Sakaranaho, T., & Slotte, P. (2022). Editorial. Temenos - Nordic Journal for the Study of Religion, 58(2), 165–167. https://doi.org/10.33356/temenos.120970