[1]
Gaspa, S. 2019. Establishing Value: Weight Measures in Early Mesopotamia. Studia Orientalia Electronica. 7, (Nov. 2019), 123-126. DOI:https://doi.org/10.23993/store.87562.