SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti https://journal.fi/sqs <p>SQS-lehti on Suomen Queer-tutkimuksen Seuran toimittama tieteellinen open access -verkkojulkaisu. Siinä on julkaistu vuodesta 2006 alkaen queer-tutkimuksen alaan liittyvää monitieteistä tutkimusta.</p> <p>Queer-tutkimuksen tavoitteena on tehdä näkyväksi ja kyseenalaistaa erilaisia identiteettikategorioita, kuten esimerkiksi sukupuolta, seksuaalisuutta, rotua, kansallisuutta ja luokkaa. Queer-tutkimukseen lukeutuu esimerkiksi ei-normatiivisten seksuaalisuuksien ja sukupuolten tutkimus ja kriittinen heteronormatiivisuuden tarkastelu.</p> <p>SQS-lehdessä noudatetaan anonyymia refereekäytäntöä. Lehdessä julkaistaan tieteellisten artikkelien lisäksi queer-tutkimusta koskevia puheenvuoroja ja katsauksia sekä kirja-arvosteluja. Lehti on kolmikielinen: tekstejä julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.&nbsp;</p> <p><strong><a href="/index.php/sqs/about/submissions#onlineSubmissions">Tekstien lähetys lehteen</a></strong></p> fi-FI asta.kihlman@utu.fi (Päätoimittajat / Editors) asta.kihlman@utu.fi (Asta Kihlman (toimitussihteeri / editorial assistant)) pe, 25 touko 2018 00:00:00 +0300 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Queer, biopolitiikka ja bioetiikka https://journal.fi/sqs/article/view/70781 Lotta Kähkönen, Tiia Sudenkaarne Copyright (c) 2018 SQS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://journal.fi/sqs/article/view/70781 pe, 25 touko 2018 00:00:00 +0300 Queer, Biopolitics and Bioethics https://journal.fi/sqs/article/view/70782 Lotta Kähkönen, Tiia Sudenkaarne Copyright (c) 2018 SQS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fi https://journal.fi/sqs/article/view/70782 pe, 25 touko 2018 00:00:00 +0300 Intersex in the Age of Queer Bioethics https://journal.fi/sqs/article/view/70783 <p class="p2">Queer-bioeettistä tarkastelua voi soveltaa joukkoon erilaisia queer-positioita: esimerkiksi lesbovanhempiin, HIV-positiivisiin homo- ja bi-miehiin, transsukupuolisiin nuoriin ja sukupuoleltaan moninaisiin henkilöihin. Tässä artikkelissa tarkastelemme intersukupuolisen lapsen positioita eettisten ongelmien ja velvollisuuksien keskiössä queer-bioeettisesti orientoituneesta näkökulmasta. Intersukupuolisuuden muodoista keskitymme ovotestikulaariseen epänormatiivisuuteen, jota käsittelemme sekä eettisellä että kliinisellä tasolla – onhan eräs queer-bioetiikan tarkoituksista luoda queer-väestöt kattavaa eettistä ohjeistusta lääketieteen kliiniseen työhön. Aluksi tarkastelemme ovotestikulaarisuuden eri muotoja. Seuraavaksi keskitymme intersukupuolisuuden 46,XX-muotoihin, joissa henkilön sukupuoli on ulkoisten sukuelinten perusteella epäselvä. Keskitymme erityisesti kysymyksiin, jotka koskevat 75 % intersukupuolisista henkilöistä, jotka saavat diagnoosin alle kaksikymmentävuotiaina. Sivuamme myös ongelmia, jotka koskevat sitä 20 % henkilöistä, jotka diagnosoidaan viisivuotiaana. Tarkastelemme intersukupuolisuuteen – ja erityisesti ovotestikulaarisuuteen – liittyviä käytänteitä. Lopuksi esitämme autonomian, hyvän tekemisen ja pahan tekemisen periaatteisiin nojaavan eettisen tarkastelun mallin sekä punnitsemme näitä periaatteita suhteessa intersukupuolisuuden kliiniseen hoitotyöhön. Päädymme suosittamaan autonomiaa lastenlääketieteen etiikan ohjenuoraksi silloin, kun se on mahdollista.</p> Emma Tunstall, Sarah Kay Moore, Lance Wahlert Copyright (c) 2018 SQS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fi https://journal.fi/sqs/article/view/70783 pe, 25 touko 2018 00:00:00 +0300 "Surkean surkea uutinen" https://journal.fi/sqs/article/view/70784 <p class="p2">Artikkelissa analysoidaan miesparin lähetystyöhön siunaamisesta virinnyttä keskustelua <em>Seurakuntalainen</em>-nettilehdessä hyödyntäen Sari Charpentierin 1990-luvun parisuhdekeskustelun yhteydessä esille nostamaa pyhän järjestyksen käsitettä. Artikkeli liikkuu kahden keskustelun ja tutkimusperinteen – kirkollis-teologisen ja sukupuolentutkimuksen – välisillä rajapinnoilla. Analyysissä nousee erityisesti esille se, miten voimakkain sanakääntein tapahtunutta kommentoitiin. Materiaali todistaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon niin kutsuttujen konservatiivien ja liberaalien välisistä jakolinjoista. Kommentoinnissa vähemmistöksi jääneissä ”liberaaleissa” kommenteissa tapahtunutta puolustettiin muun muassa lähimmäisenrakkauteen ja syrjimättömyyteen vetoamalla. Palstaa hallinnut ”konservatiivinen” kommentointi keskittyi Raamatun arvovallan puolustamiseen tavalla, joka sisälsi selkeitä heteronormatiivisia ja kristillis-konservatiivisia, mutta samalla myös maallisemmista argumentaation tavoista nousevia käsityksiä. Katson, että kommentointia voidaan lähestyä ja sanoittaa pyhän järjestyksen kaltaisten selitysmallien avulla. Lähettipäätöksen herättämä keskustelu voidaan kytkeä myös muihin näkökulmiin, joiden avulla on nähtävissä sen yhteys nykyiseen kulttuuriseen tilanteeseen ja heteronormin horjumiseen myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissä.</p> Eetu Kejonen Copyright (c) 2018 SQS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fi https://journal.fi/sqs/article/view/70784 pe, 25 touko 2018 00:00:00 +0300 Considering Unicorns https://journal.fi/sqs/article/view/70785 <p class="p2">Tässä artikkelissa pohdin queer-bioetiikkaa ja intersektionaalisuutta. Ensimmäinen on kriittinen bioetiikan ala, joka tähtää cis- ja heteronormatiivisuuden purkamiseen. Jälkimmäisellä tarkoitan sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistävää teoriaa ja tutkimusta. Aloitan tarkastelemalla moninaisuuden, solidaarisuuden ja eettisen selkeyden tasapainottelun vaikeutta identiteetin, essentialismin ja relativismin ongelmien kautta. Sitten kartoitan queer-bioetiikan kriittisten näkökulmien suhdetta intersektionaalisuuden teoriaan. Lopuksi ideoin queer-bioetiikan ja intersektionaalisuuden jatkotutkimusta. Esitän, että erittelemissäni intersektionaalisuuden keskusteluissa on samoja keskeisiä päämääriä kuin queer-bioetiikassa: pyrkimys paljastaa miten näennäisesti neutraalit, syrjintää vastustavat diskurssit tuottavat usein epäoikeudenmukaisuuksia ja etuoikeuksia.</p> <p class="p3">Intersektionaalinen ja queer-bioeettinen tutkimus voivat paljastaa, miten näennäisen objektiivinen tarkastelu on riittämätöntä. Ne häiritsevät normien rakentumista ja kaksinapaisia kategorioita. Molemmissa analyysi ja aktivismi ovat erottamattomasti läsnä. Nähdäkseni queer-bioetiikan intersektionaalinen rakentuminen vaatii kuitenkin lisää tutkimusta erityisesti rodullisuuden kysymyksistä uuden queer-bioeettisen moraaliteorian avulla, jonka tulisi ottaa vaikutteita feministisestä metafysiikasta.</p> Tiia Sudenkaarne Copyright (c) 2018 SQS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fi https://journal.fi/sqs/article/view/70785 pe, 25 touko 2018 00:00:00 +0300 Legal Classification of Non-Conforming Bodies in the United States https://journal.fi/sqs/article/view/70786 Brooke English Copyright (c) 2018 SQS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fi https://journal.fi/sqs/article/view/70786 pe, 25 touko 2018 00:00:00 +0300 Diagnoosi: Homosexualitas 320.6 https://journal.fi/sqs/article/view/70787 Katariina Parhi Copyright (c) 2018 SQS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fi https://journal.fi/sqs/article/view/70787 pe, 25 touko 2018 00:00:00 +0300 Jatkuvuutta, kumppanuutta ja pervoa biopolitiikkaa hankalassa maailmassa https://journal.fi/sqs/article/view/70788 Aino-Kaisa Koistinen Copyright (c) 2018 SQS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fi https://journal.fi/sqs/article/view/70788 pe, 25 touko 2018 00:00:00 +0300 Intertwining Ambivalence, Multiplicity, and Contingency https://journal.fi/sqs/article/view/70789 Keja Valens Copyright (c) 2018 SQS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fi https://journal.fi/sqs/article/view/70789 pe, 25 touko 2018 00:00:00 +0300 Contributors https://journal.fi/sqs/article/view/70790 Copyright (c) 2018 SQS https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fi https://journal.fi/sqs/article/view/70790 pe, 25 touko 2018 00:00:00 +0300