JUFOn vaikutus yliopistoissa työskentelevien tutkijoiden julkaisukanavia koskeviin päätöksiin

Kirjoittajat

  • Melina Aarnikoivu Groningenin yliopisto; Jyväskylän yliopisto https://orcid.org/0000-0003-4626-5840
  • Charles Mathies Old Dominion University; Jyväskylän yliopisto
  • Nelli Piattoeva Tampereen yliopisto

Avainsanat:

akateeminen työ, Julkaisufoorumi, julkaiseminen, tietokapitalismi, yliopistojen rahoitus

Abstrakti

Yliopistojen rahoitusmallissa tärkeää roolia näyttelevä Julkaisufoorumi (JUFO) on virallisesti tarkoitettu laajempien julkaisumäärien tarkasteluun. On kuitenkin viitteitä siitä, että JUFOa käytetään laajasti myös yksittäisten tutkijoiden arviointiin. Tässä monimenetelmätutkimuksessa tarkastelemme sitä, miten JUFO-tasot vaikuttavat yksilöiden julkaisukanavia koskeviin päätöksiin, sekä sitä, miten tutkijat kokevat JUFOn roolin omassa työssään sekä tiedejulkaisemisessa laajemmin. Aineistonamme on keväällä 2023 toteutettu verkkokysely (N = 276), johon vastasi eri uravaiheiden ja alojen tutkijoita ympäri Suomea. Analysoimme vastaukset sekä määrällisiä (T- ja ANOVA-testit) sekä laadullisia (induktiivinen sisällönanalyysi) menetelmiä käyttäen. Tulosten perusteella JUFO-tasot vaikuttavat merkittävästi tutkijoiden enemmistön (54,9 %) päätöksiin siitä, millä perusteella julkaisukanava valitaan.  Tasoilla oli suurempi merkitys tekniikan ja lääketieteen tutkijoille, Suomessa korkeimman tason tutkintonsa suorittaneille tutkijoille sekä hieman suurempi merkitys uran alkuvaiheen tutkijoille. Lisäksi tunnistimme viisi roolia, joita JUFOlla on tutkijoiden työssä. Vaikka jotkut näistä rooleista nähtiin positiivisesti, useimmat roolit näyttivät vaikuttavan tutkijan työhön negatiivisesti. Tulosten perusteella väitämme, että JUFO-tasoilla on merkittävä rooli yksittäisten tutkijoiden työssä, mikä puolestaan osoittaa, että yliopistot ovat osittain epäonnistuneet JUFOn hyödyntämisessä julkaisutoimintansa kehittämisessä.