https://journal.fi/tekniikanwaiheita/issue/feed Tekniikan Waiheita 2021-01-05T11:42:21+02:00 Saara Matala saara.matala@gmail.com Open Journal Systems <div class="ingressi"> <p>Tekniikan Waiheita on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä teknologian historian aikakauslehti, jota julkaisee Tekniikan Historian Seura ry. Lehdessä julkaistaan historiatieteellisiä artikkeleita, jotka käsittelevät tekniikan, teknologian ja teollisuuden historiaa. Tekniikan Waiheita on syksystä 2016 lähtien noudattanut Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan käytäntöjä vertaisarvioiduille julkaisuille. Menettelytavan merkkinä on artikkelikohtainen vertaisarviointitunnus. Käsitellyt aiheet ovat liikkuneet työväenkulttuurista ja teknologian käytön tavoista yksittäisten innovaatioiden tai laajojen teknologiajärjestelmien kehityksen historiaan ja teollisuuslaitosten menneisyyden kuvaukseen. Suuremmat artikkelit ovat pääasiassa olleet alan päätoimisten tutkijoiden tai alan opiskelijoiden kirjoittamia tutkimuksia tai tiedonantoja.</p> <p>Lehdessä julkaistaan artikkelien lisäksi museo-, konferenssi- ja kirjallisuuskatsauksia ja arvosteluita, sekä teknologian historiaa käsitteleviä uutisia. Lehti perustettiin vuonna 1983 levittämään tietoa tekniikan ja teknologian historiasta ja toimimaan teknillisten museoiden äänenkannattajana. Lehti muuttui rakenteeltaan historiatieteelliseksi aikakauslehdeksi vuonna 1994. Osa lehden numeroista on yhtä aihetta käsitteleviä teemanumeroita, joiden sisällöstä vastaavat vierailevat toimittajat. Lehden sivumäärä vaihtelee 52–100:n välillä numeroittain.</p> <p>Lisää tietoja lehdestä löytyy <a href="http://www.ths.fi/fi/tekniikan-waiheita">täältä</a>.</p> </div> https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/100574 Historian monet puolet 2021-01-05T11:42:21+02:00 Saara Matala saara.matala@gmail.com 2020-12-22T12:17:22+02:00 Copyright (c) 2020 Saara Matala https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/100575 Hylätyt patentit vuosina 1864-1884: teollisuuspolitiikkaa, kopioita vai liian huimia ideoita? 2021-01-05T11:42:19+02:00 Matti La Mela matti.lamela@fek.uu.se <p>Artikkelissa tutkitaan Suomessa hylättyjä patenttihakemuksia ja tarkastellaan näiden valossa autonomisen Suomen patenttijärjestelmää osana maan taloudellisten instituutioiden rakentamista 1800-luvun lopulla. Kansainvälisesti patentteja on hyödynnetty teknisen ja taloudellisen kehityksen tutkimuksessa, mutta hylätyt patentit ja patenttiviranomaisten toimijuus ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Artikkelissa käydään läpi Senaattiin saapuneet patentteja koskevat anomukset vuosilta 1864-1884 ja kysytään: keiden patentit hylättiin ja miksi? Artikkeli osoittaa, että hylätyissä patenttihakemuksissa korostuivat ulkomaiset, etenkin ruotsalaiset hakijat. Yleisin syy hylkäämiselle oli, ettei keksintö ollut viranomaisten näkökulmasta uusi tai että hakemus oli puutteellinen. Viranomaiset kuulivat patenttihakemusten arvioinnissa asiantuntijoita ja käsittelivät jopa esinetodisteita. Artikkeli näyttää, että Suomen patenttiviranomaiset seurasivat patenttien tutkintaan liittyviä moderneja käytäntöjä jo 1870-luvun alussa – ennen varsinaista lainsäädäntöä ja tiukemmin kuin esimerkiksi Ruotsissa. Vaikka muutamassa tapauksessa viitattiin kotimaisen teollisuuden etuihin, tapahtui teollisten omistusoikeuksien ohjaus ja rajaaminen ennen kaikkea viranomaisten omaksumien patenttiperiaatteiden kautta.</p> 2020-12-22T12:19:29+02:00 Copyright (c) 2020 Matti La Mela https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/100577 Kun kone tuli kotiin – suomalaisten kotien koneellistuminen naisten arjen mullistajana 1950–1970-luvuilla 2021-01-05T11:42:18+02:00 Maria Vanha-Similä mariavanhasimila@hotmail.com <p>Kodinkoneet yleistyivät Suomessa 1950–1970-luvuilla. Moneen kotiin hankittiin jääkaappi, televisio ja pyykkikone. Ne vaikuttivat suomalaisten ruokailutottumuksiin, ajankäyttöön ja naisten työssäkäyntiin. Tämä laaja katsaus tarkastelee kotien koneellistumista etenkin naisten arjen näkökulmasta 1950-luvulta aina 1970-luvun loppuun asti. Katsaus perustuu aikalaiskirjallisuuteen, tutkimusajankohtana aikakauslehdissä julkaistuihin artikkeleihin sekä aihetta käsittelevään tutkimuskirjallisuuteen.</p> 2020-12-22T12:25:06+02:00 Copyright (c) 2020 Maria Vanha-Similä https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/100576 Ruotsinsalmen aaveet – 1700-luvun merisodan virtuaalisen mallintamisen ja immersiivisen esittämisen haasteet 2021-01-05T11:42:16+02:00 Aaro Sahari aaro.sahari@gmail.com <div class="page" title="Page 2"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Virtuaaliteknologialla voidaan rakentaa museoon kokemus kadonneesta fyysisestä menneisyydestä ja antaa nykyihmisille mahdollisuus aistia kadonnutta historiaa ja kulttuuriperintöä. Teknologia tehostaa historiallisen kulttuuriperinnön ja siitä lähteiden varassa tehtyjen tulkintojen saavutettavuutta. Virtuaali­ historia eroaa kirjallisesta historiasta ja perinteisistä museotuotannoista erityisesti siinä, että virtuaali­ teknologialla toteutettu menneisyyden uudelleentulkinta vaatii tutkijoiden ja virtuaaliteknologian am­ mattilaisten saumatonta yhteistyötä. Merikeskus Vellamossa Kotkassa avautui kesällä 2020 näyttely Kohtalona Ruotsinsalmi, joka avaa Kustaan sodan (1788–1790) kulkua merellä ja seurauksia ranni­ kolla sekä esittää Ruotsinsalmen toisen meritaistelun monimediaisesti. Yksi näistä on peliteknologialla toteutettu Savua aalloilla ­elämys, jossa sodan päättänyt Ruotsinsalmen toinen meritaistelu tuodaan museokävijän nähtäville virtuaalisesti. Elämystä varten tehtiin merkittävä määrä historiantutkimusta, jotta saaristolaivastojen alukset ja miehistöt voitiin rakentaa digitaalisesti uudelleen tulkittuina. Täs­ sä katsauksessa esittelen Ruotsin ja Venäjän Itämerellä 1700­luvun lopussa toimineiden saaristo­ laivastojen alusten digitaalista mallintamista, siihen liittyviä tiedollisia ongelmia ja sitä käsittelevää virtuaalitodellisuushanketta.</p> </div> </div> </div> 2020-12-22T12:27:43+02:00 Copyright (c) 2020 Aaro Sahari https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/100578 Pelitutkimuksen koti - HeGRiC ja pelitutkimus Helsingin yliopistossa 2021-01-05T11:42:14+02:00 Ylva Grufstedt ylva.grufstedt@helsinki.fi Heidi Rautalahti heidi.rautalahti@helsinki.fi Lysiane Lasausse lysiane.lasausse@helsinki.fi <p>Game studies refers to a multidisciplinary field of scholarly studies of games and play which is establishing as an independent academic discipline in Finland. Helsinki Game Research Collective (HeGRiC) is an emerging network for game studies, based at the University of Helsinki. Its purpose is to increase the visibility of game studies and to facilitate collaboration and expertise accumulation within the University. This essay discusses the origin and goals of HeGRiC as a network to support game studies, discusses the development of game research at the University of Helsinki, and finally, outlines the network’s declarations of intent.</p> 2020-12-22T12:29:20+02:00 Copyright (c) 2020 Ylva Grufstedt, Heidi Rautalahti, Lysiane Lasausse https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/100579 Kaivattu katsaus teknologia-Suomen kehityskaareen 2021-01-05T11:42:10+02:00 Sampsa Kaataja skaataja@gmail.com <p>Kirja-arvostelu teoksesta:</p> <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Tarmo Lemola, Kohti uutta tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa. Suomen tiede-, teknologia ja innovaatiopolitiikan kehityskaari 1960-luvulta 2020-luvulle. Vastapaino. Tampere 2020.</p> </div> </div> </div> 2020-12-22T12:30:34+02:00 Copyright (c) 2020 Sampsa Kaataja https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/100580 Menneisyyden internet tulevaisuuden historiantutkimuksessa 2021-01-05T11:41:23+02:00 Mila Oiva milaoiva@tlu.ee <p>Kirja-arvostelu teoksesta:&nbsp;</p> <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Ian Milligan, History in the Era of Abundance? How the Web is Transforming Historical Research. McGill- Queen’s University Press, 2019.</p> </div> </div> </div> 2020-12-22T12:31:35+02:00 Copyright (c) 2020 Mila Oiva https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/100592 Löytyykö tekniikan olemus laatikoista? 2021-01-05T11:42:03+02:00 Tuomas Pakarinen tuomas.h.pakarinen@student.jyu.fi <p>Kirja-arvostelu:&nbsp;</p> <p><em>Boxes – A Field Guide.</em> Edited by Susanne Bauer, Martina Schlünder &amp; Maria Rentetzi. Mattering Press, 2020.</p> 2020-12-22T12:33:37+02:00 Copyright (c) 2020 Tuomas Pakarinen