https://journal.fi/sqs/issue/feed SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti 2021-12-01T17:17:47+02:00 Päätoimittajat / Editors asta.kihlman@utu.fi Open Journal Systems <p>SQS-lehti on Suomen Queer-tutkimuksen Seuran toimittama tieteellinen open access -verkkojulkaisu. Siinä on julkaistu vuodesta 2006 alkaen queer-tutkimuksen alaan liittyvää monitieteistä tutkimusta.</p> <p>Queer-tutkimuksen tavoitteena on tehdä näkyväksi ja kyseenalaistaa erilaisia identiteettikategorioita, kuten esimerkiksi sukupuolta, seksuaalisuutta, rotua, kansallisuutta ja luokkaa. Queer-tutkimukseen lukeutuu esimerkiksi ei-normatiivisten seksuaalisuuksien ja sukupuolten tutkimus ja kriittinen heteronormatiivisuuden tarkastelu.</p> <p>SQS-lehdessä noudatetaan anonyymia refereekäytäntöä. Lehdessä julkaistaan tieteellisten artikkelien lisäksi queer-tutkimusta koskevia puheenvuoroja ja katsauksia sekä kirja-arvosteluja. Lehti on kolmikielinen: tekstejä julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.&nbsp;</p> <p><strong><a href="/index.php/sqs/about/submissions#onlineSubmissions">Tekstien lähetys lehteen</a></strong></p> https://journal.fi/sqs/article/view/112524 Kirjoittajat / Contributors 2021-12-01T14:41:52+02:00 Tiia Sudenkaarne a@a.fi 2021-12-01T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 https://journal.fi/sqs/article/view/112522 Queer Ways of Relating in Contemporary Estonia 2021-12-01T14:37:22+02:00 Tuuli Innola a@a.fi 2021-12-01T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 https://journal.fi/sqs/article/view/112523 Queer Theory in Flux: Views from Past to Present 2021-12-01T14:39:29+02:00 Lois-Anne Watt a@a.fi 2021-12-01T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 https://journal.fi/sqs/article/view/112520 Bioetiikan queer-feministisestä tulkintakehyksestä 2021-12-01T14:34:00+02:00 Tiia Sudenkaarne a@a.fi 2021-12-01T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 https://journal.fi/sqs/article/view/112518 Jäin viivan alle 2021-12-01T14:29:12+02:00 Jukka Lehtonen a@a.fi 2021-12-01T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 https://journal.fi/sqs/article/view/112519 Tunnetusti ja tiedetysti queerit 2021-12-01T14:31:33+02:00 Joonas Säntti a@a.fi 2021-12-01T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 https://journal.fi/sqs/article/view/112510 ‘A Woman’, ‘as a Woman’, What Do You Mean? 2021-12-01T14:07:26+02:00 Otso Harju a@a.fi <p>The article calls attention to a mismatch between the multiple and often seemingly incommensurable understandings of ‘gender’, circulating both within trans and non-trans gender scholarship. Particular attention is paid to the ways in which ‘gender’ is assumed and utilized in feminist ethnography. I argue that the pressing implications that transgender theory and experience have for epistemic habits and ethnographic praxis are yet to be properly acknowledged. Using personal experiences as a non-passing transfeminine ethnographer, I show how a masking of contradicting understandings of gender regularly takes place both in everyday research situations and on levels of academic writing. This, I argue, contributes to upholding cisnormativity in ethnography.<br /><br /><strong>Keywords:</strong> ethnography, transgender, methodology, feminism<br /><br /><br /><strong>’Nainen’, ’naisena’, mitä sillä tarkoitat? Feministinen etnografia, transtutkimus ja läpimenemättömyyden käyttö<br /><br /></strong>Artikkeli käsittelee sekä trans- että ei-transsukupuolen tutkimuksessa kiertäviä ’sukupuolen’ määritelmien moninaisuuksia ja näiden keskinäisiä ristiriitoja. Tekstin painopiste on erityisesti tavoissa, joilla sukupuolta ymmärretään feministisessä etnografiassa. Artikkelissa väitän, että transteorian ja -kokemusten implikaatioita episteemisille ja etnografisille käytännöille ei ole tähän mennessä huomioitu kunnolla. Hyödynnän omia kokemuksiani transfeminiininä etnografina näyttääkseni, miten ristiriitaisten sukupuolikäsitysten häivyttäminen tapahtuu sekä kentätyötilanteissa että tieteellisessä kirjoittamisessa. Peittämisen käytännöt ylläpitävät osaltaan etnografian cisnormatiivisuutta.<br /><br /><strong>Avainsanat:</strong> etnografia, transsukupuolisuus, metodologia, feminismi</p> 2021-12-01T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 https://journal.fi/sqs/article/view/112512 Lesbonormatiivisuuksien ristipaineessa 2021-12-01T14:10:46+02:00 Jarmo Harri Jantunen a@a.fi Tuula Juvonen a@a.fi <p>Artikkelissamme identifioimme tilastollisella avainsana-analyysillä Suomi24-keskustelufoorumilla tuotettuja lesboerityisiä diskursseja, joissa – toisin kuin homodiskursseissa – keskitytään seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoleen ja ulkonäköön. Lesbodiskursseja tarkastelemme edelleen teoriavetoisen kriittisen lähiluvun avulla. Analyysi nostaa esiin keskusteluja, joissa heteronormatiivisuuden kautta määrittyvä lesbous voidaan kokea hyvinkin ristiriitaiseksi ja ahdistavaksi. Käyttämällä hyväksi lesbomatriisin ja lesbonormatiivisuuden käsitteitä osoitamme, kuinka sekä nais- että miesfeminiinistä lesboutta ja lesboparisuhteita koskevissa keskusteluissa nojataan yhtäältä normatiiviseen ajattelutapaan ja toisaalta haastetaan sitä.<br /><br /><strong>Avainsanat:</strong> lesbous, lesbonormatiivisuus, keskustelufoorumit, korpusavusteinen diskurssintutkimus<br /><br /><br /><strong>Cross pressured by lesbonormativity. Quantitative and qualitative analysis of online conversations on the Suomi24 discussion forum<br /><br /></strong>In our article, we use statistical keyword analysis to identify typical lesbian discourses at the Suomi24 discussion forum. Contrary to gay discourses, they focus on sexual orientation, gender and looks. These lesbian discourses are further analyzed by critical close reading. The analysis highlights conversations in which lesbianism can feel extremely conflicting and distressing when defined in heteronormative terms. Moreover, by using the concepts of lesbian matrix and lesbonormativity, we show how discussions concerning both feminine and masculine appearing lesbians as well as lesbian relationships rely on normative thinking, while also challenging it.<br /><br /><strong>Keywords:</strong> lesbianism, lesbonormativity, discussion forums, corpus-assisted discourse studies</p> 2021-12-01T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 https://journal.fi/sqs/article/view/112513 ”Jotta meidät muistettaisiin sellaisina kuin elimme” 2021-12-01T14:16:07+02:00 Riikka Taavetti a@a.fi <p>Artikkeli käsittelee queer-elämän ja erityisesti homoseksuaalisuuden tai samansukupuolisen halun muistoja ympäröiviä hiljaisuuksia suomalaisissa muistitietoarkistoissa. Artikkeli käyttää esimerkkinä Sateenkaarinuorena nyt ja ennen -kirjoituskeruuta (2014) ja sijoittaa sen suomalaisen muistitietotutkimuksen kehyksiin. Artikkeli analysoi hiljaisuutta neljällä eri tasolla: kirjoitusten kuvaamana hiljaisuutena, puuttuvien kertomusten hiljaisuutena, muistitietokeruiden hiljaisuuksina sekä arkistojen käytäntöjen hiljaisuuksina. Artikkeli osoittaa, miten muistitietokokoelmia analysoimalla voi tutkia sekä queer-elämän muistoja että näistä muistoista kertomisen mahdollisuuksia eri aikoina.<br /><br /><strong>Avainsanat:</strong> muistitieto, queer, homoseksuaalisuus, hiljaisuus<br /><br /><br /><strong>Silencies and Queer Voices in Finnish Oral History and Life Writing Archives</strong><br /><br />This article addresses the silences around the memories of queer lives and, in particular, same-sex desires in Finnish oral history and life writing collections. By analyzing the collection campaign Rainbow youth present and past (2014) in the context of Finnish oral history research, the article examines four levels of silence – silences that the writings describe, silences of the missing reminiscences, silences in the collection campaigns, and silences in the archival practices. The article demonstrates how the reminiscence writing and oral history collections can be utilized to analyze both the memories of queer lives and the opportunities open at different times to address these memories.<br /><br /><strong>Keywords:</strong> oral history, life writing, queer, homosexuality, silence</p> 2021-12-01T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 https://journal.fi/sqs/article/view/112514 Kerron hänen isällensä 2021-12-01T14:18:12+02:00 Harto Hänninen a@a.fi 2021-12-01T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 https://journal.fi/sqs/article/view/112517 "Queer" kotiutui: mitä tapahtui "pervolle"? 2021-12-01T14:26:48+02:00 Leena-Maija Rossi a@a.fi Tiia Sudenkaarne a@a.fi 2021-12-01T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 https://journal.fi/sqs/article/view/112508 SQS 1-2/2021: Sisällys / Contents 2021-12-01T13:53:54+02:00 Tiia Sudenkaarne a@a.fi 2021-12-01T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 https://journal.fi/sqs/article/view/112509 SQS-lehti queer-tutkimusyhteisön palveluksessa 2021-12-01T14:02:13+02:00 Tuula Juvonen a@a.fi Tiia Sudenkaarne a@a.fi 2021-12-01T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021