Pekkarinen, O. (2018) Henkilökeskeinen verkostohaastattelu – aliupseeriston työssä oppiminen tapausesimerkkinä, Tiede ja ase, 76. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/77544 (Viitattu: 26kesäkuuta2019).