ja kriittinen heteronormatiivisuuden tarkastelu.</p> <p>SQS-lehdessä noudatetaan anonyymia refereekäytäntöä. Lehdessä julkaistaan tieteellisten artikkelien lisäksi queer-tutkimusta koskevia puheenvuoroja ja katsauksia sekä kirja-arvosteluja. Lehti on kolmikielinen: tekstejä julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.&nbsp;</p> <p><strong><a href="/index.php/sqs/about/submissions#onlineSubmissions">Tekstien lähetys lehteen</a></strong></p> https://journal.fi/sqs/article/view/70781 Queer, biopolitiikka ja bioetiikka 2019-07-18T09:05:16+03:00 Lotta Kähkönen lotkah@utu.fi Tiia Sudenkaarne tiijun@utu.fi 2018-05-25T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2018 SQS https://journal.fi/sqs/article/view/70782 Queer, Biopolitics and Bioethics 2019-07-18T09:04:45+03:00 Lotta Kähkönen lotkah@utu.fi Tiia Sudenkaarne tiijun@utu.fi 2018-05-25T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2018 SQS https://journal.fi/sqs/article/view/70783 Intersex in the Age of Queer Bioethics 2019-07-18T09:04:14+03:00 Emma Tunstall tunstall@pennmedicine.upenn.edu Sarah Kay Moore sarr@sas.upenn.edu Lance Wahlert wahlert@pennmedicine.upenn.edu <p class="p2">Queer-bioeettistä tarkastelua voi soveltaa joukkoon erilaisia queer-positioita: esimerkiksi lesbovanhempiin, HIV-positiivisiin homo- ja bi-miehiin, transsukupuolisiin nuoriin ja sukupuoleltaan moninaisiin henkilöihin. Tässä artikkelissa tarkastelemme intersukupuolisen lapsen positioita eettisten ongelmien ja velvollisuuksien keskiössä queer-bioeettisesti orientoituneesta näkökulmasta. Intersukupuolisuuden muodoista keskitymme ovotestikulaariseen epänormatiivisuuteen, jota käsittelemme sekä eettisellä että kliinisellä tasolla – onhan eräs queer-bioetiikan tarkoituksista luoda queer-väestöt kattavaa eettistä ohjeistusta lääketieteen kliiniseen työhön. Aluksi tarkastelemme ovotestikulaarisuuden eri muotoja. Seuraavaksi keskitymme intersukupuolisuuden 46,XX-muotoihin, joissa henkilön sukupuoli on ulkoisten sukuelinten perusteella epäselvä. Keskitymme erityisesti kysymyksiin, jotka koskevat 75 % intersukupuolisista henkilöistä, jotka saavat diagnoosin alle kaksikymmentävuotiaina. Sivuamme myös ongelmia, jotka koskevat sitä 20 % henkilöistä, jotka diagnosoidaan viisivuotiaana. Tarkastelemme intersukupuolisuuteen – ja erityisesti ovotestikulaarisuuteen – liittyviä käytänteitä. Lopuksi esitämme autonomian, hyvän tekemisen ja pahan tekemisen periaatteisiin nojaavan eettisen tarkastelun mallin sekä punnitsemme näitä periaatteita suhteessa intersukupuolisuuden kliiniseen hoitotyöhön. Päädymme suosittamaan autonomiaa lastenlääketieteen etiikan ohjenuoraksi silloin, kun se on mahdollista.</p> 2018-05-25T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2018 SQS https://journal.fi/sqs/article/view/70784 "Surkean surkea uutinen" 2019-07-18T09:03:42+03:00 Eetu Kejonen eetu.kejonen@abo.fi <p class="p2">Artikkelissa analysoidaan miesparin lähetystyöhön siunaamisesta virinnyttä keskustelua <em>Seurakuntalainen</em>-nettilehdessä hyödyntäen Sari Charpentierin 1990-luvun parisuhdekeskustelun yhteydessä esille nostamaa pyhän järjestyksen käsitettä. Artikkeli liikkuu kahden keskustelun ja tutkimusperinteen – kirkollis-teologisen ja sukupuolentutkimuksen – välisillä rajapinnoilla. Analyysissä nousee erityisesti esille se, miten voimakkain sanakääntein tapahtunutta kommentoitiin. Materiaali todistaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon niin kutsuttujen konservatiivien ja liberaalien välisistä jakolinjoista. Kommentoinnissa vähemmistöksi jääneissä ”liberaaleissa” kommenteissa tapahtunutta puolustettiin muun muassa lähimmäisenrakkauteen ja syrjimättömyyteen vetoamalla. Palstaa hallinnut ”konservatiivinen” kommentointi keskittyi Raamatun arvovallan puolustamiseen tavalla, joka sisälsi selkeitä heteronormatiivisia ja kristillis-konservatiivisia, mutta samalla myös maallisemmista argumentaation tavoista nousevia käsityksiä. Katson, että kommentointia voidaan lähestyä ja sanoittaa pyhän järjestyksen kaltaisten selitysmallien avulla. Lähettipäätöksen herättämä keskustelu voidaan kytkeä myös muihin näkökulmiin, joiden avulla on nähtävissä sen yhteys nykyiseen kulttuuriseen tilanteeseen ja heteronormin horjumiseen myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissä.</p> 2018-05-25T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2018 SQS https://journal.fi/sqs/article/view/70785 Considering Unicorns 2019-07-18T09:03:08+03:00 Tiia Sudenkaarne tiijun@utu.fi <p class="p2">Tässä artikkelissa pohdin queer-bioetiikkaa ja intersektionaalisuutta. Ensimmäinen on kriittinen bioetiikan ala, joka tähtää cis- ja heteronormatiivisuuden purkamiseen. Jälkimmäisellä tarkoitan sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistävää teoriaa ja tutkimusta. Aloitan tarkastelemalla moninaisuuden, solidaarisuuden ja eettisen selkeyden tasapainottelun vaikeutta identiteetin, essentialismin ja relativismin ongelmien kautta. Sitten kartoitan queer-bioetiikan kriittisten näkökulmien suhdetta intersektionaalisuuden teoriaan. Lopuksi ideoin queer-bioetiikan ja intersektionaalisuuden jatkotutkimusta. Esitän, että erittelemissäni intersektionaalisuuden keskusteluissa on samoja keskeisiä päämääriä kuin queer-bioetiikassa: pyrkimys paljastaa miten näennäisesti neutraalit, syrjintää vastustavat diskurssit tuottavat usein epäoikeudenmukaisuuksia ja etuoikeuksia.</p> <p class="p3">Intersektionaalinen ja queer-bioeettinen tutkimus voivat paljastaa, miten näennäisen objektiivinen tarkastelu on riittämätöntä. Ne häiritsevät normien rakentumista ja kaksinapaisia kategorioita. Molemmissa analyysi ja aktivismi ovat erottamattomasti läsnä. Nähdäkseni queer-bioetiikan intersektionaalinen rakentuminen vaatii kuitenkin lisää tutkimusta erityisesti rodullisuuden kysymyksistä uuden queer-bioeettisen moraaliteorian avulla, jonka tulisi ottaa vaikutteita feministisestä metafysiikasta.</p> 2018-05-25T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2018 SQS https://journal.fi/sqs/article/view/70786 Legal Classification of Non-Conforming Bodies in the United States 2019-07-18T09:02:36+03:00 Brooke English ee5@rice.edu 2018-05-25T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2018 SQS https://journal.fi/sqs/article/view/70787 Diagnoosi: Homosexualitas 320.6 2019-07-18T09:02:04+03:00 Katariina Parhi katariina.parhi@oulu.fi 2018-05-25T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2018 SQS https://journal.fi/sqs/article/view/70788 Jatkuvuutta, kumppanuutta ja pervoa biopolitiikkaa hankalassa maailmassa 2019-07-18T09:01:33+03:00 Aino-Kaisa Koistinen aino-kaisa.koistinen@jyu.fi 2018-05-25T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2018 SQS https://journal.fi/sqs/article/view/70789 Intertwining Ambivalence, Multiplicity, and Contingency 2019-07-18T09:01:01+03:00 Keja Valens kvalens@salemstate.edu 2018-05-25T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2018 SQS https://journal.fi/sqs/article/view/70790 Contributors 2018-05-25T23:12:19+03:00 SQS toimitus annu.suvanto@gmail.com 2018-05-25T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2018 SQS