[1]
Sakaranaho, T. and Slotte, P. 2022. Editorial. Temenos - Nordic Journal for the Study of Religion. 58, 2 (Dec. 2022), 165–167. DOI:https://doi.org/10.33356/temenos.120970.