Pekkarinen, O. (2019) ”Henkilökeskeinen verkostohaastattelu – aliupseeriston työssä oppiminen tapausesimerkkinä”, Tiede ja ase, 760. Saatavissa: https://journal.fi/ta/article/view/77544 (Viitattu: 15elokuuta2020).